Mandaatregeling van het dagelijks bestuur aan de Privacy officer van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020

Het Dagelijks Bestuur voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

 

gelet op:

 

• Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

 

Besluiten vast te stellen:

 

'De regeling houdende de verlening van Mandaat aan de Privacy Officer van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020'

 

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst;

b. Privacy officer: de persoon die bij ODRN toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

c. CISO: de Chief Information Officer ODRN verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging bij ODRN op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming;

d. Algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

e. Omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Regio Nijmegen, bedoeld in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

 

Artikel 2 Algemeen

Bij de uitoefening van de bevoegdheden in mandaat wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, verordeningen, regelingen, besluiten, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

 

Artikel 3 Mandaat

Aan de Privacy officer wordt mandaat verleend door het Dagelijks Bestuur voor de bevoegdheid tot het nemen van primaire besluiten op aanvragen als bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming alsmede besluiten tot verdaging van termijnen en verzoeken aan betrokkenen om nadere informatie in verband met identiteitscontrole.

 

Artikel 4 Reikwijdte mandaat, volmacht- of machtigingsverstrekking

1. Indien het dagelijks bestuur mandaat of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woords voor zover direct te maken hebbend met de opgedragen taken en onverminderd het bepaalde in artikel 2.

2. De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake schriftelijk vastgelegde instructies per geval of in algemene zin van het dagelijks bestuur overeenkomstig het mandaatregister.

 

Artikel 5 Kaders uitoefening bevoegdheden

Een in mandaat te nemen besluit mag niet worden genomen indien:

a. het besluit genomen moet worden met toepassing van de in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht vervatte inherente afwijkingsbevoegdheid;

b. er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde of diens vervanger bij het te nemen besluit bestaat;

c. de uitoefening van de bevoegdheden ingrijpende gevolgen voor de Omgevingsdienst kan hebben, of indien het dagelijks bestuur vooraf om inlichtingen verzoekt.

 

Artikel 6 Informatieplicht

1. De Privacy officer verschaft het Dagelijks Bestuur gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem gemandateerde bevoegdheid.

2. De Privacy officer informeert het Dagelijks Bestuur bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheid.

 

Artikel 7 Machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing, met mandaat gelijkgesteld de machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

Artikel 8 Geen ondermandaat toegestaan / vervanging

1. De Privacy officer kan de bevoegdheden, genoemd in artikel 3 niet ondermandateren aan functionarissen in dienst van of werkzaam voor de Omgevingsdienst.

2. De CISO kan bij afwezigheid van de Privacy officer in gevallen, waarbij niet gewacht kan worden op de aanwezigheid van de Privacy officer, de bevoegdheid van de Privacy officer bij vervanging uitoefenen.

 

Artikel 9 Ondertekening

In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen krachtens mandaat of volmacht. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden :

"Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, namens deze:"

De Privacy officer [...] van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

gevolgd door de handtekening, functie en naam van de gemandateerde of gemachtigde.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: 'Regeling houdende de verlening van Mandaat aan de Privacy officer van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020'.

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

De voorzitter, De secretaris,

Naar boven