Zakelijke mededeling Aanwijzingsbesluit klachtencoördinator en een plaatsvervangend klachtencoördinator

Op28 mei 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland een klachtencoördinator en een plaatsvervangend klachtencoördinator aangewezen.

 

Op grond van art. 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft iedere burger het recht omeen klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen. Sabewa Zeeland heeft hiervoor zowel een interne als een externe klachtenregeling opgesteld. Daarom is het van belang dat het dagelijks bestuur één of meerdere klachtencoördinatoren aanwijst die bevoegd en verantwoordelijk zijnvoor de behandeling van de klachten. Door het aanwijzen van meerdere klachtencoördinatorenis onderlinge vervanging mogelijk waardoor de continuïteit van de werkzaamheden is gewaarborgd.

 

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aldus vastgesteld op 28 mei 2020

Naar boven