Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regio Gooi en VechtstreekBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 669Overige besluiten van algemene strekkingProcedure en Concept besluit aanpassing inzameling huishoudelijk afval voor een deel van de wijk Nedervecht 20.0003342 d.d. 17 juni 2020

 

Procedure

Naar aanleiding van de uitkomsten uit de participatie hebben de GAD en de gemeente Wijdemeren besloten de afvalinzameling in de wijk Nederhorst (zie voor afbakening van de huishoudens het bijgevoegde kaartje) aan te passen naar een situatie waarin alle woningen gebruik gaan maken van ondergrondse containers. Voor de laagbouwwoningen blijft de gft–minicontainer aan huis bestaan. Er komt geen mogelijkheid om andere minicontainers aan huis te houden.

 

Dit besluit worden voorbereid met toepassing van afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin staat dat belanghebbenden tot 6 weken na bekendmaking de tijd hebben hun zienswijze te geven. Dit concept besluit is oproepbaar via internet https://zoek.officielebekendmakingen.nl en ligt ter inzage bij de GAD. Na afloop van de reactieperiode worden alle zienswijzen in behandeling genomen. Vervolgens wordt het definitieve besluit vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de ingediende zienswijzen. Hierover wordt u te zijner tijd opnieuw per brief geïnformeerd.

 

Zienswijze

Zienswijzen kunnen bij voorkeur schriftelijk worden ingediend onder verwijzing van ons briefkenmerk ”Aanpassing inzamelsysteem Nedervecht 20.0003342 “. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam en adres, uw zienswijze met bijbehorende argumenten en uw eventuele alternatief, ons briefkenmerk en uw handtekening. U kunt uw zienswijze sturen naar: GAD Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

 

Concept besluit aanpassing inzameling huishoudelijk afval

 

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

 

Overwegende:

 

 • Dat het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in zijn vergadering van 7 april 2016 definitief heeft ingestemd met het aanpassen van de structuur van inzameling van afvalstoffen;

 • Dat een onderdeel van de aanpassing is om op plaatsen in de regio van het gebiedstype II en III en IV (laagbouw met beperkte ruimte, hoogbouw en centrumgebieden) afval- en grondstofstromen gescheiden in te zamelen met behulp van ondergrondse verzamelcontainers;

 • Dat het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in zijn vergadering van 7 april 2016 eveneens heeft ingestemd met de beschikbaarstelling van de hiervoor benodigde kredieten;

 • Dat het dagelijks bestuur de aangewezen adressen in de wijk Nedervecht te Nederhorst den Berg aanwijst op ondergrondse containers in plaats van mini-containers, behoudens de gft-container (de inzameling middels de gft-container blijft bij deze percelen bestaan).

 • Dat het dagelijks bestuur richtlijnen voor de aanwijzing van locaties inzamelvoorzieningen heeft vastgesteld;

 • Dat volgens deze richtlijnen bij het aanwijzen van locaties inzamelvoorzieningen dient te worden getoetst aan de navolgende criteria te weten: doelmatige inrichting openbare buitenruimte waaronder het niet blokkeren van inritten, beperking van de overlast voor de omgeving, verkeersveiligheid; aanwezigheid van groen/bomen, aanwezigheid van parkeerplaatsen; arbeidsbelasting voor inzamelaars; financiële en inzamel logistieke aspecten; fysieke (on)mogelijkheid (hierbij kan o.a. gedacht worden aan kabels- en leidingen in de ondergrond en de aanwezigheid van (beeldbepalende) bomen ter plaatse) en loopafstanden. Op het moment dat de afstand, tussen het perceel en de aanbiedplaats, niet meer dan 75 meter bedraagt, wordt de inzameling gezien als laagdrempelig. Tot die afstand geldt geen bijzondere motiveringsplicht voor de aanwijzing van een locatie in verband met de loopafstand. Er kan gekozen worden voor een loopafstand groter dan 75 meter van het perceel tot aan de aanbiedplaats onder ander als: de toegankelijkheid van de straat voor het inzamelvoertuig een belemmering vormt, de verkeersveiligheid in het geding is, de aanwezigheid van kabels/leidingen en/of bomen een belemmering vormen, doelmatige inrichting en/of gebruik van de buitenruimte een belemmering vormen waaronder aanwezigheid van parkeerplaatsen, er sprake is van een niet doelmatige wijze van inzamelen. Het dagelijks bestuur (DB) van de Regio kan bij een loopafstand van méér dan 125 meter vanaf een perceel tot een inzamelvoorziening, op verzoek, besluiten om de inzameling te laten plaatsvinden door middel van een door de GAD verstrekt inzamelmiddel/inzamelvoorziening op een dichterbij gelegen aangewezen locatie. Het criterium daarvoor is: er is sprake van (een) fysieke beperking(en) waardoor de verzoeker en diens huishouden niet in staat is om het huishoudelijk afval naar een inzamelvoorziening te brengen. Dit blijkt uit een CIZ-indicatie of een daartoe bevoegde instantie afgegeven medische indicatie;

 • Dat de door belanghebbenden ingediende zienswijzen tegen de voorgenomen aanpassing van het inzamelsysteem (geen) aanleiding vormen voor het doen van wijzigingen in het voorgenomen besluit tot aanpassing; (als er zienswijzen zijn ingediend);

óf

 • Dat geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om tegen het voorgenomen besluit tot aanwijzing zienswijzen in te dienen; (als er geen zienswijzen zijn ingediend);

 

Gelezen:

 

 • De Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

 • Gelet op het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017;

 

Besluit:

 

 • 1.

  De wijk zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekening aan te wijzen op ondergrondse inzamelvoorziening voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen ( behoudens de gft-fractie, deze blijft middels een minicontainer ingezameld worden) door de gebruikers van de percelen:

  • -

   Cederlaan (met uitzondering van nr. 2 t/m 26)

  • -

   Olmenlaan (met uitzondering van nr. 23 t/m 41)

  • -

   Platanenlaan

  • -

   Wilgenlaan ( met uitzondering van nr. 10 t/m 30)

 

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op een door de manager RVE GAD te bepalen datum.

 

Bussum d.d. 23 juni 2020,

 

D. Walkot

Manager RVE GAD

Regio Gooi en Vechtstreek