Blad gemeenschappelijke regeling van RUD Zuid-Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 823Overige besluiten van algemene strekkingOndermandaatbesluit laden en lossen ADR van de gemeente Sittard-Geleen aan de Directeur RUD Zuid-Limburg 2020

2020/32529 

 

De directeur van de RUD Zuid-Limburg 

 

Gelet op:

 

 • 1.

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  het Mandaatbesluit laden en lossen ADR van de gemeente Sittard-Geleen aan de Directeur

  van de RUD Zuid-Limburg d.d. 13 juli 2020;

besluit:

Binnen de RUD Zuid-Limburg aan de afdelingshoofden ondermandaat, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst en in overeenstemming met de bij de afdelingen uitgevoerde werkzaamheden en taken volgens de Regeling organisatie RUD Zuid-Limburg 2020.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht naar 31 juli 2020.

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit laden en lossen ADR van de gemeente Sittard-Geleen aan de Directeur RUD Zuid-Limburg 2020.

 

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling.

 

 

Maastricht, 4 augustus 2020

 

mevr. mr. L.M. Kobes

directeur van de RUD Zuid-Limburg

 

 

Bijlage SUBMANDAAT-, SUBVOLMACHT- EN SUBMACHTIGINGSLIJST

 

ADR

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

ONDERMANDAAT, SUBVOLMACHT EN SUBMACHTIGING

B01

Besluiten op aanvragen om bijzondere toestemming voor het laden en lossen op een voor het publiek toegankelijke plaats binnen een bebouwde kom op grond van hoofdstuk 7.5 sectie 7.5.11 voorschrift CV1 (1) a en hoofdstuk 8.5 voorschrift S1 (4) a van de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).

Afdelingshoofd

B02

Het afhandelen van inlichtingen/kennisgevingen inzake het laden en lossen op een voor het publiek toegankelijke plaats buiten de bebouwde kom op grond van hoofdstuk 7.5 sectie 7.5.11 voorschrift CV (1) b en hoofdstuk 8.5 voorschrift S1 (4) b van de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).

Afdelingshoofd

B03

Het verrichten van de handelingen, die voor de voorbereiding en uitvoering van de onder B01 en B02 genoemde bevoegdheden nodig zijn.

Afdelingshoofd

B04

Het voeren van correspondentie, die voor de voorbereiding en uitvoering van de onder B01 en B02 genoemde bevoegdheden nodig is

Afdelingshoofd

B05

Het verlengen of verdagen van de termijn voor het nemen van een besluit

Afdelingshoofd

B06

Alle besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures en het uitvoeren van alle proceshandelingen, indien het primaire besluit in mandaat of ondermandaat is genomen.

Uitgezonderd hiervan zijn:

 • 1.

  het instellen van (hoger) beroep met uitzondering van het instellen van pro-forma (hoger) beroep;

 • 2.

  het instellen van incidenteel (hoger) beroep met uitzondering van het instellen van pro-forma incidenteel (hoger) beroep.

Afdelingshoofd

Ondermandaat niet mogelijk voor besluiten op bezwaarschriften

B07

Het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om de Burgemeester te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures.

Ondermandaat niet mogelijk

B08

Besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie

Afdelingshoofd

B09

Het maken van afspraken met OM, politie en landelijke inspectie- en opsporingsdiensten.

Afdelingshoofd