Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Hollands MiddenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 508VerordeningenVrijstelling externe binnen-accommodatie bewegingsonderwijs Basis Onderwijs en Speciaal Onderwijs 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 11 mei 2020

Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden

inhoudende de vrijstelling externe binnen-accommodatie bewegingsonderwijs Basis Onderwijs en Speciaal Onderwijs

(artikel 3.1., eerste lid onder c. en tweede lid, 5e Noodverordening COVID-19 VRHM 11 mei 2020)

 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden,

 

 

gelet op artikel 3.1. eerste lid onder c. en tweede lid, van de 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 11 mei 2020,

 

 

overwegende:

- dat op 11 mei 2020 de 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna: de noodverordening) in werking is getreden;

- dat op 11 mei 2020 het Basis Onderwijs en het Speciaal Onderwijs worden hervat;

- dat bewegingsonderwijs integraal onderdeel uitmaakt van het lespakket en wordt gegeven door gespecialiseerde sportdocenten;

- dat door de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), in afstemming met betrokken partijen en na advies van het RIVM, een protocol heropening bewegingsonderwijs d.d. 7 mei 2020 is opgesteld voor het Basis Onderwijs en het Speciaal Onderwijs;

- dat dit protocol de voorwaarden voor het (herstarten van) bewegingsonderwijs bevat;

- dat het bewegingsonderwijs bij voorkeur buiten wordt gegeven en als er geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het Speciaal Onderwijs), dat in een binnen-accommodatie (gymzaal/speellokaal) alleen matig-intensieve activiteiten worden verzorgd;

- dat niet alle schoolinstellingen beschikken over een eigen binnen-accommodatie voor bewegingsonderwijs en daarom gebruik moeten maken van een externe gymzaal/speellokaal (bijvoorbeeld een gemeentelijke gymzaal/speellokaal);

- dat op grond van artikel 2.3., eerste lid onder b., van de noodverordening het verboden is om inrichtingen voor sport- en fitnessgelegenheden (zoals bijvoorbeeld een gymzaal/speellokaal) geopend te houden;

- dat in artikel 3.1., eerste lid onder c., van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de veiligheidsregio (categorieën van) gevallen kan aanwijzen waarvoor de verboden in de noodverordening niet van toepassing zijn;

- dat in artikel 3.1., tweede lid, van de noodverordening de voorzitter voorschriften en beperkingen kan verbinden aan een vrijstelling op basis van artikel 3.1., eerste lid onder c., van de noodverordening;

- dat het van belang is dat kinderen deel kunnen nemen aan het bewegingsonderwijs, ook als hun school niet beschikt over een eigen buiten-accommodatie of wanneer het deelnemen aan het bewegingsonderwijs op een buiten-accommodatie onwenselijk is (bijvoorbeeld doordat het buiten sporten te veel prikkels oplevert, zoals in het Speciaal Onderwijs);

- dat aan de hiervoor te verlenen vrijstelling overeenkomstig artikel 3.1, eerste lid onder c. en tweede lid, van de noodverordening voorschriften en beperkingen moeten worden verbonden om de (verdere) verspreiding van COVID-19 tegen te gaan;

- dat het (enkel) onder de hierna genoemde voorschriften is toegestaan om voor het bewegingsonderwijs gebruik te maken van sport- en fitnessgelegenheden die geen onderdeel uitmaken van de onderwijsinstelling (externe binnen-accommodatie)

- dat voor deze vrijstelling een positief advies is afgegeven door de directeur Publieke gezondheid;

 

 

BESLUIT:

 

 

 

Artikel 1  

Voor het gebruik maken van sport en fitnessgelegenheden (gymzaal/speellokaal) die geen onderdeel uitmaken van de onderwijsinstelling (externe binnen-accommodatie), ten behoeve van het bewegingsonderwijs in het Basis Onderwijs en het Speciaal Onderwijs, geldt op grond van artikel 3.1, eerste lid onder c. en tweede lid, van de noodverordening een vrijstelling van het gestelde in artikel 2.3, eerste lid onder b., van de noodverordening indien de navolgende voorschriften in acht worden genomen:

a. de werkwijzen zoals beschreven in het Protocol heropening Bewegingsonderwijs (KVLO d.d. 7 mei 2020), en toekomstige aanvullingen op dit protocol, worden nageleefd (o.a. niet was/douchen na afloop). Dit betekent onder andere dat bij binnen sporten alleen matig-intensieve activiteiten worden verzorgd;

b. met de eigenaren c.q. beheerders van de sport- en fitnessgelegenheden (gymzaal/speellokaal) worden vooraf afspraken gemaakt over de naleving en uitvoering van de hygiëne-maatregelen, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken voor en na de activiteiten in het kader van het bewegingsonderwijs.

 

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl) en treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking. Dit besluit wordt tevens zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het Blad Gemeenschappelijke Regeling.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling externe binnen-accommodatie bewegingsonderwijs Basis Onderwijs en Speciaal Onderwijs 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 11 mei 2020.

 

Leiden, 11 mei 2020

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

drs. H.J.J. Lenferink

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, postbus 1123, 2302 BC Leiden, t.a.v. de afdeling Strategie en Beleid. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.