Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Hollands MiddenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 1213VerordeningenIntrekking 18e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 18 november 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden,

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020 (nr. 1790564-215027-PDC19);

 

constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid-19;

 

besluit:

 

 

Artikel 1  

De 18e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 18 november 2020 wordt ingetrokken.

 

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl) en treedt in werking met ingang van 1 december 2020. Dit besluit wordt tevens zo spoedig mogelijk in het Blad Gemeenschappelijke Regeling gepubliceerd.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking 18e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 18 november 2020.

 

 

Vastgesteld op 30 november 2020 te Leiden om 18:30 uur.

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN,

drs. H.J.J. Lenferink

Toelichting

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november 2020 in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van de veiligheidsregio (www.vrhm.nl), op de websites van de betrokken gemeenten en in het Blad Gemeenschappelijke Regeling.