Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Haaglanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio HaaglandenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 555Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Besluit plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden wijk- en themamarkten in de gemeente Den Haag

De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden;

 

Overwegende dat:

 • -

  op 29 april 2020 de ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden 29 april 2020’ (hierna: de Noodverordening) is vastgesteld;

 • -

  artikel 2.1 van de Noodverordening samenkomsten op markten verbiedt;

 • -

  artikel 3.1, eerste lid, onder c, Noodverordening de mogelijkheid kent om voor (categorieën van) gevallen vrijstelling te verlenen van de in de Noodverordening gestelde verboden;

 • -

  bij besluit van 8 mei 2020 gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid door te bepalen dat het verbod van artikel 2.1, eerste lid, van de Noodverordening niet van toepassing is op markten, onder de voorwaarden dat organisatoren en standplaatshouders van markten naar het oordeel van de burgemeester van de gemeente waarin zij zijn gevestigd voldoende fysieke maatregelen hebben getroffen om te waarborgen dat winkelend publiek 1,5 meter afstand van elkaar houdt;

 • -

  in voornoemd besluit van 8 mei 2020 tevens is bepaald dat de burgemeesters dan wel colleges van burgemeester en wethouders van de regiogemeenten nadere voorwaarden kunnen stellen aan de inrichting van de markt en winkels uit een oogpunt van veiligheid en gezondheid om verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen;

 • -

  dat de burgemeester van Den Haag van genoemde bevoegdheid gebruik heeft gemaakt en op 19 mei 2020 heeft besloten nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot het houden van de wijk- en themamarkten in Den Haag uit een oogpunt van veiligheid en gezondheid om verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen;

 • -

  er gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen reden meer bestaat om het besluit van 27 maart 2020 (kenmerk DSB/2020.152/RIS305035) te handhaven;

BESLUIT:

 

 • I.

  In te trekken het besluit van 27 maart 2020 Wijk- en Themamarkten in de gemeente Den Haag (kenmerk DSB/2020.152/RIS305035);

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking.

Den Haag, 19 mei 2020

De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden,

Johan Remkes