Besluit ondermandaat - en volmachtregeling RVE Sturing

 

De Regio Gooi en Vechtstreek,

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Dat volgens het geldende Mandaatbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2020 door het Dagelijks Bestuur mandaat en volmacht is verleend aan de RVE manager Sturing voor de uitoefening van de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met derden);

 

Dat de manager RVE Sturing de taken en bevoegdheden bij de RVE Sturing op effectieve en efficiënte wijze wenst in te richten;

 

BESLUIT

 

1. Aan functionarissen in de bij dit besluit opgenomen overzicht onder de weergegeven nadere instructies het ondermandaat te verlenen/de volmacht door te geven voor de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met derden) en het daarbij doen van uitgaven;

 

2. Op het ondermandaat/de doorgegeven volmacht alle bepalingen van het Mandaatbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2020 onverkort van toepassing te verklaren;

 

3. Dit besluit een dag na bekendmaking in werking te laten treden.

 

Aldus vastgesteld te Bussum op 30 januari 2020

 

H. Uneken

Manager RVE Sturing Regio Gooi en Vechtstreek

Bijlage Overzicht ondermandaten en volmachten RVE Sturing

 

Kostenplaatsnummer

en -naam

Budgethouder HR21 functie

Bedrag

Primaathouder Sturing

Divers

Programmamanager II

goederen en diensten

< € 50.000

uitvoering werken

< € 75.000

goederen en diensten

≥ € 50.000

uitvoering werken

≥ € 75.000

520200 C en A team

520400 Zorg en Veiligheidshuis

Tactisch leidinggevende II

goederen en diensten

< € 50.000

uitvoering werken

 < € 75.000

goederen en diensten

≥ € 50.000

uitvoering werken

≥ € 75.000

520500 Toerisme Gooi en Vecht

Tactisch leidinggevende III

goederen en diensten

< € 50.000

uitvoering werken

< € 75.000

goederen en diensten

≥ € 50.000

uitvoering werken

≥ € 75.000

 

Toelichting

Volgens het geldende Mandaatbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2020 en het bijbehorende bevoegdhedenregister is de RVE manager bevoegd een aantal besluiten in mandaat te nemen namens het Dagelijks Bestuur. Deze mandaatverlening omvat mede het recht van ondermandatering en het doorgeven van volmacht op grond van artikel 7 van het Mandaatbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2020. Gelet op het omvangrijke operationele budget, de vele dagelijkse rechtshandelingen en te verlenen opdrachten, is het beheer van de budgetten, de taken en de bevoegdheden bij de RVE Sturing op effectieve en efficiënte wijze verdeeld over de verschillende budgetverantwoordelijke functionarissen. Voor sommige budgethouders geldt deze ondermandatering alleen voor bepaalde kostenplaatsen.

 

Naar boven