Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Hollands MiddenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 932VerordeningenBesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden inhoudende de ontheffing introductie activiteit Pieremafancyfair A.L.S.Z.V. Asopos de Vliet Leiderdorp (artikel 2.1a 11e Noodverordening COVID-19 VRHM 21 augustus 2020)

De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden,

 

gelet op artikel 2.1a, tweede lid, van de 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 21 augustus 2020,

 

overwegende:

- dat op 21 augustus 2020 de 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden (hierna: de noodverordening) in werking is getreden;

- dat de studentenroeivereniging A.L.S.Z.V. Asopos de Vliet te Leiderdorp de volgende activiteit wil verrichten in het kader van de introductie van eerstejaars leden: de Pieremafancyfair op maandag 14 september, woensdag 16 september en donderdag 17 september 2020 tussen 19:00 en 22:00 uur.

- dat op grond van artikel 2.1a, eerste lid van de noodverordening het verboden is een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in het kader van de werving en introductie van studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan.

- dat in artikel 2.1a, tweede lid, van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de veiligheidsregio van dit verbod ontheffing kan verlenen voor een samenkomst georganiseerd door een onderwijsinstelling, studentenvereniging, studentensportvereniging of studievereniging, indien:

a. de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio;

b. de samenkomst gericht is op kennismaking, studie of sport;

c. de samenkomst kleinschalig is;

d. tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd; en

e. de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 uur en 06:00 uur;

- dat de genoemde activiteit tot doel heeft om aanstaande studenten kennis te laten maken met de roeisport en de vereniging Asopos de Vliet;

- dat bij de genoemde activiteit de deelnemende (sub)groepen uit maximaal 25 personen bestaan;

- dat de genoemde activiteit plaatsvindt op het terrein van Asopos de Vliet aan de Zijlstroom 137, 2353 NN te Leiderdorp;

- dat Asopos de Vliet tijdens de genoemde activiteit te allen tijde de maatregelen van het RIVM en de voorschriften uit de noodverordening in acht neemt om het risico op besmetting van het COVID-19 virus te beperken;

- dat, voor zover van toepassing op grond van de geldende noodverordening, tijdens de genoemde activiteit het houden van een veilige afstand van 1,5 meter tussen personen onderling gewaarborgd is;

- dat tijdens de genoemde activiteit geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd;

- dat uit de aanvraag en bijbehorend documenten ‘Draaiboek introductie activiteit Pieremafancyfair’ en Algemeen protocol introductie activiteiten’ volgt dat de veiligheid van de deelnemers aan de kennismakingstijd voldoende gewaarborgd is;

- dat het (enkel) onder de hierna genoemde voorschriften is toegestaan aan Asopos de Vliet om de genoemde activiteit plaats te laten vinden;

 

BESLUIT:

 

 

 

Artikel 1  

Het verbod op organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan met samenkomsten in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behoren erf, in het kader van de werving en introductie van studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) samenkomsten (artikel 2.1a, eerste lid, van de noodverordening) is niet van toepassing op de introductieactiviteit Pieremafancyfair voor eerstejaars leden, georganiseerd door de A.L.S.Z.V. Asopos de Vliet te Leiderdorp, indien de navolgende voorschriften in acht worden genomen:

 

a. de samenkomst van A.L.S.Z.V. Asopos de Vliet voor de Piermafancyfair op 14, 16 en 17 september 2020 plaatsvindt tussen 19:00 en 22:00 uur;

b. dat bij de samenkomst de deelnemende (sub)groepen uit maximaal 25 personen bestaan;

c. alle noodzakelijke maatregelen te treffen waardoor de deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, voor zover dit op grond van de noodverordening vereist is;

d. dat tijdens de samenkomst zingen en schreeuwen niet toegestaan is;

e. voldoende hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;

f. de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen vanuit de overheid in acht te nemen;

g. tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken te verstrekken of te nuttigen.

 

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl). Dit besluit wordt tevens zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het Blad Gemeenschappelijke Regeling.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘ontheffing introductie activiteit Pieremafancyfair A.L.S.Z.V. Asopos de Vliet Leiderdorp 2020 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 21 augustus 2020’.

 

Leiden, 11 september 2020

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN,

drs. H.J.J. Lenferink

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, postbus 1123, 2302 BC Leiden, t.a.v. de afdeling Strategie en Beleid. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.