Besluit ondermandaat afhandelen aanvragen urgentie Regio

 

De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

 

Gelet op het Mandaatbesluit Huisvestingsverordening 2019 hoofdstuk 3 Urgentie (hierna te noemen

'de besluiten'):

 • van 18 juni 2019 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum;

 • van 18 juli 2019 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

 • van 18 juni 2019 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren;

 • van 21 mei 2019 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp;

 • van 21 mei 2019 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum;

 • van 4 juli 2019 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

 • van 7 mei 2019 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren.

 

Gelet op de instemming van ondergetekende met de mandaatverleningen aan hem zoals weergegeven in de hiervoor vermelde besluiten,

 

Gelet op artikel 6 van de besluiten waarin is bepaald dat ondermandaat toegestaan is,

 

Gelet op Afdeling 10.1.1 Mandaat van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Dat volgens de besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de hiervoor vermelde gemeenten de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek gemandateerd is tot uitoefening van de navolgende bevoegdheden op grond van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening 2019 te weten:

 • -

  de bevoegdheid tot toekenning van urgentie, vermeld in hoofdstuk 3 Urgentie, artikel 3.5 lid 3 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening 2019;

 • -

  de bevoegdheid tot afwijzing van urgentie, vermeld in hoofdstuk 3 Urgentie, artikel 3.5 lid 5 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening 2019;

 • -

  de bevoegdheid tot verlenging van de gelding van de urgentie als vermeld in artikel 3.8 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening 2019;

 • -

  de bevoegdheid tot intrekking van de gelding van de urgentie als vermeld in artikel 3.9 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening 2019.

 

Dat de algemeen directeur de afhandeling van aanvragen om urgentie op effectieve en efficiënte wijze wenst in te richten.

 

Besluit:

 

1. Aan de Manager Maatschappelijke Dienstverlening van de Regio (functiebenaming Strategisch manager II volgens HR 21) of diens plaatsvervanger ondermandaat te verlenen voor de uitoefening van de navolgende bevoegdheden te weten:

 • -

  de bevoegdheid tot toekenning van urgentie, vermeld in hoofdstuk 3 Urgentie, artikel 3.5 lid 3 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening 2019;

 • -

  de bevoegdheid tot afwijzing van urgentie, vermeld in hoofdstuk 3 Urgentie, artikel 3.5 lid 5 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening 2019;

 • -

  de bevoegdheid tot verlenging van de gelding van de urgentie als vermeld in artikel 3.8 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening 2019;

 • -

  de bevoegdheid tot intrekking van de gelding van de urgentie als vermeld in artikel 3.9 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening 2019.

   

2. Alle bepalingen van de Mandaatbesluiten Huisvestingsverordening 2019 hoofdstuk 3 Urgentie genomen door de colleges van burgemeester en wethouders van de hiervoor genoemde gemeenten zijn van overeenkomstige toepassing op het ondermandaat.

 

3. Over de op grond van de uit te oefenen bevoegdheden als bedoeld onder 1. te nemen besluiten kan de ondergemandateerde advies inwinnen bij de (senior) juridisch adviseurs van de Regio.

 

4. Dit besluit wordt aangehaald als 'Besluit ondermandaat afhandelen aanvragen urgentie Regio Gooi en Vechtstreek' en treedt in werking een dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld te Bussum op 10 februari 2020.

 

I. Meuwese

De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Naar boven