Blad gemeenschappelijke regeling van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Metropoolregio Rotterdam Den HaagBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 42Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de voorzitter bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent Mandaatbesluit Voorzitter bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat

De bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

 

gelet op de bepalingen van:

 

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;

 • Verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2015;

Overwegende dat,

 

 • de voorzitter van de MRDH bevoegd is de MRDH in en buiten rechte te vertegenwoordigen waaronder de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat (BCEV);

 • de voorzitter van de MRDH en zijn plaatsvervanger drukbezet zijn;

 • de BCEV niet hoogfrequent samenkomt en bovendien specifieke taken en bevoegdheden heeft op het gebied van het Economisch Vestiginsgklimaat;

 • de BCEV af en toe verzoeken krijgt, waarvan de correspondentie binnen een bepaalde termijn afgedaan dienen te worden en niet kunnen wachten op een volgende vergadering, zoals bijvoorbeeld verzoeken voor een letter of support of intent, of voor de aanvraag van regionale partijen voor een Europese Subsidie;

 • er derhalve behoefte is om de voorzitter van de BCEV de bevoegdheid te geven om buiten de vergaderingen om namens de bestuurscommissie correspondentie te voeren;

gelezen,

 

 • het voorstel d.d. 16 oktober 2019,

BESLUIT:

 

De voorzitter van de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat te mandateren en machtigen om namens de bestuurscommissie EV correspondentie te voeren, uitsluitend en voor zover deze correspondentietaken en bevoegdheden van de bestuurscommissie EV betreffen.

 

Het mandaat en de machtiging wordt verleend onder de volgende extra voorwaarden en voorschriften:

 

 • 1.

  de correspondentie dient in lijn te zijn met, en te passen binnen de kaders van, het staande beleid van de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat

 • 2.

  indien gebruik wordt gemaakt van het mandaat of de machtiging meldt de voorzitter dit in de eerstvolgende vergadering van de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat

 • 3.

  dit besluit is geldig tot het door de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat wordt ingetrokken

Aldus besloten in de vergadering van de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 16 oktober 2019,

de secretaris,

B. Duursma

de voorzitter,

B.C. Kathmann