Verordening van de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden houdende regels omtrent openbare orde en gezondheid (NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN)

[Deze regeling is wegens het spoedeisend karakter op 15 maart 2020 reeds bekend gemaakt op de website van Veiligheidsregio Haaglanden en derhalve inmiddels ook al inwerking getreden.]

 

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden,

 

OVERWEGENDE,

 

dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het Coronavirus (COVID-19),

 

dat om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan er maatregelen getroffen moeten worden,

 

dat de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op basis van artikel 7 Wet publieke gezondheid (Wpg), aan de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden de opdracht heeft gegeven om alle evenementen met meer dan 100 personen in de Veiligheidsregio Haaglanden in de periode van 13 maart tot en met 31 maart 2020 af te gelasten,

 

dat dit, zoals uit de opdracht van de minister voor Medische Zorg en Sport blijkt, ook geldt voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden,

 

dat de minister voor Medische Zorg en Sport daarbij heeft aangedrongen op spoed,

 

dat ik, om aan voormelde opdracht uitvoering te kunnen geven, na raadpleging van het regionaal beleidsteam, op zondag 15 maart 2020 heb besloten om op grond van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 176, eerste lid, van de Gemeentewet,

 

dat deze verordening gelet op de reële vrees voor (verdere) verspreiding van het virus noodzakelijk is,

 

BESLUIT,

 

gelet op het bepaalde in artikel 39 Wet veiligheidsregio’s juncto artikel 176, eerste lid, van de Gemeentewet,

 

vast te stellen de volgende noodverordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 

Evenement: alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet, alsmede alle samenkomsten in besloten sfeer, in gebouwen die openstaan voor publiek, alsmede in gebouwen die niet openstaan voor publiek, inclusief de daarbij behorende erven alsmede in de open lucht dan wel de openbare ruimte. Hieronder worden ook, maar niet uitsluitend, verstaan publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Hiervan zijn uitgezonderd scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, kinderopvang, locaties/gebouwen bestemd voor openbaar vervoer en voor de publieke gezondheidszorg en reguliere activiteiten in bedrijven en instellingen, voor zover het personen betreft die daar werkzaam zijn.

Artikel 2 Verbodsbepaling

Het is verboden een evenement waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen te organiseren, te faciliteren, daaraan deel te nemen, of deze bij te wonen.

Artikel 3 Uitzondering

Bovenstaand verbod geldt niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen personen, locaties en/of activiteiten.

Artikel 4 Gebied

Deze verordening geldt voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Artikel 5 Overtreding

Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 maart 2020 om 15:00 uur en geldt tot en met 31 maart 2020.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

 

Den Haag, 15 maart 2020

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden,

Ch. B. Aptroot

Bijlage: 1. Aanwijzing 1662578-203166-PG d.d. 13 maart 2020

Naar boven