Besluit Wijziging Takenregister Regionale Belasting Groep

Het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep besluit op grond van artikel 6, lid 4, van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep het Takenregister Regionale Belasting Groep als volgt te wijzigen:

Artikel 1  

  • -

    Onder A komt te vervallen ‘4. Precariobelasting’, onder gelijktijdige vernummering van ‘5. Leges’ tot ‘4. Leges’.

 

  • -

    Onder E 2) wordt toegevoegd ‘12. Logiesbelasting (m.i.v. 1-7-2020)’.

Artikel 2  

  • -

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep in de openbare vergadering van 1 juli 2020.

Het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep,

directeur,

H.B. Sigmond

voorzitter,

drs. A.J.B. van der Klugt

Naar boven