Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 april 2020)

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

gelet op artikel 39, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's, artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020,

gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 13 maart 2020, nr. 1662578-203166-PG, van 15 maart, nr. 1663097-203238-PG en van 17 maart, nr. 1663666-203280-PG, de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 maart 2020, nr. 1665126-203432-PG, de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 23 maart 2020, nr. 1665182-203445-PG, en de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 maart 2020, nr. 1666478-203555-PG;

 

gehoord de beraadslagingen van het regionaal beleidsteam (RBT), gehoord hebbende het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 23 en 30 maart en geconsulteerd alle burgemeesters van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

Overwegende dat:

 

 • -

  Er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

 • -

  de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben verzocht uitvoering te geven aan afgekondigde maatregelen;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in nauwe samenspraak met het lokale bestuur binnen de gemeenten vallende onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maatregelen treft om gezondheidsrisico’s tegen te gaan, te weten voorkomen van besmetting en beperken van verdere verspreiding van het virus COVID-19;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 30 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020 heeft vastgesteld;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingevolge artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gebieden of locaties kan aanwijzen waarvoor een verbod of een beperking van het gebruik geldt;

 • -

  de aanwijzing gebaseerd is op de inschatting dat op die plaats redelijkerwijs het 1,5 meter afstandscriterium niet kan worden nageleefd;

 • -

  de aanwijzing tevens gebaseerd is op de noodzaak om de zorgcontinuïteit in de regio te kunnen garanderen;

   

besluit:

 

Vast te stellen het Besluit aanwijzing gebieden en locatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 april 2020,

 

Artikel 1 Verboden gebied en locaties

1. Als verboden gebieden en locaties worden aangewezen de gebieden en locaties genoemd in de bijlage bij dit aanwijzingsbesluit.

2. Dit verbod of beperking geldt niet voor:

 • a.

  bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

 • b.

  personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

 • c.

  de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 30 maart 2020.

   

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, te weten gemeente Rotterdam, gemeente Nissewaard, gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht, gemeente Brielle, gemeente Capelle a/d IJssel, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Krimpen a/d IJssel, gemeente Lansingerland, gemeente Maassluis, gemeente Ridderkerk, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen en de gemeente Westvoorne.

 

Artikel 3 Intrekking vorige aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 9 april 2020 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 april 2020.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op www.rijnmondveilig.nl en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

 

Vastgesteld op 14 april 2020 te Rotterdam.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

Toelichting  

Ter uitvoering van artikel 2.5. van de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020 wordt het wenselijk geacht om bepaalde gebieden en locaties aan te wijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden.

 

Voor een aangewezen gebied of locatie geldt dat het verder gaat dan het in artikel 2.2 van de verordening bedoelde verbod op groepsvorming; in dit geval mag niemand zich meer in het gebied bevinden, behalve de personen genoemd in het tweede lid. Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de noodverordening.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan recreatieparken, natuurgebieden of delen van deze gebieden, maar ook locaties als winkels aanwijzen indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. De voorzitter kan ook een gebied of locatie aanwijzen indien hij dat noodzakelijk acht om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geconstateerd, na consultatie van het lokale bestuur in de gemeenten van de veiligheidsregio, dat in de in bijlage 1 genoemde gebieden en locaties de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar aanwezige personen in zijn geheel niet tot het beoogde resultaat zal leiden en/of de zorgcontinuïteit in de regio niet gegarandeerd kan worden.

 

De in de bijlage genoemde gebieden en locaties zijn niet limitatief. Indien het lokale bestuur in een gemeente constateert dat er uitbreiding van de lijst gebieden en locaties noodzakelijk is dan kunnen deze worden toegevoegd aan de bijlage na besluitvorming van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

 

 

Bijlage BIJ "AANWIJZINGSBESLUIT GEBIEDEN EN LOCATIES" - OVERZICHT GEBIEDEN EN LOCATIES

Vastgesteld op 14 april 2020 te Rotterdam,

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

Gemeente

Soort

Direct sluiten

Adres

Bijzonderheden

Albrandswaard

Recreatiegebied

Rhoonse grienden

Kruisingen Oude Maaspad/Albrandswaardsedijk (Dit zijn diverse kruisingen binnen een straal van ca 100m.)

Parkeerplaats

Rhoonse haven

Klein profijt

Parkeerplaats jungleroute Klein Profijt

Skatepark Portland

Weg naar het skatepark toe vanaf de driesprong (splitsing)

Veerweg

Parkeerplaatsen aan de Veerweg

Tasman

Rhoonse haven

Abel

Parkeerplaats

Barendrecht

Sportveld

Cruyff court locatie Lagewei

tussen het Groene Hart Calvijn en Dalton Lyceum

Natuurgebied/ parkeerplaats

parkeerplaats Molenpad

Strand naast parkeerplaats Molenpad

Parkeerplaats

Parkeerplaats Zuiderlijk Randstad Molenstee

Charloisse Lagendijk

SV Besiktas

Charloisse Lagedijk 366

Parkeerplaats vrijenburgpad

Vrijenburgpad

Strand

Strand Vrijenburgpad

Vrijenburgpad

Briele

n.v.t.

Capelle aan den IJssel

JOP

JOP Capelsebrug

Fascinatio (hoek Abram van Rijckevorselweg, Abram van Rijckevorselplein en Rhijnspoor )

JOP Poolvosweg

Capelle west (Poolvosweg)

Cruyff Court

Capelle west (tussen Telemannstraat, Bas de Blokrede, Berliozstraat)

JOP Capelle west

Capelle west (hoek tunnel Algeraweg, Sibeliuspad en Kars-Wegelingpad)

JOP Valeriusrondeel

Middelwatering (Valeriusrondeel, naast zwembad de Blinkert)

JOP Reviusrondeel

Middelwatering (hoek Reviusrondeel, Algeraweg en Abram van Rijckevorselweg)

JOP Schollebos en JOP Capelseweg

Schollevaar tussen Bermweg, Burgemeester van Beresteijnlaan, water de Nieuwerkerkse tocht en Capelseweg

JOP Couwenhoekseweg

Oostgaarde (Couwenhoekseweg )

JOP Jasmijnsingel

Schenkel (Jasmijnsingel, Jasmijnpad)

Basketbalveld

Basketbalveld

Tussen Telemannstraat, Bas de Blokrede, Berliozstraat

Schollevaar

Tussen Vlinderbaan en Lakenhal

Voetbalkooi

Middelwatering

Merelhoven hoek Slotlaan/Abram van Rijckevorselweg

Middelwatering

Frans Halsstraat

voetbalkooi

Middelwatering (Valeriusrondeel)

voetbalkooi

Middelwatering-Centrum (Buizerdhof)

Cruyff Court

Oostgaarde (Purmerhoek)

voetbalkooi Fascinatio

Fascinatio (hoek Ardalaan, Désiehof en Solislaan)

voetbalkooi Fascinatio

Fascinatio (hoek Fascinatio Boulevard en Onacklaan)

Calisthenicspark Lijsterpark

Middelwatering

Lijstersingel

Voetbalveld

Middelwatering

Wiekslag

Calisthenics- en freerunpark Schollebos

Schollevaar

Tussen Hazenpad en Ijsvogelpad

Goeree- Overflakkee

Recreatie

Eilanden in de Grevelingen

Ossenhoek en Hompelvoet

Skatepark

Skatepark “Het Vliedpark”

Bergweg Middelharnis

Parkeerplaats

Parkeerplaats Noordzeestrand Stellendam

Meester Snijderweg Stellendam

Parkeerplaats de Kwade Hoek

Oostdijkseweg Goedereede

Parkeerplaats strand Oosterduinpad

Oosterweg Ouddorp

Strand Flauwe Werk en strand Westerduinpad

Westerweg Ouddorp

Ouddorp Beach

Noordweg Ouddorp

Surfspot Ouddorp

Kruising Groenedijk / Duinpad 3e blok te Ouddorp

Strand bij Vuurtoren

Westhoofdduinpad Ouddorp

Parkeerplaats 't Gorsje, Strand Brouwersdam

Brouwersdam Ouddorp

De Punt

De Punt Ouddorp

Hellevoetsluis

n.v.t.

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Middenwetering/Parkzoom

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Moderato

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Vijverlaan

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Olympiade / trimbaan

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Rembrandtlaan

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

C.G. Roosweg

Jongeren ontmoetingsplaats (JOP)

Winkelcentrum Crimpenhof

Raadhuisplein

Tussen zonsondergang en zonsopgang

De Korf

De Korf

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Tuyterplein

Elckerlyc

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Zwaneneiland inc Giocourt en BOJ

Zwanenkade / Ouverturelaan / Vijverlaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Voetbalvereniging DCV

Waalplantsoen

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Volkstuincomplex toegangsbrug tussen lijsterbes en Goud-es

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Parkeerplaatsen

IJsseldijk en N210

IJsseldijk thv 117, 351, Molenaar van Schelvenlaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Parkeerplaats Krimpenerbosweg

ter hoogte van Krimpenerbosweg 2b en 4.

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Park

Middenweteringpark

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Moderatopark

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Wachtruimte

Wachtruimte busstation

ter hoogte van Albert Schweitzerlaan 12.

Lansingerland

Sport/Speel

Skatepark Annie MG Schmidtpark

Bergschenhoek

Urban sportpark Annie MG Schmidtpark

Bergschenhoek

Skatebaan

De skatebaan

Annie MG Schmidtpark

Maassluis

Atletiekbaan

Atletiekbaan

Dr. Albert Schweitzerdreef 477

Skatepark Maasdijk

Natuurpark Avonturis

langs Nieuwe Waterweg

Voetbalkooi

Voetbalkooi Vrijheidspark

Dr. Jan Schoutenlaan

Cruyff Court Mozartlaan

Park

Vrijheidspark

Vrijheidspark Maasluis gelegen tussen de doctor Jan Schoutenlaan en de burgemeester Schwartzlaan te Maassluis

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Nissewaard

Skatebaan

Skatebaan Iepenlaan

Iepenlaan

Sluis

Voornse sluis

uitgezonderd beroepsvaart, zakelijke scheepvaart en afvarende scheepvaart

Strand

Zwemstrand "het Waaltje"

Waalweg thv pand 55

Ridderkerk

n.v.t.

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Zuiderpark

Skatepark Heemraadsingel

Skatepark Schieplaza

Skatepark Nesselande

Skatepark Marijke van der Wel

Skatepark Schiebroek

Skatepark Soetendaelseplein

Sidelingsepark Skatebaan

Skatepark Westblaak

Bad Skatepark Oud-Charlois

Skatepark Hoogvliet

Nederhage 10-12

Skatepark Rozenburg

Esdoornlaan

Voetbalkooi

Kipstraat

Rochussenstraat

Josephplein

Van Speykstraat

t Landje

Kosboulevard Nesselande

Voetbalkooi Statenweg

Willem Ruyslaan

Noordereiland

Taxusstraat

Voetbalkooi Houdringeweg

Houdringeweg / Laarwoudpad

Voetbalkooi Mijnsherenplein

Mijnsherenplein

Cruyffcourt Afrikaanderplein

Afrikaanderplein

winkelcentra

Lengweg Hoogvliet

tussen zonsondergang en zonsopgang

parkeerplaats

Tennisvereniging Groot Hoefblad Hoogvliet

Kan middels betonblokken

Parkeerplaats Parkkade

Parkkade tussen Veerhaven en fietstunnel

Parkeerplaats naast RVV Coal

naast Oldegaarde 353

Parkeerplaats naast Spartaan '20

Naast Oldegaarde 251

Parkeerplaats sv BZC/Zuiderpark

THV Oldegaarde 21

Kade/parkeerplaats

Rhijnspoorkade

Plantagelaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Brug

Schiekadeblok naar Pompenburg

Sportpark/

Fitness toestellen

sportplaza zuiderpark de fitness toestellen

fitness toestellen strand Nesselande

fitness toestellen Schuttersveld

Fitness gedeelte Vroesenpark

Park

Evenementengedeelte Museumpark inclusief Rozentuin

Geheel Sportplaza

West-Kruiskade

Parkeerplaats

P1 (MOP)

Prinses Beatrixlaan

Rijnspoorkade

oa Blue City / Tropicana

Parkeerplaats SV Charlois

naast Oldegaarde 665

Maaskade

gedeelte Maaskade Noordereiland

Tussen Willemsbrug en de Ruijterstraat

Plein

Martinus Steynstraat

Ganzerikplein HIS

Amelandseplein

Plein Papendrechtstraat

Papendrechtstraat

Parkeerplaats recreatiegebied

parkeerplaats Kandelaarweg, Overschie

straat

Hansweertstraat

tussen Krabbendijkstraat tot en met Basic Fit Rotterdam Dorpslaan

parkeerterrein

Tennisclub Hoogvliet, Groot Hoefblad

Parkeerterrein "de Machinist"

Coolhaven

Schiedam

Voetbalkooi/

basketbalveld

Stationstraat

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Overschiesedwarsstraat

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Göteborg

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Marconiweg

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Willem Pijperstraat

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Baan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Edisonplein

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Parkweg Cruyff Court

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Speelplein

van 't Hoffplein

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Calisthenics veld

Fortunaweg

Beatrixpark

Voetbalveld

Jozef Oreliosingel

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Vlaardingen

Skatebaan

Skatebaan Oranjepark

Fitnesstoestellen

Fitnesstoestellen Trimpad

Voetbalkooi

Voetbalkooi Trimpad

Voetbalkooi Mendelssohnplein

Voetbalkooi Professor Teldersstraat

Westvoorne

nvt

 

Naar boven