Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Zuid-Holland ZuidBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 928VerordeningenWijzigingsbesluit inzake artikel 10 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2013

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Gelet op:

- de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

 

Besluit:

Het 'Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2013' van 25 april 2013 (Provinciaal Blad 2013, 89) als volgt te wijzigen:

 

Artikel I

 

Artikel 10 komt te luiden:

 

Artikel 10. Besluitvorming langs elektronische weg

1. In spoedeisende gevallen, en voorts in gevallen ter beoordeling aan de voorzitter, kan een voorstel voor besluitvorming op schriftelijke of elektronische wijze (mailbericht) aan de leden van het dagelijks bestuur worden voorgelegd. Indien alle leden instemmen met het voorstel is het besluit genomen.

2. Indien niet alle leden van het dagelijks bestuur met het voorstel instemmen of aangeven het voorstel te willen bespreken, dan wordt het voorstel geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur.

3. Na ontvangst van de laatst benodigde instemming dateert de secretaris het besluit. Het besluit wordt geacht te zijn genomen op de datum van de dagtekening door de secretaris.

4. Het besluit dat met inachtneming van deze procedure is genomen wordt, voor zover de aard en de inhoud van het besluit zich daartegen niet verzetten, bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling.

 

Artikel II

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling en treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 

Artikel III

 

Dit besluit kan worden aangehaald als "Wijzigingsbesluit inzake artikel 10 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2013".

 

Aldus vastgesteld op 17 september 2020.

 

De secretaris,

Mr. R. Visser

 

De voorzitter,

mw. mr. A.W. Bom-Lemstra