Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Haaglanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio HaaglandenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 336VerordeningenNoodverordening van 2 april 2020 tot wijziging van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020

De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden besluit:

 

Vast te stellen de Noodverordening van 2 april 2020 tot wijziging van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020

Artikel I Wijziging verordening

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A. In artikel 1.2 wordt een nieuwe definitie opgenomen luidende:

 • -

  recreatief nachtverblijf: verblijf dat plaatsvindt in het kader van de weekend- of verblijfsrecreatie waarbij elders hoofdverblijf wordt gehouden.

B. Na artikel 2.5. wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 2.5a. Verbod sanitaire voorzieningen recreatie

 • 1.

  Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieve locaties geopend te houden.

 • 2.

  Onder recreatieve locaties worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en stranden.

C. In de artikelsgewijze toelichting wordt de navolgende tekst toegevoegd:

 

Artikel 2.5a. Verbod sanitaire voorzieningen recreatie

Toelichting

Op basis van dit artikel is het verboden om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Het gaat dan om de locaties van vakantieparken, jachthavens, passantenplaatsen in andere havens, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) en sanitaire voorzieningen bij parken, natuurgebieden en stranden. Naar het oordeel van de plaatsvervangend voorzitter bestaat binnen de veiligheidsregio Haaglanden de dreiging dat op deze locaties bij de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht kan worden genomen, dan wel dat door het gemeenschappelijk gebruik contactbesmetting plaatsvindt. Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding van het coronavirus (COVID-19).

 

D. Na het hiervoor bedoelde nieuw in te voegen artikel 2.5a wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

 

Artikel 2.5b. Verbod recreatief nachtverblijf

 • 1.

  Het is verboden recreatief nachtverblijf aan te bieden.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet voor:

  • a.

   hotels;

  • b.

   locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders;

  • c.

   locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen;

  • d.

   (tijdelijke) bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf.

E. In de artikelsgewijze toelichting wordt de navolgende tekst toegevoegd:

 

Artikel 2.5b. Verbod recreatief nachtverblijf

Toelichting

Aangezien het kunnen garanderen van de zorgcontinuïteit binnen het grondgebied van de veiligheidsregio Haaglanden als gevolg van de ruime aanwezigheid-, als ook aanbod van recreatief/toeristisch nachtverblijf, in relatie tot de primair op de permante en vaste inwoners binnen de regio afgestemde beperkte beschikbaarheid van zorgfaciliteiten, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), ernstig in gevaar dreigt te komen, besluit de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden het aanbieden van recreatief nachtverblijf te verbieden. De aanleiding van dit verbod is de vrees dat de toestroom van toeristen, die een of meer nachten verblijven in de veiligheidsregio Haaglanden, een zodanige druk legt op de beschikbare medische voorzieningen, dat de zorgcontinuïteit niet kan worden gegarandeerd. Tevens draagt dit verbod bij aan een vermindering van het aantal reisbewegingen en zo aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in met name de aanstaande vakantieperiode (de Paasvakantie en meivakantie). Onder het aanbieden van recreatief nachtverblijf wordt in elk geval verstaan het recreatief nachtverblijf in de vorm van verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, jachthavens en slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand). Voor slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand) betekent dit verbod ook dat deze huisjes, na inwerkingtreding van deze bepaling, niet meer op de stranden mogen worden (op)gebouwd. Voor dergelijke huisjes die reeds zijn gebouwd of jaarrond op het strand staan, geldt dat het (te) ingrijpend wordt geacht om te verplichten deze huisjes te verwijderen.

 

Indien asielzoekers op basis van een vergunning op een recreatie- of vakantiepark worden opgevangen, dan valt dit niet onder dit verbod. Wanneer de asielzoekers wel worden gehuisvest op basis van een recreatieve bestemming, zou - gemotiveerd - maatwerk geleverd kunnen worden via artikel 3.1, lid 1, onder c, Noodverordening.

 

Na afloop van de meivakantie, 10 mei 2020, beoordeelt de plaatsvervangend voorzitter opnieuw of de zorgcontinuïteit zodanig onder druk staat dat verlenging van het verbod noodzakelijk is.

 

Een aantal vormen van het aanbieden van recreatief nachtverblijf, is in het tweede lid uitgezonderd van het verbod. Het aanbieden van een vaste standplaats (een standplaats die voor het gehele recreatieseizoen aan dezelfde gebruiker(s) verhuurd wordt) is toegestaan. Ook het aanbieden van recreatief nachtverblijf aan seizoenarbeiders valt niet onder het verbod en dat geldt ook voor tijdelijke bewoning wegens persoonlijke omstandigheden.

 

F. In het algemene deel van de toelichting wordt de navolgende tekst toegevoegd:

 

Op 31 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat de overige maatregelen worden verlengd tot en met 28 april 2020. Het verbod op evenementen blijft gelden tot 1 juni 2020.

De maatregelen die gericht zijn op het weren van recreatief nachtverblijf vanwege het onder druk staan van de zorgcontinuïteit en het bijdragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in de veiligheidsregio Haaglanden, worden uiterlijk 10 mei 2020 of zoveel eerder als mogelijk door de plaatsvervangend voorzitter herbeoordeeld op noodzaak.

 

G. In de toelichting bij artikel 5.1. Bekendmaking en inwerkingtreding wordt de navolgende tekst toegevoegd:

 

Op 31 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat de overige maatregelen worden verlengd tot en met 28 april 2020. Het verbod op evenementen blijft gelden tot 1 juni 2020.

De maatregelen die gericht zijn op het weren van recreatief nachtverblijf vanwege het onder druk staan van de zorgcontinuïteit en het bijdragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in de veiligheidsregio Haaglanden, worden uiterlijk 10 mei 2020 of zoveel eerder als mogelijk door de plaatsvervangend voorzitter herbeoordeeld op noodzaak.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze artikelen worden bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Haaglanden (www.vrh.nl) en treden in werking op vrijdag 3 april 2020 om 12.00 uur.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening van 2 april 2020 tot wijziging van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020.

 

Den Haag, 2 april 2020

DE PLAATSVERVANGEND VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

J.W. Remkes