Blad gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WerkSaam WestfrieslandBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 185VerordeningenBeleidsregel Uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland

 

Inleiding

WerkSaam verstrekt onder voorwaarden een uitstroompremie als een cliënt een baan vindt. Dit als prikkel om aan het werk te komen of te blijven.

Het zoeken naar werk is een arbeidsverplichting. Voor sommige cliënten is het een bijzondere prestatie dat zij werk vinden. Bijvoorbeeld als door persoonlijke omstandigheden het verrichten van werk moeilijk is.

Bij het toekennen van de premie wordt maatwerk toegepast. Persoonlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld afstand tot de arbeidsmarkt, gezondheid of leeftijd spelen hierbij een rol. Wij maken tijdens het re-integratietraject afspraken met de cliënt over het recht op de uitstroompremie. Hoe groter de prestatie, hoe hoger de premie.

De uitstroompremie is ook voor personen met een arbeidsbeperking, die met loonkostensubsidie aan het werk gaan en voor personen die inkomen gaan krijgen als zelfstandig ondernemer.

___________________

 

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

gezien het advies van de cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland van 5 juni 2018;

 

gelet op artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 31 lid 2 sub j van de Participatiewet;

 

omdat een financiële beloning kan bijdragen aan de inzet van uitkeringsgerechtigden om betaald werk te krijgen;

 

b e s l u i t :

 

 • de beleidsregel uitstroom naar werk WerkSaam Westfriesland te wijzigen. De tekst na wijziging is als volgt:

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Cliënt: persoon die een uitkering van WerkSaam ontvangt.

 • b.

  Uitstroompremie: een eenmalige premie die verstrekt wordt bij het aanvaarden en het behouden van werk.

 • c.

  WerkSaam: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland.

 • d.

  Wet: Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 • e.

  Uitkering: algemene bijstand of een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz.

 

Artikel 2. Doelgroep

De uitstroompremie kan toegekend worden aan:

 • a.

  De cliënt die vanuit de uitkering uitstroomt naar betaald werk en daarmee een inkomen krijgt waardoor hij niet meer afhankelijk is van de uitkering;

 • b.

  De cliënt die vanuit de uitkering betaald werk aanvaardt met toepassing van loonkostensubsidie.

 

Artikel 3. Overige voorwaarden

Aan de cliënt kan uitstroompremie worden verstrekt indien deze:

 • a.

  Tenminste zes maanden heeft gewerkt, en

 • b.

  In de periode direct voorafgaand aan de werkaanvaarding ten minste 24 maanden recht had op een uitkering, en

 • c.

  In een periode van vier jaar voorafgaande aan de werkaanvaarding niet eerder een uitstroompremie heeft ontvangen.

 

Artikel 4. Hoogte van de uitstroompremie

 • 1.

  De hoogte van de uitstroompremie wordt bepaald door de coach.

 • 2.

  De hoogte van de uitstroompremie bedraagt als basis € 500,-.

 

Artikel 5. Criteria voor verhoging van de uitstroompremie

 • 1.

  De uitstroompremie kan worden verhoogd als voldaan wordt aan hierna vermelde criteria.

 • 2.

  Voor het vaststellen van de verhoging van de uitstroompremie van € 500,- gelden de volgende criteria:

   • a.

    Cliënt heeft een indicatie banenafspraak of heeft arbeidsbeperkingen die blijken uit een medische keuring.

   • b.

    Cliënt heeft in 24 maanden voorafgaand aan de datum van uitstroom geen boete of maatregel ingevolge de Participatiewet gekregen.

   • c.

    Cliënt is op het moment van uitstroom ouder dan 50 jaar.

   • d.

    Cliënt heeft bij of via WerkSaam een werkstage in verband met zijn traject goed doorlopen.

   • e.

    Cliënt heeft een voor zijn re-integratie passende opleiding afgerond of het inburgeringsexamen behaald.

 • 3.

  Voldoet cliënt aan één van de hiervoor vermelde criteria dan wordt de uitstroompremie verhoogd met € 250 tot € 750,-.

 • 4.

  Voldoet cliënt aan twee van de hiervoor vermelde criteria dan wordt de uitstroompremie verhoogd met € 500 tot € 1000,-.

 • 5.

  Voldoet cliënt aan drie of meer van de hiervoor vermelde criteria dan wordt de uitstroompremie verhoogd met € 750 tot € 1250,-.

 • 6.

  De uitstroompremie bedraagt maximaal € 1250,-.

   

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  De premie moet worden aangevraagd binnen twaalf maanden nadat het recht op uitstroompremie is ontstaan. Een niet binnen deze termijn ingediende aanvraag kan om deze reden worden afgewezen.

 • 2.

  Bij de aanvraag moet een bewijsstuk worden overgelegd, waaruit blijkt dat de werkzaamheden vanaf de datum van beëindiging van de uitkering zes maanden aaneengesloten zijn verricht.

 

Artikel 7. Terugvordering

WerkSaam vordert de uitstroompremie terug wanneer:

 • a.

  Niet is voldaan aan de voorwaarden genoemd in deze beleidsregel.

 • b.

  Blijkt dat cliënt onjuiste gegevens heeft verstrekt, waardoor ten onterechte een uitstroompremie is betaald.

 

Artikel 8. Overgangsrecht

Wanneer iemand in de overgangsperiode van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 een aanvraag indient voor een uitstroompremie, wordt deze aanvraag beoordeeld aan de hand van deze beleidsregels. Als duidelijk wordt dat hij op grond van deze regels een lagere premie krijgt dan tot 1 juli 2018 gebruikelijk, kan hij alsnog de oude premie van € 1.000,- krijgen.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze gewijzigde beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2018.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 juni 2018,

De voorzitter, D. te Grotenhuis,

De directeur, M.J. Dölle

Toelichting

 

Artikel 2. Doelgroep

De cliënt kan in aanmerking komen voor de uitstroompremie als hij door het krijgen van betaald werk niet meer aangewezen is op een uitkering. Voor cliënten die betaald werk aanvaarden met toepassing van loonkostensubsidie geldt de voorwaarde om geen beroep meer te doen op een uitkering niet. Dat is omdat deze personen door een arbeidsbeperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

 

Artikel 5 . Hoogte van de premie

De premie moet een prikkel zijn om aan het werk te gaan. Om voor de premie in aanmerking te komen moet de cliënt een extra prestatie leveren. Het premiebedrag kan verschillen. Hoe groter de prestatie, hoe hoger de premie.

 

De cliënt moet wel alle medewerking hebben verleend om uit te stromen. Dat moet blijken uit zijn gedragingen. Als criterium voor verhoging is daarom ook opgenomen dat cliënt geen boete of maatregel heeft gekregen in 24 maanden voorafgaand aan de datum van uitstroom uit de bijstand.

 

Artikel 6 . Aanvraag

Het recht op premie ontstaat wanneer de werkzaamheden ten minste zes maanden aaneen zijn verricht. De premie moet worden aangevraagd binnen twaalf maanden na afloop van deze periode van zes maanden.

 

Artikel 7 . Terugvordering

De premie kan worden teruggevorderd. Dat kan bijvoorbeeld als na de uitbetaling blijkt dat niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan. En ook las na de uitbetaling blijkt dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt.