Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Hollands MiddenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 366Verordeningen2e Noodverordening tot wijziging van de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 6 april 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:

Vast te stellen de 2e Noodverordening tot wijziging van de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 6 april 2020

 

 

 

Artikel I Wijziging verordening

De 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 26 maart 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A. In de preambule wordt de volgende ministeriële aanwijzing opgenomen:

De aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 3 april 2020, nr. 1671030-203951-PG.

 

B. In artikel 2.8., eerste lid, wordt een tweede uitzonderingsgrond (artikel 2.8. eerste lid, onder b.) ingevoegd waardoor artikel 2.8. eerste lid komt te bestaan uit twee onderdelen, te weten a. en b.. Artikel 2.8 komt dan te luiden:

Artikel 2.8. Verboden openstelling kinderopvang

1. Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang, tenzij sprake is van:

a. de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen, zoals beschreven op https: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen ;

b. de (nood)opvang van kinderen 0-4 jaar voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

2. Organisaties voor kinderopvang zijn verplicht om mee te werken aan openstelling ten behoeve van (nood)opvang als bedoeld in het eerste lid.

 

C. In de artikelsgewijze toelichting wordt de navolgende tekst toegevoegd:

Artikel 2.8. eerste lid, onder b. Verboden openstelling kinderopvang

Er is behoefte aan opvang van kinderen met Sociaal medische indicatie en/of voor wie op indicatie van Veilig Thuis kinderopvang noodzakelijk is. Op basis van een lokaal vastgestelde procedure tussen gemeenten en betrokken organisaties voor kinderopvang of gastouderopvang (in de zin van de Wet kinderopvang) met betrokkenheid van o.a. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en zorgpartners, wordt bepaald voor wie dit maatwerk nodig is.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Het artikel wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl) en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

 

Artikel III Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: 2e noodverordening tot wijziging van de 3de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 6 april 2020.

 

 

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

drs. H.J.J. Lenferink