Blad gemeenschappelijke regeling van RUD Zuid-Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 822Overige besluiten van algemene strekkingOndermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Sittard-Geleen 2020

2020/32528

 

De directeur van de RUD Zuid-Limburg 

 

Gelet op:

 • 1.

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  het Mandaatbesluit van de gemeente Sittard-Geleen aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 21 juli 2020;

besluit:

 • 1.

  binnen de RUD Zuid-Limburg aan de afdelingshoofden ondermandaat, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst en in overeenstemming met de bij de afdelingen uitgevoerde werkzaamheden en taken volgens de Regeling organisatie RUD Zuid-Limburg 2020.

 • 2.

  Aan de medewerkers de bevoegdheden genoemd onder U06, U08, H06 en H10 ondermandaat-, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de lijst genoemd onder 1. en voor zover het betreft door hen uitgevoerde werkzaamheden en taken.

Intrekking

Het Ondermandaatbesluit Directeur RUD-Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Sittard-Geleen d.d. 17 januari 2017 wordt ingetrokken.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht naar 31 juli 2020.

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Sittard-Geleen 2020.

 

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling.

 

 

Maastricht, 4 augustus 2020

 

mevr. mr. L.M. Kobes

 

Directeur RUD Zuid-Limburg

Bijlage MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSLIJST

 

Algemeen

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

ONDERMANDAAT, SUBVOLMACHT EN SUBMACHTIGING

A01

De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bevoegd gezag, voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg.

Afdelingshoofd

A02

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bevoegd gezag, voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg.

Afdelingshoofd

A03

Het verlengen of verdagen van de termijn voor het nemen van een besluit.

Afdelingshoofd

A04

Alle besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures en het uitvoeren van alle proceshandelingen, indien het primaire besluit in mandaat of ondermandaat is genomen.

Uitgezonderd hiervan zijn:

 • 1.

  het instellen van (hoger) beroep met uitzondering van het instellen van pro-forma (hoger) beroep;

 • 2.

  het instellen van incidenteel (hoger) beroep met uitzondering van het instellen van pro-forma incidenteel (hoger) beroep.

Afdelingshoofd

Ondermandaat niet mogelijk voor besluiten op bezwaarschriften

A05

Het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om het bevoegd gezag te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures.

Ondermandaat niet mogelijk

A06

Het aangaan en ondertekenen van mediationovereenkomsten, het voeren van gesprekken onder leiding van een mediator, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten als resultaat van deze gesprekken alsmede het aanwijzen van functionarissen om namens Burgemeester en Wethouders gesprekken onder leiding van een mediator te voeren.

Afdelingshoofd

A07

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van regelingen van andere overheidsorganen, het Rijk en de Europese Unie, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter verkrijging van deze subsidies.

Ondermandaat niet mogelijk

A08

Besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Afdelingshoofd

A09

Het maken van afspraken met OM, politie en landelijke inspectie- en opsporingsdiensten, waaronder het periodiek afsluiten van handhavingsarrangementen met het OM en de politie.

Afdelingshoofd

Uitvoering

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

ONDERMANDAAT, SUBVOLMACHT EN SUBMACHTIGING

U01

Besluiten tot het verlenen of weigeren van omgevingsvergunningen, voor zover betrekking hebbend op enkelvoudige aanvragen voor de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e en i van de Wabo.

Uitgezonderd hiervan zijn besluiten tot het weigeren van omgevingsvergunningen, tenzij:

 • 1.

  het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning is gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel

of

 • 1.

  het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo

Afdelingshoofd

U02

Besluiten inzake het wijzigen van de voorschriften van omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo.

Afdelingshoofd

U03

Besluiten inzake het intrekken van omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e en i van de Wabo.

Afdelingshoofd

U04

Besluiten tot het niet behandelen van aanvragen en het afwijzen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 en 4:6 van de Awb.

Afdelingshoofd

U05

Besluiten op grond van hoofdstuk 7, 8, 10, 13 en 19 van de Wm, voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg.

Afdelingshoofd

U06

Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het RRGS als bedoeld in titel 12.2 van de Wm.

Afdelingshoofd

en medewerkers

U07

Het beoordelen van PRTR verslagen als bedoeld in titel 12.3 van de Wm.

Afdelingshoofd

U08

Het uitvoeren van werkzaamheden op de e-MJV applicatie en IPPC applicatie inzake PRTR verslagen, MJA rapportages, EEP rapportages en IPPC gegevens.

Afdelingshoofd

en medewerkers

U09

Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluiten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Afdelingshoofd

U10

Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluitenop grond van het Vuurwerkbesluit.

Afdelingshoofd

U11

Het afhandelen van kennisgevingen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Afdelingshoofd

U12

Besluiten op grond van artikel 15, 17, 65 en 66 van de Wet bodembescherming, voor zover betrekking hebbend op het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen en voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg.

Afdelingshoofd

U13

Het afhandelen van meldingen ten aanzien van bedrijfsmatige activiteiten op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Afdelingshoofd

U14

Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluitenop grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen, voor zover betrekking hebbend op gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen.

Afdelingshoofd

U15

Besluiten inzake het vervoeren van gevaarlijke stoffen over andere dan de aangewezen wegen voor het laden en lossen van die stoffen op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Afdelingshoofd

U17

Besluiten inzake het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder.

Afdelingshoofd

U18

Het uitbrengen van adviezen met het oog op de samenhang tussen omgevingsvergunningen en watervergunningen als bedoeld in artikel 6.27 van de Waterwet.

Afdelingshoofd

U19

Besluiten inzake het veroorzaken van geluidhinder en trillingshinder op grond van artikel 8.3 en 8.4 van het Bouwbesluit 2012.

Afdelingshoofd

U20

Besluiten inzake het in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig houden van consumentenvuurwerk op grond van de APV.

Afdelingshoofd

U21

Besluiten inzake het op een zodanige wijze in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten of verrichten van handelingen dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt op grond van de APV.

Afdelingshoofd

U22

Besluiten inzake het in de openlucht verbranden van afvalstoffen of anderszins aanleggen, stoken of hebben van vuur op grond van de APV.

Afdelingshoofd

U23

Besluiten inzake het in of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein bevestigen of plaatsen, werpen of hebben van voorwerpen of stoffen, verrichten of nalaten van handelingen of gebruiken van werktuigen ter voorkoming van overlast in het algemeen (onder andere stank, rook, roet, walm, stof, vocht, licht, geluid, trilling) op grond van de APV.

Afdelingshoofd

U24

Het afhandelen van kennisgevingen inzake de viering van incidentele festiviteiten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto de APV.

Afdelingshoofd

U25

Besluiten inzake het overbrengen van explosieven als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder a van de Wet explosieven voor civiel gebruik.

Afdelingshoofd

Handhaving

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

ONDERMANDAAT, SUBVOLMACHT EN SUBMACHTIGING

H01

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de naleving op grond van artikel 5.10, lid 3 van de Wabo.

Ondermandaat niet mogelijk

H02

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wabo en de bij of krachtens de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten juncto 5.2 van de Wabo bepaalde, voor zover vallend onder de basistaken.

Afdelingshoofd

H03

Het voeren van alle correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

 • 1.

  een bezoekbevestigingsbrief;

 • 1.

  een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom;

 • 1.

  vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (artikel 5.16 van de Awb).

Afdelingshoofd

H04

Het nemen van besluiten over, op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

Afdelingshoofd

H05

Voorbereidingshandelingen op grond van afdeling 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb en besluiten op grond van afdeling 5.3.2 van de Awb, met uitzondering van de besluiten op grond van artikel 5:37 van de Awb.

Afdelingshoofd

H06

Besluiten tot het opleggen van een spoedeisende last onder bestuursdwang conform artikel 5.31 van de Awb juncto 5.17 van de Wabo dan wel de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging daartoe.

Afdelingshoofd en toezichthouders

H07

Besluiten en de voorbereidingshandelingen tot het vaststellen van gedoogbeschikkingen.

Afdelingshoofd

H08

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 van de Wm inzake maatregelen bij een ongewoon voorval.

Afdelingshoofd

H09

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk/handhavend optreden, inclusief de afwijzing van deze verzoeken.

Afdelingshoofd

H10

Binnen een daartoe alsdan beschikbaar gesteld budget door Burgemeester en Wethouders van maximaal €15.000,- per incident/ ongewoon voorval opdrachten te laten verlenen tot activiteiten in het kader van optreden vallend onder de regeling bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdienst RUD Zuid-Limburg, voor zover deze activiteiten onder de basistaken vallen. 

Afdelingshoofd en toezichthouders

H11

Beslissingen op grond van artikel 6 van de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (EED).

Afdelingshoofd

H12

Het houden van toezicht op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming

Afdelingshoofd