Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Hollands MiddenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 548VerordeningenAanwijzingsbesluit toezichthouders Provincie Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap, 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 11 mei 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden,

 

gelet op:

- artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

- artikel 39, eerste lid van de Wet Veiligheidsregio’s

- artikel 176 Gemeentewet

- artikel 4.2 sub b en c van de 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 11 mei 2020.

 

overwegende:

- dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden op 11 mei 2020 de 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden heeft vastgesteld,

- dat het wenselijk is om voor de toezicht op de naleving van deze verordening meer toezichthouders aan te wijzen dan op grond van de 3de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden reeds waren aangewezen;

- dat in het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 26 maart 2020 de ambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren (Domein II) van de Provincie Zuid-Holland en de Stichting Zuid-Hollands Landschap niet zijn opgenomen;

- dat het wenselijk is om deze ambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren aan te wijzen als toezichthouders, omdat zij tezamen met de politie toezicht houden op onder meer het strand, het water en het duingebied;

 

 

BESLUIT:

 

 

 

Artikel 1 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden bepaalde belast worden aangewezen:

a. de ambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren die door of namens de Provincie Zuid-Holland zijn aangewezen en bevoegd zijn om binnen het grondgebied van de veiligheidsregio Hollands Midden toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving;

b. de ambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren die door of namens de Stichting Zuid-Hollands Landschap zijn aangewezen en bevoegd zijn om binnen het grondgebied van de veiligheidsregio Hollands Midden toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving;

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl) en treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking. Dit besluit wordt tevens zo spoedig mogelijk in het Blad Gemeenschappelijke Regeling gepubliceerd.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Provincie Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap, 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 11 mei 2020

 

Leiden, 20 mei 2020

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN,

drs. H.J.J. Lenferink

Toelichting:

Het is wenselijk om toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. Er is gekozen voor de aanwijzing van een brede categorie aan toezichthouders. De aanwijzing is zodanig vormgegeven dat toezichthouders bevoegd zijn om binnen het gehele grondgebied van de veiligheidsregio Hollands Midden toezicht te houden over het geheel van de noodverordening.