Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Avri houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2021)

Het algemeen bestuur van Avri besluit,

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 14 oktober 2020;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

gelet op artikel 21, eerste lid, van de Gemeenschappelijke regeling Avri;

gelet op de Afvalstoffenverordening Avri;

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing;

"Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2021".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 

Heffingsgebied:

het totale gebied van de in de gemeenschappelijke regeling "Avri" deelnemende gemeenten.

Gebruik maken:

gebruik maken in de zin van artikel 15.33 wet milieubeheer.

BSR:

Belasting Samenwerking Rivierenland.

 

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 2002, 399).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt, op grond van de daarbij behorende tarieventabel, naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een WOZ-object ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een WOZ-object ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   Degene die naar de omstandigheden beoordeeld, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruik maakt van het WOZ-object.

  • b.

   Ingeval een gedeelte van een WOZ-object voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

  • c.

   Ingeval er sprake is van het ter beschikking stellen van een WOZ-object voor volgtijdig gebruik wordt als gebruiker aangemerkt degene die dat WOZ-object ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Bepalend is daarbij het containerpakket dat op 1 januari van het onderhavige belastingjaar in de "afval en minicontainer registratie van Avri" is vastgelegd.

 • 3.

  Vangt de belastingplicht in de loop van het jaar aan, dan is bepalend het containerpakket dat zes weken na de aanvang van de belastingplicht bij dit WOZ-object is vastgelegd in de "afval en minicontainer registratie van Avri".

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in de hoofdstukken 1, 2, 3, 6 en 7 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in de hoofdstukken 4, 5 en 8 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 2, 3, 6 en 7 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 2, 3, 6 en 7 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 2, 3, 6 en 7 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 4, 5 en 8 van de tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

 • 6.

  Voor de toepassing van het vijfde lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moet de verschuldigde belasting worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid kunnen op verzoek van belastingplichtige de aanslagen worden betaald in acht gelijke termijnen, het totaal bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere belastingen moet tenminste € 40,- bedragen. De verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van belastingschuldige kunnen worden afgeschreven. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing komt het vaste tarief van de afvalstoffenheffing zoals bepaald in hoofdstuk 1 van de tarieventabel voor kwijtschelding in aanmerking. Voor de tarieven zoals vastgelegd in hoofdstuk 2 van de tarieventabel, kan kwijtschelding worden aangevraagd voor maximaal een bedrag van € 30,40 per belastingjaar.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening afvalstoffenheffing Avri 2020”, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening en de Tarieventabel als bedoeld in artikel 4, treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Avri 2021”.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri in zijn openbare vergadering van 17 december 2020,

De secretaris,

W. Brouwer

de voorzitter,

J. Reus

Bijlage 1 Tarieventabel 2021

Tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Avri 2021

 

Hoofdstuk 1 Vast tarief afvalstoffenheffing ( basis tarief )

1

De belasting bedraagt per WOZ-object en per jaar

€ 270

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing variabele deel

2.1

De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt vermeerderd met een variabel deel gebaseerd op het aantal aanbiedingen in het belastingjaar voorafgaande aan het onderhavige belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, vanaf de aanvang van de belastingplicht, per aanbieding van:

 

2.1.1

Een container bestemd voor bioafval (gft)

€ 0,00

2.1.2

Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 liter is

€ 8,00

2.1.3

Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 liter is

€ 4,67

2.1.4

Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met inwerpopening van 30 liter voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra ongeacht of een huishouden gebruik kan maken van een inzamelmiddel of – voorziening voor bioafval (GFT) en/of Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik.

€ 0,80

2.1.5

Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met inwerpopening van 30 liter voor overige huishoudens

€ 1,00

2.1.6

Een container bestemd voor oud papier en karton

€ 0,00

2.1.7

Een inzamelzak bestemd voor Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik

€ 0,00

2.1.8

Een container bestemd voor Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik

€ 0,00

 

Hoofdstuk 3 Tarieven afvalstoffenheffing voor een extra container

3.1

De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt vermeerderd met een vast tarief voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra:

 

3.1

container van 140 of 240 liter, bestemd voor bioafval (gft) (maximaal 2 containers per WOZ-object)

 

€ 0,0 0

3.2

container van 140 of 240 liter, bestemd voor restafval (maximaal 2 containers per WOZ-object)

€ 50,00

3.3

Container van 140 of 240 liter, bestemd voor Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik (maximaal 2 containers per WOZ-object)

€ 0,00

3.4

container van 140 of 240 liter, bestemd voor oud papier en karton (maximaal 2 containers per WOZ-object)

€ 0,00

 

Hoofdstuk 4 Administratie- en leveringskosten voor het leveren/vervangen/herplaatsen van (extra) containers en het wijzigen van het containerpakket

4.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedragen de eenmalige administratie- en leveringskosten voor het op aanvraag:

4.1

Omwisselen van een container voor restafval van 240 liter voor een container van 140 liter

€ 0,0 0

4.2

Leveren van extra container(s) ongeacht het volume, per levering of voor het omwisselen van een toegangspas voor ondergrondse verzamelcontainer voor restafval naar een container voor restafval voor inwoners buitengebied

€ 35,00

4.3

Omwisselen van container(s) van 140 liter voor een container van 240 liter restafval, of omwisselen ongeacht volume van bioafval (gft), Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik (uitgezonderd situatie als bedoeld in 4.11) of papier container.

€ 35,00

4.4

Leveren van een bioafval (gft) container, papiercontainer of container voor Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik indien de gebruiker van een WOZ-object deze nog niet in zijn bezit heeft

€ 0,00

4.5

Inleveren van een (extra) container van 140 liter

€ 0,00

4.6

Inleveren van een (extra) container van 240 liter

€ 0,00

4.7

Het leveren van een vervangende container van hetzelfde formaat in geval van vernieling, verbranding, diefstal of vermissing of voor het leveren van een toegangsmiddel voor een (ondergrondse) verzamelcontainer in geval van diefstal of vermissing, mits daarvan een bewijs van aangifte bij de politie wordt overhandigd

€ 0,00

4.8

Het eenmalig omwisselen van een of meer containers uit het bestaande container pakket ongeacht volume, of eenmalig leveren van containers op aanvraag van een nieuwe bewoner van een WOZ-object. Mits de aanvraag daartoe binnen twee maanden na verhuisdatum naar het nieuwe adres is gedaan. Eventuele aanvullende wijzigingen vallen onder het bepaalde in de artikelen 4.1 t/m 4.7

€ 0,00

4.9

Omwisselen van een container voor restafval, voor een toegangspas voor een ondergrondse verzamelcontainer

€ 0,00

4.10

Leveren op aanvraag van één extra afvalpas (maximum van 2 afvalpassen per WOZ-object)

€ 15,00

4.11

Leveren op aanvraag van een extra pakket inzamelzakken voor de inzameling van Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra

€ 5,00

 

Hoofdstuk 5 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

5.1

Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor de vervanging van een toegangsmiddel voor een (ondergrondse) verzamelcontainer bij verlies, per keer

€ 15,00

5.2

Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor het aan huis inzamelen van grof huishoudelijk afval of de inname aan huis van elektrische en elektronische apparatuur, per aanvraag

€ 20,00

5.3

Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor een onderzoek/openen/legen van een inzamelmiddel op verzoek vanwege een verloren voorwerp per uur:

 • a.

  Zonder de inzet van een kraan:

 • b.

  Met de inzet van een kraan:

 

 

 

a. € 50,00

b. € 85,00

5.5

Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor het annuleren na 16.00 uur op de werkdag; voor de afspraak voor de levering van een inzamelmiddel of voor de afspraak tot inzameling van grof huishoudelijk afval en/of elektrische apparaten

€ 20,00

5.6

Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor de aanschaf van een prepaid restafval afvalpas incl. 10 restafvalaanbiedingen voorbehouden aan inwoners van nieuwbouw woningen waarbij nog geen inzamelvoorzieningen aanwezig zijn

€ 12,60

Hoofdstuk 6 Tarieven extra inzameling bioafval

6.1

Bij de onderstaande gemeenten wordt de belasting als bedoeld in deze tarieventabel, indien gedurende een bepaalde periode in de zomermaanden het bioafval (gft) niet tweewekelijks maar wekelijks wordt ingezameld, eenmalig vermeerderd met een vast bedrag

Gemeente West Maas en Waal.

 

 

 

 

a. €7,40

 

Hoofdstuk 7 Tarieven zwerfafval en incontinentie materiaal

7.1

Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vermeerderd met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten die de gemeente maakt voor de inzameling van het zwerfafval dat een directe relatie heeft met het huishoudelijk afval:

Gemeente: West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Culemborg, West Maas en Waal en Buren

€ 3,30

7.2

Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vermeerderd met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten (tot 35% van de geraamde veegkosten) die de gemeente maakt voor de inzameling van het zwerfafval dat een directe relatie heeft met het huishoudelijk afval:

Gemeente: Tiel

€ 10,75

7.3

Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vanaf 1 juli 2021 vermeerderd met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten die de gemeente maakt voor het inzamelen van luiers en/of incontinentie materiaal:

 

 • a.

  De gemeente Tiel

 • b.

  De gemeente West Maas en Waal

 

 

 

 

 

€ 2,82

€ 1,25

7.4

Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vanaf 1 juli 2021 vermeerderd met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten die de gemeente maakt voor het inzamelen van luiers en/of incontinentie materiaal:

 

 • a.

  De gemeente Tiel

 • b.

  De gemeente Culemborg

 • c.

  De gemeente West Maas en Waal

 • d.

  De gemeente Buren

 • e.

  De gemeente Zaltbommel

 • f.

  De gemeente Maasdriel

 • g.

  De gemeente Neder-Betuwe

 • h.

  De gemeente West Betuwe

 

 

 

 

 

€ 4,72

€ 4,80

€ 8,29

€ 7,15

€ 6,95

€ 7,43

€ 8,09

€ 6,86

 

Hoofdstuk 8 Tarieven en aanleveringscondities milieustraten Avri

De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd bij de milieustraten van Avri tegen de genoemde voorwaarden en tarieven,

Afvalstof

Afvalcode

Aanleveringscondities

Maximale hoeveelheid

Tarief

Bedrag

Asbest/ asbesthoudend afval

17.06.01

17.06.05

Luchtdicht verpakt in doorzichtig kunststof van minimaal 0.2 mm dik.

2 m² (20 kilo) per bezoek

Gratis

Nvt

Bouw- en sloopafval

17.09.04

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Dakleer

17.03.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Frituurvet

20.01.25

In een afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking

Max. 10 liter per bezoek

Gratis

Nvt

Ferro/metaal

20.01.40

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Glas

20.01.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Groen, snoeihout, takken

20.02.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Grof restafval (volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat niet via inzamelzak/middel ter inzameling aangeboden kan worden of daarin thuishoort)

20.03.07

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Grond

20.02.02

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Harde kunststoffen

20.01.39

Schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Hout a- en b-kwaliteit

20.01.38

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 7,50 per 1/4 m³

Hout c-kwaliteit

20.01.37

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Klein chemisch afval

Divers

In afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking

50 kg per bezoek

Gratis

Nvt

Koelkasten

20.01.23

Onverpakt

2 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Lege gasflessen

16.05.04

16.05.05

Compleet

4 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Papier en karton

20.01.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik

15.01.02

Transparante inzamelzak

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Restafval

20.03.01

0 tot 60 liter dichtgebonden huisvuilzak

max 60 ltr huisvuilzak per bezoek

Tarief

€ 2,40 per 60 ltr huisvuilzak

Schoon EPS (piepschuim)

20.01.39

Ongebonden, droog en schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Schoon gips

17.08.02

Ongebonden, droog en schoon

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Schone matrassen

20.03.07

Ongebonden, droog en schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Schoon puin

17.01.07

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 5,-- per 1/4 m³

Tapijt

20.03.99

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Textiel

20.01.10

20.01.11

In zakken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Vlakglas

17.02.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Voertuigbanden

16.01.03

Ongebonden

5 banden per bezoek

Gratis

Nvt

Wit- en bruingoed

20.01.35

20.01.36

Onverpakt

5 stuks per bezoek

Gratis

Nvt

 

 

Behoort bij het besluit van het algemeen bestuur van 17 december 2020,

 

De secretaris,

W. Brouwer

 

de voorzitter,

J. Reus

Naar boven