Blad gemeenschappelijke regeling van BEL Combinatie

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BEL CombinatieBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 287Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit directeur BEL Combinatie

De directeur van de BEL Combinatie;

 

gelet op de collegebesluiten d.d. 11 april 2017 waarin de Algemene Mandaatregelingen gemeente Blaricum, Eemnes, Laren – BEL Combinatie 2017 (de Algemene mandaatregelingen) zijn vastgesteld;

gelet op het feit dat de Algemene mandaatregelingen uitdrukkelijk de mogelijkheid noemen dat ondermandaat kan worden verleend aan teamleiders;

gelet op artikel 5, lid 5 van het Directiestatuut d.d. 10 november 2017 waarin is bepaald dat elke directeur ten aanzien van het in lid 2 en 3 verleende mandaat en volmacht ondermandaat kan verlenen aan de aan hem ondergeschikte leidinggevenden;

gelet op de overige bepalingen in het Directiestatuut;

gelet op het feit dat het Besluit tot ondermandatering 2018 d.d. 12 november 2018 een beperking heeft ten aanzien van de omvang van het verleende ondermandaat aan teamleiders en het bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van de directeur noodzakelijk is - voor de continuïteit van bedrijfsvoering – dat de bevoegdheden die bij de directeur liggen doorgang kunnen blijven vinden;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie, de Regelingen budgethouderschap voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL Combinatie (hierna: de Regelingen budgethouderschap), het vigerende Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BEL Combinatie (hierna: het Inkoop- en aanbestedingsbeleid), alsmede op alle daarvoor in aanmerking komende wettelijke bepalingen, voorschriften en richtlijnen;

 

 

 

b e s l u i t:

 

 

 

 

 • 1.

  dat in geval van afwezigheid, verhindering of ontstentenis van de directeur C.T. van der Velde alsmede H. Haverkamp ieder afzonderlijk de aan de directeur gemandateerde bevoegdheden zoals genoemd in het Directiestatuut en het Besluit tot ondermandatering 2018 kunnen uitoefenen. Dit ondermandaat mag alleen uitgeoefend worden, indien het nemen van een besluit niet kan worden aangehouden totdat het bevoegde bestuursorgaan of de directeur zelf een besluit kan nemen;

 • 2.

  De in lid 1 gemandateerde bevoegdheid geldt niet voor besluiten op het gebied van personele aangelegenheden;

 • 3.

  Alle overige voorwaarden, aanwijzingen en beperkingen zoals in het Directiestatuut, de Algemene mandaatregelingen en het Besluit tot ondermandatering 2018 genoemd blijven onverkort van kracht;

 • 4.

  Voor de toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing, met mandaat gelijkgesteld:

 • a.

  De verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke handelingen, en

 • b.

  De machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Eemnes, 17 maart 2020

E. Ruizeveld de Winter

directeur BEL Combinatie