Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 497Overige besluiten van algemene strekkingBesluit ondermandaat en ondermachtiging inzake legesheffing 2020 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – provincie Noord-Holland

 

 

Besluit van

de Directeur van de Omgevingsdienst NZKG, houdende de verlening van ondermandaat en ondermachtiging inzake legesheffing voor de taken van de provincie Noord-Holland

 

 

Overwegende dat:

 

 

 • 1.

  het besluit van 27 februari 2020 waarbij door de inspecteur der provinciale belastingen van Noord-Holland mandaat en machtiging inzake legesheffing is verleend aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, te weten het “Besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland inzake legesheffing aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en de directies Beheer en uitvoering en Concernzaken van de provincie Noord-Holland”;

 • 2.

  in het genoemde mandaatbesluit bepaald is dat de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, alsmede diens plaatsvervanger, de bevoegdheden in ondermandaat kan opdragen aan medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, tenzij dit in het mandaatregister is uitgesloten.

 

 

Besluit vast te stellen:

 

 

Artikel 1 Ondermandaat

 

 • 1.

  Aan de medewerker in dienst in de functie van adjunct-directeur en de medewerker in dienst in de functie van teammanager wordt ondermandaat verleend voor de bevoegdheden genoemd in het register van bijlage I met in achtneming van de artikelen 2 en 3.

 • 2.

  Het ondermandaat kan tevens worden uitgeoefend, indien de functie van adjunct-directeur en/of teammanager vacant is, door een door de directeur aangewezen waarnemer.

 • 3.

  Het ondermandaat omvat overeenkomstig 1.1 van bijlage I van dit besluit alle bij de desbetreffende taak of bevoegdheid behorende overige taken, zoals correspondentie (waaronder ontvangstbevestigingen) en de in het kader van de te volgen besluitvormingsprocedures te nemen beslissingen, zoals verzoeken om (aanvullende) informatie, doorzending en het voldoen aan publicatieverplichtingen.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid kunnen de onder lid 3 genoemde overige taken en beslissingen in het kader van besluitvormingsprocedures met inachtneming van artikelen 2 en 3, door een medewerker worden uitgevoerd.

 • 5.

  In afwijking van het eerste lid kunnen de bevoegdheden genoemd in het register van bijlage I, met inachtneming van artikelen 2 en 3, worden uitgevoerd door een medewerker aangewezen in de functie van projectleider, voor zover het betreft het project waarvoor zij is aangewezen.

 

 

Artikel 2 Instructie niveau ondermandaat

 

Bij het uitoefenen van de bevoegdheden genoemd in artikel 1 eerste, vierde, vijfde en zesde lid dient de instructie genoemd in bijlage II in acht te worden genomen.

 

 

Artikel 3 Algemene instructie uitoefening mandaat

 

Bij het uitoefenen van de bevoegdheden van artikel 1 dient de algemene instructie van bijlage III in acht te worden genomen.

 

 

Artikel 4 Ondertekening 

 

Indien een besluit krachtens ondermandaat wordt genomen als bedoeld in artikel 1 luidt de ondertekening:

De inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland,

namens deze,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

gevolgd door:

 

 • 1.

  de naam van de ondergemandateerde

 • 2.

  de functieaanduiding

 • 3.

  de handtekening

 

 

Artikel 5 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en ondermachtiging inzake legesheffing 2020 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – provincie Noord-Holland.

   

Zaanstad, 6 mei 2020

 

De Directeur van de Omgevingsdienst NZKG voornoemd,

 

 

Mw. drs. E.M.J. Meijers