Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 824Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent gegevensverstrekking (Besluit gegevensverstrekking BsGW)

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

 

gelet op de 'Gemeenschappelijke Regeling BsGW';

 

gelet op artikel 67 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen, artikel 67 van de lnvorderingswet 1990, artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken;

 

 

Besluit vast te stellen;

 

 

Het 'Besluit gegevensverstrekking BsGW'.

 

1. Algemeen

 

Dit Besluit geeft regels over het verstrekken van gegevens door de, als zodanig door het Dagelijks Bestuur van BsGW aangewezen, ambtenaar belast met de heffing en de invordering van belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ als bedoeld in artikel 124 lid 5 onderdelen a en b van de Waterschapswet, artikel 232 lid 4 onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 1 lid 2 van de Wet Waardering onroerende zaken (hierna: de ambtenaar).

 

BsGW heeft veel gegevens over belastingplichtigen. Deze gegevens zijn te onderscheiden in gegevens die de BsGW van anderen heeft verkregen en gegevens die de BsGW zelf heeft gevormd. De BsGW verzamelt gegevens ten dienste van een bepaald en vastomlijnd doel, namelijk de waardebepaling in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en de heffing en invordering van belastingen. De BsGW gebruikt de van derden verkregen gegevens uitsluitend voor dat doel (de zogenaamde doelbinding). Dit zijn veelal ook vertrouwelijke gegevens. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan inkomensgegevens voor het beoordelen van een verzoek om kwijtschelding en fabricage- en productiegegevens van bedrijven in het kader van de zuiveringsheffing. De burgers en bedrijven zijn vaak verplicht om gegevens aan BsGW te verstrekken. Gelet op deze verplichting voor burgers en bedrijven om informatie te verstrekken zijn alle bestuursorganen van BsGW en iedereen die binnen BsGW werkzaam is bij de uitvoering van de diverse belastingwetten gebonden aan een vergaande geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is door de wetgever ingevoerd zodat de burgers en bedrijven niet worden weerhouden om gegevens te verstrekken uit angst dat die gegevens vervolgens gebruikt worden voor andere doeleinden dan uitsluitend voor de uitvoering van de belastingwet.

 

Op grond van artikel 67 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen (hierna: AWR) en artikel 67 van de Invorderingswet 1990 (hierna: IW 1990) geldt dat het eenieder is verboden om hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet over een persoon of zaak van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende wet. Het opzettelijk schenden van de geheimhoudingsplicht is een misdrijf op grond waarvan maximaal een jaar gevangenisstraf staat of een geldboete van de vierde categorie (maximaal € 20.500). Verder kan dit aanleiding vormen voor een schadeclaim wegens het begaan van een onrechtmatige daad.

2. Reikwijdte geheimhouding

 

De geheimhoudingsplicht geldt tegenover iedereen, zelfs in bepaalde gevallen tegenover de belastingplichtige. Ook jegens de partner of echtgenoot van een belastingplichtige geldt de geheimhoudingsplicht. De ambtenaren van BsGW zijn ook verplicht tot geheimhouding jegens collega's, behalve in het geval deze gegevensuitwisseling plaatsvindt ter uitvoering van de belastingwet. Ook hier geldt dat gegevens niet verder bekend mogen worden gemaakt dan strikt noodzakelijk. Ook anderen die te maken krijgen met gegevens die BsGW heeft verzameld hebben te maken met dezelfde geheimhoudingsplicht. Denk hierbij aan personen die BsGW inhuurt, deelnemers aan wie gegevens worden verstrekt op grond van dit besluit of rechters die moeten oordelen over een fiscaal geschil waarin de ambtenaar partij is.

3. Wettelijk kader artikel 67 AWR en artikel IW 1990

 

In een aantal gevallen geldt de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR en artikel 67 IW 1990 niet. Deze gevallen zijn in onderstaande vier onderdelen weergegeven:

 • Indien enig wettelijk voorschrift tot de bekendmaking verplicht.

 • Indien bij regeling van het Dagelijks Bestuur is bepaald dat bekendmaking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van een bestuursorgaan.

 • Indien bekendmaking plaatsvindt aan degene op wie de gegevens betrekking hebben voor zover deze gegevens door of namens hem zijn verstrekt.

 • Indien er geen sprake is van de hiervoor onder 1, 2 of 3 genoemde gevallen, maar het Dagelijks Bestuur wel een ontheffing verleend heeft van de geheimhoudingsplicht.

In volgende onderdelen van dit besluit wordt de reikwijdte van bovengenoemde vier gevallen verder uitgewerkt.

4. Gegevensverstrekking op grond van een wettelijk voorschrift

 

Indien enig wettelijk voorschrift, als bedoeld in onderdeel 3.1, tot bekendmaking verplicht dan verstrekt BsGW deze gegevens. Een voorbeeld van een wettelijk voorschrift dat verplicht tot bekendmaking is het tweede lid van artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering. Desgevraagd dienen gegevens bekend te worden gemaakt aan de officier van justitie.

5. Gegevensverstrekking noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van de deelnemer

 

In dit onderdeel wordt aangegeven in welke gevallen, en onder welke voorwaarden, de gegevens die vallen binnen het wettelijk kader als bedoeld in onderdeel 3.2 verstrekt mogen worden door de ambtenaren.

5.1 Gegevensverstrekking binnen BsGW

Gegevensverstrekking binnen BsGW is mogelijk, mits dit nodig is voor de uitvoering van de belastingwetten.

5.2 Gegevensverstrekking aan deelnemers (algemeen)

Zoals in onderdeel 1 aangegeven beschikt BsGW over veel gegevens van belastingplichtigen. Gegevens die BsGW ontvangt van derden worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verkregen.

 

BsGW verstrekt op verzoek van een deelnemer, of op eigen initiatief, gegevens die:

 • noodzakelijk zijn bij de bestrijding van fraude en/of handhaving van de door de deelnemer uit te voeren wetten en regelingen;

 • noodzakelijk zijn bij de beleidsvoorbereiding inzake belastingen, waaronder het voorbereiden of vaststellen van belastingverordeningen;

 • noodzakelijk zijn bij de beleidsvoorbereiding rondom de P&C-cyclus, waaronder begroting, rekening en prognoses.

Bij het verstrekken van gegevens op grond van dit onderdeel worden nooit meer gegevens verstrekt dan waarom gevraagd wordt, en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak waarvoor deze gegevens gevraagd worden. Indien de gevraagde gegevens door de deelnemer ook op een andere wijze verkregen kunnen worden, dan worden deze gegevens niet door BsGW verstrekt. Gegevens worden niet verstrekt indien een wettelijk voorschrift niet toestaat dat de gegevens die BsGW uitsluitend heeft verkregen voor de uitvoering van de belastingwet verder bekend worden gemaakt. Indien er een wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking bestaat, maar de wettelijke bepaling biedt ruimte voor een belangenafweging, zal de belangenafweging moeten plaatsvinden.

5.3 Gegevensverstrekking aan deelnemers (ad hoc vraag)

Van verzoeken om gegevens van deelnemers die niet vallen onder onderdeel 5.2 dient per verzoek beoordeeld te worden of deze gegevens verstrekt mogen worden.

 

Er dient te worden beoordeeld of de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijk taak van de deelnemer. BsGW verstrekt gegevens enkel aan een deelnemer in het geval de noodzaak van de goede uitvoering van de wettelijke publiekrechtelijke taak het belang van de geheimhoudingsverplichting overstijgt. Hiervoor dient een belangenafweging plaats te vinden:

 • Het belang van de effectieve en efficiënte toepassing en handhaving van overheidsregelingen;

 • Het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger dan wel het belang van de bescherming van bedrijfsgegevens;

 • De belangen die BsGW heeft bij de naleving van de geheimhoudingsplicht;

 • De inspanning die het BsGW kost om de gevraagde gegevens te leveren qua hoeveelheid gegevens, qua tijd en inzet personeel;

 • Overige belangen die afhankelijk kunnen zijn van de aard van de betreffende gegevens.

Bij het verstrekken van gegevens op grond van dit onderdeel worden nooit meer gegevens verstrekt dan waarom gevraagd wordt, en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak waarvoor deze gegevens gevraagd worden. Indien de gevraagde gegevens door de deelnemer ook op een andere wijze verkregen kunnen worden, dan worden deze gegevens niet door BsGW verstrekt. Gegevens worden niet verstrekt indien een wettelijk voorschrift niet toestaat dat de gegevens die BsGW uitsluitend heeft verkregen voor de uitvoering van de belastingwet verder bekend worden gemaakt. Indien er een wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking bestaat, maar de wettelijke bepaling biedt ruimte voor een belangenafweging, zal de belangenafweging moeten plaatsvinden.

6. Gegevensverstrekking aan degene die de gegevens heeft verstrekt

 

De ambtenaar mag op grond van de wet, gegevens aan diegene bekendmaken op wie de gegevens betrekking hebben voor zover deze gegevens door of namens hem zijn verstrekt.

7. Gegevensverstrekking aan anderen dan genoemd in onderdelen 5 en 6

 

Dit besluit ziet uitsluitend op de gegevensverstrekking aan de partijen die genoemd worden in onderdelen 5 en 6 van dit besluit. Voor bestuursorganen die niet in dit besluit worden genoemd kan het Dagelijks Bestuur een afzonderlijk besluit nemen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 67 lid 2 onder b van de AWR en de IW 1990.

8. Gegevensverstrekking na ontheffing van geheimhoudingsplicht door Dagelijks Bestuur van BsGW

 

Dit 'Besluit gegevensverstrekking BsGW' geeft aan dat onder bepaalde voorwaarden gegevens verstrekt mogen worden aan een deelnemer voor zover bekendmaking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van die deelnemers. In andere gevallen dan voornoemd kan het Dagelijks Bestuur van BsGW ontheffing verlenen van de geheimhoudingsplicht. Degene die verzoekt om gegevens dient hiervoor een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van BsGW.

9. Verstrekken van gegevens

 

De deelnemer die verzoekt om gegevens is daarbij gehouden aan de bepalingen vastgelegd in het PrivacyProtocol BsGW & Deelnemers. In dit protocol staat vermeld onder welke voorwaarden (persoons)gegevens aan een deelnemer worden verstrekt, volgens welke procedure en welke verplichtingen er gelden. BsGW verstrekt gegevens enkel aan een deelnemer in het geval er sprake is van een situatie als bedoeld in onderdeel 5.2 of 5.3 in het geval het belang van de goede uitvoering van de wettelijke publiekrechtelijke taak het belang van de geheimhoudingsverplichting overstijgt. De verstrekte gegevens worden uitsluitend verstrekt voor het doel waarvoor deze gegevens opgevraagd zijn. De ontvanger van de gegevens maakt deze gegevens niet verder bekend en gebruikt deze enkel voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Het PrivacyProtocol BsGW & Deelnemers geldt ook voor BsGW ingeval BsGW verzoekt om gegevens van een deelnemer.

 

De Beheerder Wpb registreert welke gegevens hij verstrekt heeft aan welke deelnemer en voor welk doel. Op basis van deze registratie worden de meest gestelde en bestuurlijk gesanctioneerde vragen gedestilleerd. De lijst met meest gestelde vragen gekoppeld aan het doel zal bestuurlijk geaccordeerd worden. Bij vervolg verzoeken kan een snelle beoordeling plaatsvinden en indien de vraag in combinatie met het doel reeds op de geaccordeerde lijst staat vermeld ook snel overgegaan kan worden tot levering.

10. Inwerkingtreding en citeertitel

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking BsGW.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17 november 2016.

De directeur,

drs. J.G.A.W. Willemsen

De voorzitter,

W. van den Beucken