Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 539Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot aanwijzing van de archivaris van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020

 

 

Besluit van het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied tot aanwijzing van de archivaris van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020

 

 

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

 

gelet op artikel 40 van de Archiefwet 1995, artikel 2 van de Archiefverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en artikel 57 lid 6 en 7 van de Gemeenschappelijke Regeling van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

 

Besluit vast te stellen:

 

 

Artikel 1. Aanwijzing archivaris

Als archivaris aan te wijzen de archivaris van de aangewezen archiefbewaarplaats het Noord-Hollands archief.

 

 

Artikel 2. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit tot aanwijzing van de archivaris van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020’.

 

 

Artikel 3. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Publicatieblad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en werkt terug tot 1 januari 2020.

 • 2.

  Het besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 9 januari 2013, nummer 6.3 tot benoeming van de archivaris wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op 18 maart 2020.

 

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

de secretaris

 

Mevrouw drs. E.M.J. Meijers

 

 

 

de voorzitter

 

Mevrouw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

 

 

Toelichting

Op grond van artikel 2 van de Archiefverordening Noordzeekanaalgebied wijst het dagelijks bestuur de archiefbewaarplaats aan. De aangewezen archivaris van deze archiefbewaarplaats is qualitate qua archivaris van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De archivaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied alsmede met het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden.

De taken van de archivaris houden het volgende in:

Beheer van de archiefbewaarplaats (van het Noord-Hollands Archief):

 

 

 • -

  In algemene zin (Archiefwet 1995 artikel 29 eerste lid)

 • -

  Het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van archiefbescheiden (Archiefwet 1995 artikelen 17, 18 en 20)

 • -

  Andere (rechts)handelingen conform interne regelgeving

   

Toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden:

 • -

  In algemene zin (Archiefwet 1995 artikel 29 tweede lid)

 • -

  het erop toezien dat het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de

 • -

  archiefbewaarplaats geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de Archiefwet 1995 en de ter

 • -

  uitvoering daarvan gegeven regels (Archiefverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied artikel 10)

 • -

  het zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid laten vervangen door aan hem ondergeschikte ambtenaren (archiefinspecteurs) (Archiefverordening Omgevingsdienst

 • -

  Noordzeekanaalgebied artikel 11)

 • -

  het hebben van toegang tot de archiefbescheiden en de ruimten waarin deze zich bevinden

 • -

  (Archiefverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied artikel 12)

 • -

  het mededeling doen van zijn bevindingen aan de beheerders van de archiefbescheiden en aangeven welke voorzieningen er moeten worden getroffen (Archiefverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied artikel 13)

 • -

  het eenmaal per jaar verslag uitbrengen aan het dagelijks bestuur inzake de uitoefening van het

 • -

  toezicht (Archiefverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied artikel 15)

 • -

  het bindend adviseren ten aanzien van vervanging, vervreemding en overdracht van archiefbescheiden alsmede ten aanzien van bouw en inrichting van archiefruimten en digitale beheeromgeving (waar blijvend te bewaren archiefbescheiden geplaatst zijn) (Besluit informatiebeheer Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied artikel 4)

 • -

  het betrokken worden bij de opstelling van selectielijsten (Archiefbesluit 1995 artikel 3 eerste lid onder e, en derde lid)

 • -

  het verlenen van machtigingen tot vernietiging van archiefbescheiden (Besluit informatiebeheer Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied artikel 5 derde lid)

 • -

  het beoordelen van de vraag of archiefbescheiden voor vervroegde overbrenging in aanmerking komen (Archiefwet 1995 artikel 13 eerste lid)

 • -

  het erop toezien dat blijvend te bewaren archiefbescheiden tijdig naar de archiefbewaarplaats worden overgebracht en hierover van tevoren overleg plegen met de beheerder van de archiefbescheiden (Archiefbesluit 1995 artikel 9 tweede lid, Besluit Informatiebeheer Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied artikel 6)

 • -

  het zo nodig plegen van overleg met de beheerder van over te brengen digitale archiefbescheiden over een bestandsformaat anders dan wettelijk voorgeschreven (Archiefregeling artikel 26 eerste lid)

 • -

  het uitbrengen van advies ten aanzien van de eventueel bij overbrenging aan de archiefbescheiden te stellen openbaarheidsbeperkingen (Archiefwet 1995 artikel 15 eerste lid)

 • -

  het gezamenlijk met de beheerder van de archiefbescheiden opmaken van een verklaring van overbrenging die tenminste een specificatie van de archiefbescheiden bevat (Archiefbesluit 1995 artikel 9 derde lid) alsmede een eventueel besluit om archiefbescheiden in openbaarheid te beperken (Archiefbesluit 1995 artikel 10)