Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 30 januari 2020, tot het gewijzigd vaststellen van de Vervangingsregeling secretaris / directeur Waddenfonds

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Waddenfonds,

gelet op artikel 15, zesde lid, van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

gehoord de secretaris / directeur,

BESLUIT

de vervangingsregeling voor de secretaris / directeur als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Vervanging van de secretaris / directeur

Bij afwezigheid van de secretaris / directeur wordt hij vervangen door dhr. B. Bolscher.

Artikel 2 De ondertekening van stukken

 • 1.

  Besluiten worden persoonlijk ondertekend. Het gebruik van stempels is niet toegestaan.

 • 2.

  Bij de ondertekening van stukken ingevolge deze regeling wordt voor ‘secretaris’ respectievelijk ‘directeur’ de afkorting ‘plv.’ geplaatst.

Artikel 3 Beheer van de vervangingsregeling
 • 1.

  Het Waddenfonds beheert een bevoegdhedenregister waarin dit besluit is opgenomen.

 • 2.

  De secretaris / directeur draagt zorg voor de actualiteit van dit besluit.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van het Waddenfonds en treedt in werking op 1 februari 2020.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als Vervangingsregeling secretaris / directeur Waddenfonds.

   

Leeuwarden, 30 januari 2020

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

H. Staghouwer,

voorzitter

G. W. Huisman,

secretaris

Toelichting:  

Op grond van artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds regelt het dagelijks bestuur de vervanging van de secretaris / directeur. De regeling is een waarborg voor continuïteit van taak- en bevoegdheidsuitoefening. Het begrip afwezigheid ziet in deze regeling op <feitelijk niet beschikbaar zijn>, anders dan <ontstentenis>. Dat laatste begrip duidt op een vacante functie of schorsing. Voor deze gevallen treft het dagelijks bestuur zo nodig een aparte voorziening.

Op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds is de uitoefening van met name genoemde bevoegdheden toegekend aan functies. Het dagelijks bestuur heeft de uitoefening van bevoegdheden initieel opgedragen aan de functie secretaris / directeur. Deze functionaris kan bepaalde bevoegdheden doormandateren aan de dienst van het Waddenfonds. Deze vervangingsregeling moet worden onderscheiden van dit ondermandaat. Vervanging is uitdrukkelijk geen ondermandaat, nu immers de vervanger “in de plaats treedt” van de functionaris die wordt vervangen. Daarmee verkrijgt de plaatsvervanger ook de aan die functie in mandaat opgedragen bevoegdheden, op het moment waarop van deze vervangingsregeling gebruik wordt gemaakt.

Naar boven