Wijziging Beleidsregel “Besluit bestuurlijke boeten” GBLT

Het dagelijks bestuur van GBLT;

 

Besluit vast te stellen de volgende wijziging in de regeling Beleidsregel “Besluit bestuurlijke boeten”.

ARTIKEL I  

 

§ 39. Ingetrokken besluiten wordt gewijzigd als volgt:

 

§ 39. Ingetrokken besluiten

Het besluit ‘Regeling bestuurlijke boeten GBLT’ van 8 januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit, met dien verstande dat het wel van kracht blijft voor belastingaanslagen die zijn vastgesteld, of nog worden vastgesteld, voor tijdvakken die zijn aangevangen voor 1 januari 2021.

ARTIKEL II  

  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 9 december 2020

Het dagelijks bestuur van GBLT

M.A. van Helden

Directeur

B.J. Bussink

Voorzitter

Toelichting

De wijziging regelt dat de ‘Beleidsregel bestuurlijke boeten’ van toepassing blijft op feiten die zich hebben voorgedaan voor 1 januari 2021. In deze overgangsregeling is nu voorzien.

 

Naar boven