Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 11 mei 2020)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1.1. Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio Zeeland, te weten de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

 

Artikel 1.2. Begrippen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012;

- contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt;

- cruciale beroepen: cruciale beroepen als bedoeld op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen;

- eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;

- evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; onder evenementen vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald voetbalwedstrijden (met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden;

- gastouder: gastouder als bedoeld in de Wet kinderopvang;

- gezamenlijke huishouding: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woonachtig zijn;

- individuele sanitaire voorzieningen: eigen (chemisch) toilet-,douche en/of wasvoorziening;

- jacht: motor- of zeilvaartuig dat wordt gebruikt voor recreatief verblijf;

- kinderopvang: kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang;

- Netto aanwezige slaapplaatsen: het aantal aanwezige slaapplaatsen op de verblijfslocatie van de ondernemer verminderd met de slaapplaatsen die in gebruik zijn door personen die voldoen aan de uitzondering van artikel 2.5a lid 4 onder a. en b. van deze verordening;

- onafhankelijk loket: Loket Kenniscentrum Kusttoerisme;

- onderwijsinstelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1, van de Wet op het onderwijstoezicht, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling;

- publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten;

- recreatief nachtverblijf: nachtelijk verblijf door (groepen van) personen voor ontspanning in de vrije tijd die hun hoofdverblijfplaats elders hebben;

- sauna’s: sauna’s en andere vormen van wellness zoals Turkse stoombaden, hamams, beauty farms, thermale baden, badhuizen en spa’s;

- seksinrichtingen: inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden;

- sekswerker: persoon die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

- slaaphuisje: bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf op het strand;

- social distancing: het in acht nemen van een voorgeschreven afstand tot andere personen zoals omschreven in artikel 2.2;

- strandhuisje: bouwwerk op het strand langs de duinrand dat wordt gebruikt als omkleedcabine of als afgesloten plek voor strandspullen;

- sport- en fitnessgelegenheden: sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;

- tweede woning: een woonruimte die door de eigenaar en bijbehorende personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gebruikt als tweede verblijf. Eigenaar heeft het hoofdverblijf elders en staat op het hoofdverblijf ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Het hoofdverblijf is het centrum van sociale en maatschappelijke activiteiten;

- vaste standplaats: een standplaats van stacaravan, chalet of zomerhuisje die op de peildatum 24 april 2020 voor het gehele recreatieseizoen (seizoenplaats van april tot oktober) of voor een heel jaar aan dezelfde gebruiker is verhuurd;

- vitale processen: vitale processen als bedoeld op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen;

- voorzitter: voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. Maatregelen

 

 

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten

1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.

2. Dit verbod is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:

a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn;

b. samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn en maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;

c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;

d. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;

e. samenkomsten ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, en artikel 2.8, tweede lid;

f. door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar;

g. buiten sporten en bewegen van personen van 19 jaar en ouder;

h. bezoek aan winkels en bibliotheken, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;

i. bezoek aan dierenparken, natuurparken en pretparken, mits naar het oordeel van de voorzitter uit een door de beheerder overgelegd plan blijkt dat maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de belasting van het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft;

j. door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar.

3. Het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan, dan wel aan evenementen deel te nemen.

 

Artikel 2.2. Verbod niet in acht nemen veilige afstand

1. Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.

2. Dit verbod is niet van toepassing op:

a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen;

b. kinderen tot en met 12 jaar die:

i. samen spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen;

ii. georganiseerd buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f;

iii. georganiseerde activiteiten bijwonen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel j.

 

Artikel 2.3. Verboden openstelling inrichtingen

1. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen voor publiek geopend te houden:

a. eet- en drinkgelegenheden;

b. sport- en fitnessgelegenheden;

c. sauna’s;

d. seksinrichtingen;

e. coffeeshops;

f. inrichtingen waar speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen kunnen worden bespeeld.

2. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en e, zijn niet van toepassing indien uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken, softdrugs of producten voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de exploitant maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op:

a. inrichtingen waar buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f en g, mogelijk wordt gemaakt, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;

b. instellingen voor topsport, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;

c. zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de gemeenschappelijke was- douchevoorzieningen gesloten houdt.

 

Artikel 2.4. Uitoefening contactberoepen

Beoefenaren van contactberoepen of de beheerders van inrichtingen waar contactberoepen worden uitgeoefend dienen maatregelen te treffen om 1,5 meter afstand te garanderen tussen klanten of bezoekers onderling.

2. Het is sekswerkers verboden om hun beroep uit te oefenen.

 

Artikel 2.5. Verboden gebieden en locaties

1. Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken.

2. Dit verbod is niet van toepassing op:

a. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

b. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

 

Artikel 2.5a.Verbod recreatief nachtverblijf

1. Het is verboden:

a. recreatief nachtverblijf aan te bieden;

b. zich tussen 19.00 uur en 7.00 uur te bevinden op locaties waar recreatief nachtverblijf plaatsvindt;

2. Het is verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard in de vorm van een slaaphuisje of strandhuisje op of aan een strand te gebruiken of te laten gebruiken.

3. Indien gebruik gemaakt kan worden van individuele sanitaire voorzieningen gelden de verboden in lid 1 en lid 2 niet voor:

a. gebruik van tweede woningen door eigenaren en bijbehorende personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevormd;

b. gebruik van vaste standplaatsen op kampeerterreinen door de huurder van de jaarplaats of seizoenplaats en bijbehorende personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevormd;

c. gebruik van slaaphuisjes op het strand door eigenaren en bijbehorende personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevormd;

d. gebruik van jachten in jachthavens op vaste ligplaatsen in Zeeland door eigenaren en bijbehorende personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevormd.

4. De verboden in lid 1 gelden tevens niet voor:

a. locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden voor zover dat aangewend wordt voor verblijf van seizoenarbeiders en/of arbeidsmigranten;

b. tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf;

c. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

5. In afwijking van lid 1 van dit artikel wordt onder strikte voorwaarden het bedrijfsmatig aanbieden van recreatief nachtverblijf vanaf 1 mei 2020 toegestaan. Deze strikte voorwaarden betreffen in ieder geval:

a. het volledig in acht nemen van de geldende landelijke maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder meer ten aanzien van hygiëne en social distancing;

b. in totaal niet meer dan 15% van de netto aanwezige slaapplaatsen per verblijfslocatie voor recreatief nachtverblijf per nacht aanbieden;

c. de ondernemer dient zich aan te melden bij het onafhankelijk loket van de sector recreatie en toerisme in Zeeland;

d. uitsluitend in aanmerking komen ondernemers in de sector recreatie en toerisme die zich (kosteloos) hebben geregistreerd bij het onder c. genoemde loket en ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor het aanbieden van recreatief nachtverblijf;

e. de ondernemer dient een sluitende, transparante en controleerbare registratie bij te houden van de beschikbare en in gebruik zijnde slaapplaatsen voor recreatief nachtverblijf.

6. De voorzitter is bevoegd om nadere regels en voorwaarden te stellen aan de in dit artikel genoemde uitzonderingen.

 

Artikel 2.5b. Sanitaire voorzieningen

Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden.

 

Artikel 2.6. Beëindiging voorziening openbaar vervoer

De voorzitter kan in overleg met de vervoerder voorzieningen voor openbaar vervoer beëindigen of beperken, indien:

a. deze voorzieningen niet of niet in voldoende mate voldoen aan de eis van verwezenlijking van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen; en

b. de beëindiging van deze voorziening het transport van personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet onnodig belemmert.

 

Artikel 2.7. Verboden openstelling onderwijsinstellingen

1. Het is verboden om onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen.

2. Dit verbod is niet van toepassing op:

a. scholen voor speciaal onderwijs, voor speciaal basisonderwijs, locaties voor basisonderwijs verbonden aan asielzoekerscentra en locaties voor basisonderwijs uitsluitend voor nieuwkomers;

b. scholen voor basisonderwijs waarbij leerlingen voor ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd naar school kunnen gaan;

c. de organisatie van onderwijs op afstand, waarbij studenten en leerlingen via een (digitaal) medium onderwijs krijgen in de thuissituatie;

d. de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen;

e. de organisatie van toetsing en examens mits zorgvuldige maatregelen zijn getroffen om het risico van besmetting te beperken;

f. kleinschalig georganiseerde opvang of begeleiding van leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is; en

g. scholen bij een open of gesloten residentiële instelling.

3. Onderwijsinstellingen werken mee aan openstelling ten behoeve van opvang of begeleiding als bedoeld in het tweede lid, onderdelen d en f.

 

Artikel 2.8. Verboden openstelling kinderopvang

1. Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang of als gastouder.

2. Dit verbod is niet van toepassing op:

a. de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen;

b. de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is;

c. de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in verblijven voor kinderopvang en voor opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar bij een gastouder;

d. de opvang van kinderen van 4 tot en met 12 jaar in verblijven voor kinderopvang, die op dezelfde dag ook naar school mogen volgens artikel 2.7, tweede lid, onder a of b.

3. Organisaties voor kinderopvang werken mee aan openstelling ten behoeve van opvang als bedoeld in het tweede lid. Medewerking hoeft niet te worden verleend als de beroepskracht-kindratio in de zin van de Wet kinderopvang wordt overschreden, doordat opvang geboden moet worden aan kinderen waarvoor de kinderopvang geen gecontracteerde opvang behoeft te leveren.

 

Artikel 2.9. Verboden toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg

Het is verboden om zonder toestemming van de beheerder aanwezig te zijn in:

a. een instelling die zorg als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet langdurige zorg verleent aan personen die daarop recht hebben vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking;

b. een woonsituatie waarin minimaal drie bewoners verblijven vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en zorg ontvangen als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg.

 

 

Hoofdstuk 3. Uitzonderingen

 

 

Artikel 3.1. Uitzonderingen

1. De verboden in deze verordening zijn niet van toepassing op:

a. de betrokken hulpdiensten en toezichthouders;

b. activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen;

c. door de voorzitter te bepalen (categorieën van) gevallen.

2. De voorzitter kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vrijstelling of ontheffing op basis van het eerste lid, onderdeel c. Het is verboden om in strijd met dergelijke voorschriften en beperkingen te handelen.

 

 

Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving

 

 

Artikel 4.1. Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde functionarissen dienen stipt en onmiddellijk nagekomen te worden.

 

Artikel 4.2. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;

b. door de voorzitter aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

c. door de voorzitter aangewezen toezichthouders;

d. militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.

 

 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

 

 

Artikel 5.1. Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Zeeland: www.veiligheidsregiozeeland.nl en www.zeelandveilig.nl en treedt met ingang van 11 mei 2020 in werking.

 

Artikel 5.2. Intrekking vorige noodverordening

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 29 april 2020 wordt ingetrokken.

 

Artikel 5.3. Overgangsrecht

Besluiten op basis van de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zeeland maart 2020 zoals vastgesteld op 16 maart 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland zoals vastgesteld op 27 maart 2020 en Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 8 april 2020 en Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 19 april 2020 worden geacht te berusten op deze noodverordening.

Artikel 5.4. Wijzigingen onderwijsinstellingen met ingang van 15 mei 2020

Met ingang van 15 mei 2020 komt artikel 2.5a als volgt te luiden:

1. Recreatief nachtverblijf is toegestaan mits er gebruik wordt gemaakt van individuele sanitaire voorzieningen, onverminderd het bepaalde in het tweede lid.

2. Het is verboden bedrijfsmatig recreatief nachtverblijf aan te bieden, tenzij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. het volledig in acht nemen van de geldende landelijke maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder meer ten aanzien van hygiëne en social distancing;

b. per verhuurlocatie gebruik wordt van individuele sanitaire voorzieningen;

c. in totaal niet meer dan 50 % van de netto aanwezige slaapplaatsen per verblijfslocatie voor recreatief nachtverblijf per nacht wordt aangeboden;

d. de ondernemer zich heeft aangemeld bij het onafhankelijk loket van de sector recreatie en toerisme in Zeeland;

e. uitsluitend in aanmerking komen ondernemers in de sector recreatie en toerisme die zich (kosteloos) hebben geregistreerd bij het onder sub d. genoemde loket en ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor het aanbieden van recreatief nachtverblijf;

f. de ondernemer een sluitende, transparante en controleerbare registratie bijhoudt van de beschikbare en in gebruik zijnde slaapplaatsen voor recreatief nachtverblijf.

3. Het verbod in lid 2 geldt niet voor:

a. hotels, pensions, bed & breakfast en het niet bedrijfsmatig aanbieden van recreatief nachtverblijf (particuliere verhuur);

b. locaties en gebieden waar bedrijfsmatig recreatief nachtverblijf wordt aangeboden voor zover dat aangewend wordt voor verblijf van seizoenarbeiders en/of arbeidsmigranten;

c. tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf;

4. Het is verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard in de vorm van een strandhuisje op of aan een strand te gebruiken of te laten gebruiken.

Artikel 5.5. Citeertitel

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,

gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 april 2020, nr. 1679465-204590-PG en 8 mei 2020,

nr. 168601-204996-PG;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 13 mei 2020.

Vastgesteld op 13 mei 2020 te Middelburg om 16:16 uur

De voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland

J.A.H. Lonink

Naar boven