Besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht e.o. 2021

Het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o.,

 • -

  gezien het daartoe strekkende voorstel van het secretariaat;

 • -

  gelet op:

  • de artikelen 3 en 4 van de Scheepvaartverkeerswet;

  • de artikelen 3 en 4 van de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.

 • -

  overwegende dat het gewenst is om door middel van een bekendmaking als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub h van de Scheepvaartverkeerswet de in artikel 3, eerste en tweede lid van die wet bedoelde belangen te behartigen, ter zake van het varen op de Loosdrechtse Plassen met motorboten.

besluit vast te stellen het navolgende:

 

Besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht e.o. 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  gebied: het gebied van het Plassenschap Loosdrecht en omstreken

 • -

  motorboot:

  • a.

   ieder vaartuig, dat uitsluitend of mede door mechanische kracht wordt voortbewogen

  • b.

   ieder motorisch apparaat, waarmede een waterskiër kan worden voortbewogen of zichzelf kan voortbewegen. De waterskiër wordt alsdan als bestuurder van een motorboot beschouwd.

  • c.

   een luchtkussenvoertuig (Hovercraft) of een soortgelijk apparaat.

  • d.

   een waterscooter of een jetski

 • -

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

Artikel 2. Snelheidsbeperking voor alle motorboten

Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden binnen het gebied sneller te varen dan 12 km per uur. Een uitzondering geldt voor de Stille Plas, daar is het verboden sneller te varen dan 9 km per uur.

Artikel 3.

Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden binnen het gebied sneller te varen dan 6 km per uur op een afstand van minder dan 100 meter van een oever, steiger, golfbreker of soortgelijk werk, alsmede de hieraan afgemeerde vaartuigen.

Artikel 4. Snelheidsbeperking gedurende de nacht

Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden binnen het gebied daarmede sneller te varen dan 6 km per uur van een half uur na zonsondergang, maar nimmer na 22.00 uur, tot 8.00 uur.

Artikel 5. Gebieden waar niet met een motorboot mag worden gevaren

Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden daarmede te varen met ingeschakelde motor in die gedeelten van het gebied, die op de bij dit besluit behorende kaart met een kruisarcering zijn aangegeven (oostelijk gedeelte van de Vuntus, incl. Raaisloot, Zuidelijke Kievitsbuurt en het gebied van de Ster).

Artikel 6. Diverse verboden

Het is, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden:

 • a.

  te varen met een luchtkussenvoertuig (hovercraft) of een soortgelijk apparaat;

 • b.

  snelheidswedstrijden te houden met motorboten;

 • c.

  te varen met jetski’s of waterscooters of een soortgelijk apparaat;

 • d.

  onnodig hoge hekgolven te veroorzaken.

Artikel 7.
 • 1.

  Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden deze boot binnen het gebied te gebruiken voor het voorttrekken van één of meer personen die zich, verbonden met de boot, voortbewegen door de lucht aan een parachute, een vlieger of een soortgelijk voorwerp.

 • 2.

  Het is de bestuurder van een motorboot, onverminderd hetgeen is bepaald in het derde lid van dit artikel en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 en 9, verboden deze boot binnen het gebied te gebruiken voor het voorttrekken van een al dan niet opblaasbaar voorwerp sneller dan 12 km per uur.

 • 3.

  Het verbod van lid 2 geldt niet voor waterskiën.

Artikel 8. Ontheffingen

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan van het verbod omschreven in artikel 2 slechts ontheffing verlenen voor dat gedeelte van het gebied, dat op de bij dit besluit behorende kaart met een streeparcering is aangegeven (1e, 2e, 3e, en 4e plas, alsmede een gebied aan de westzijde van de 5e plas zoals nader omschreven in onderstaande voetnoot1); deze ontheffing kan worden verleend aan natuurlijke personen, verenigingen en bedrijven onder de in de toelichting omschreven voorwaarden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan van de verboden omschreven in de artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 incidenteel ontheffing verlenen voor de 1e, 2e, 3e, 4e en 5e plas.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan van het verbod omschreven in artikel 5 slechts ontheffing verlenen aan zakelijk gerechtigden.

Artikel 9.
 • 1.

  Geen ontheffing kan worden verleend voor het sneller varen dan 60 km/uur.

 • 2.

  Geen ontheffing kan worden verleend voor motorboten langer dan 7.20 meter. Dit geldt niet voor ontheffingen die worden verleend aan bedrijven.

 • 3.

  Geen ontheffing kan worden verleend voor een tijdstip op zaterdag en zondag tussen 11.00 en 18.00 uur in de periode tussen 1 mei en 1 oktober alsmede op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag tussen 11.00 en 18.00 uur, met uitzondering van ontheffingverlening voor maximaal 1 of 2 dagen per maand met een maximum van 5 dagen in de genoemde periode voor demonstraties en evenementen.

 • 4.

  Geen ontheffing kan worden verleend tijdens nationale en internationale zeilwedstrijden, kenbaar gemaakt door oranje vlaggen aan het startpunt en op plaatsen, die daarvoor naar het oordeel van het dagelijks bestuur of de wedstrijdleiding in aanmerking komen, behoudens in het geval een baan is afgezet met bakens met toestemming van het dagelijks bestuur.

Artikel 10.

Het dagelijks bestuur en de politie kunnen een ontheffing intrekken ingeval van handelen in strijd met één of meer bepalingen van dit besluit dan wel met de ontheffing en/of de daaraan verbonden voorwaarden dan wel in strijd met bepalingen uit de Scheepvaartverkeerswet en/of het Binnenvaartpolitiereglement.

Artikel 11.

De verboden zoals genoemd in de artikelen 2, 3, 4 en 5 van dit besluit gelden niet voor hulpverlenende instanties wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstuitoefening.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2021.

 • 2.

  Het “Besluit motorboten Plassenschap Loosdrecht e.o. 2003”, vastgesteld op 6 februari 2003, wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit motorboten Plassenschap Loosdrecht e.o. 2021”.

Toelichting behorende bij het Besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht e.o. 2021

Artikel 2. Snelheidsbeperking voor alle motorboten

In verband met de veiligheid en het voorkomen van overlast is het niet toegestaan op de plassen sneller te varen dan 12 km per uur, tenzij men over een ontheffing beschikt van het Plassenschap. De Stille Plas is in de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland aangewezen als Stiltegebied waar een max. vaarsnelheid geldt van 9 km/uur.

Artikel 3.

Om beschadiging van de oevers te voorkomen en overlast door golfslag te beperken, is het verboden om sneller te varen dan 6 km per uur binnen een strook van 100 meter vanaf de oever.

Artikel 4. Snelheidsbeperking gedurende de nacht

Vanwege de veiligheid en de mogelijke geluidsoverlast is het verboden om ‘s nachts sneller te varen dan 6 km per uur.

Artikel 5. Gebieden waar niet met een motorboot mag worden gevaren

Om de rust in een aantal gebieden met hoge natuurwaarden te waarborgen, is daar een verbod ingesteld voor het varen met een motorboot met ingeschakelde motor.

Dit verbod geldt zowel voor motorboten die op diesel of benzine varen als voor elektrisch aangedreven motorboten.

Het verbod geldt voor de Zuidelijke Kievitsbuurt, het oostelijke deel van het Vuntusgebied, incl. Raaisloot, en het gebied ten zuiden van de oostelijke Drecht en de Ster, met uitzondering van de verbinding Oostelijke Drecht-Caravanpark Nieuw Loosdrecht.

Artikelen 6 en 7. Diverse verboden

Deze verboden zijn ingesteld in verband met de veiligheid en om overlast te voorkomen.

De uitzondering van artikel 7 lid 3 geldt voor alle vormen van waterskiën.

Artikel 8. Ontheffingen

Lid 1.

Het dagelijks bestuur van het Plassenschap is bevoegd ontheffing te verlenen van het verbod zoals dat is omschreven in artikel 2. Met een dergelijke ontheffing mag worden gewaterskied. De ontheffing geldt slechts voor de 1e, 2e, 3e, 4e plas en voor de waterskibaan aan de westzijde van de 5e Plas.

Het Plassenschap geeft jaarontheffingen en dagontheffingen uit.

 • Het aantal jaarontheffingen (L-ontheffingen) is vastgesteld op maximaal 800.

  Indien deze alle zijn uitgegeven kunnen belangstellenden voor een ontheffing op een wachtlijst worden geplaatst.

  Een ontheffing kan niet gereserveerd worden.

  Jaarontheffingen worden jaarlijks verstrekt door het secretariaat van het Plassenschap. Een ontheffinghouder dient te beschikken over een vaarbewijs.

  L-ontheffingen worden voorzien van de naam van de gebruiker, het jaartal waarop de ontheffing betrekking heeft en de gegevens van de motorboot, waaronder het Y-registratienummer. Aan het eind van het jaar worden de L-ontheffingen verlengd voor het opvolgende jaar tenzij de ontheffinghouder voor ingang van het nieuwe jaar heeft aangegeven geen ontheffing meer te willen. Van een L-ontheffing kunnen tevens partners en kinderen tot 21 jaar gebruik maken.

  Een ontheffing kan worden overgeschreven op de partner.

  Bij overlijden van de ontheffinghouder kan de ontheffing overgaan op de partner van de ontheffinghouder, of op één van de kinderen tot die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Een ontheffing gaat niet over op andere rechtverkrijgenden.

 • Namens het Plassenschap worden dagontheffingen verkocht via de website recreatiemiddennederland.nl. Dagontheffingen kunnen op de gebruiksdag zelf gekocht worden, maar kunnen ook van tevoren gekocht worden. Bij controle moet naast de dagontheffing ook het Vaarbewijs worden overlegd en moet de ontheffinghouder zich kunnen legitimeren.

  Aan een vereniging die actief is in het plassengebied kan het Plassenschap een verenigingsontheffing (V-ontheffing) verstrekken.

 • Alle watersportverenigingen die hun basis hebben in het plassengebied kunnen een ontheffing krijgen om met een aantal motorboten snel te varen t.b.v. het begeleiden van zeilwedstrijden en zeillessen/-trainingen; een vereniging kan een ontheffing krijgen voor maximaal 5 motorboten. De motorboten moeten als zodanig herkenbaar zijn.

 • De Waterskiclub Loosdrecht kan ontheffing krijgen t.b.v. lessen, trainingen, wedstrijden en demonstraties door bij de vereniging aangesloten personen.

  De vereniging kan een ontheffing krijgen voor maximaal 5 motorboten. De motorboten moeten als zodanig herkenbaar zijn.

  In verband met de druk die een waterskivereniging op de plassen legt wordt slechts aan 1 vereniging een snelvaarontheffing verleend.

Aan een bedrijf kan het Plassenschap onder de volgende voorwaarden een bedrijfsontheffing (P-ontheffing) verstrekken.

 • Het moet gaan om:

  • a.

   Bedrijven die zich daadwerkelijk bezighouden met de handel in motorboten die sneller kunnen varen dan 12 km per uur en waarvan deze bedrijfsactiviteit ten minste 25% van de totale omzet bedraagt.

  • b.

   Scheepsmotorherstelinrichtingen.

   De bedrijven moeten bedrijfsmatig gebonden zijn aan de Loosdrechtse Plassen.

   De bedrijven moeten als zodanig bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven.

   De ontheffing mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het demonstreren van motorboten en voor proefvaarten.

   De ontheffing geldt voor maximaal 2 motorboten.

   De motorboten dienen duidelijk herkenbaar te zijn door het voeren van een witte vlag overeenkomstig de voorwaarden van de ontheffing.

   Met motorboten die langer zijn dan 7.20 meter mag uitsluitend worden snelgevaren op de 3e en 4e plas.

 • Waterskischolen kunnen een P-ontheffing krijgen t.b.v. lesgeven, wedstrijden en demonstraties; een school krijgt een ontheffing voor maximaal 2 motorboten. De motorboten moeten als zodanig herkenbaar zijn.

  In verband met de druk die een waterskischool op de plassen legt wordt slechts aan twee scholen een snelvaarontheffing verleend.

 • Zeilscholen kunnen t.b.v. het begeleiden van zeillessen/-trainingen een P-ontheffing krijgen; een school krijgt voor maximaal 5 motorboten ontheffing. De motorboten moeten als zodanig herkenbaar zijn.

Lid 2.

 • Het dagelijks bestuur kan ontheffing verlenen voor incidentele gebeurtenissen op de 1e t/m de gehele 5e plas.

 • Hierbij moet gedacht worden aan het geven van demonstraties en het houden van evenementen.

Lid 3.

Ontheffing van artikel 5, het verbod om in een aantal waardevolle natuurgebieden met ingeschakelde motor te varen, kan slechts verleend worden aan hen die in die gebieden onroerend goed dan wel andere zakelijke rechten bezitten. De ontheffing is overdraagbaar op de volgende eigenaar of rechthebbende, met dien verstande dat bij splitsing van een perceel het aantal ontheffingen niet toeneemt.

Artikel 9.

Lid 1.

Om praktische- en veiligheidsredenen en om overlast te voorkomen mag een ontheffinghouder niet sneller varen dan 60 km/uur. Met deze max. snelheid blijft het waterskiën en wakeboarden goed mogelijk.

Lid 2.

Omdat grote schepen bij het snelvaren in het algemeen de meeste overlast en schade kunnen veroorzaken wordt geen ontheffing verleend voor motorboten langer dan 7.20 meter. Een uitzondering hierop is gemaakt voor ontheffingen verleend aan bedrijven ten behoeve van het demonstreren van motorboten en voor proefvaarten. Daarom mag, onder de voorwaarden zoals beschreven in de toelichting bij artikel 8, ook worden snelgevaren met motorboten langer dan 7.20 meter.

Lid 3.

Gelet op de verlenging van het vaarseizoen duurt de periode waarin in het weekend tussen 11.00 uur en 18.00 uur niet mag worden snelgevaren van 1 mei tot 1 oktober. Het verbod is tevens van kracht op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. Alleen voor demonstraties en evenementen is op beperkte schaal ontheffingverlening mogelijk.

Lid 4.

Het is niet toegestaan om tijdens nationale of internationale zeilwedstrijden snel te varen. Deze wedstrijden zijn vermeld op de wedstrijdkalender. De wedstrijden moeten kenbaar gemaakt worden door oranje vlaggen. Het verbod geldt niet voor het snelvaren ten behoeve van het waterskiën op en rond het waterskigebied aan de westzijde van de Vijfde Plas. Ontheffing is mogelijk voor waterskiwedstrijden op een afgebakende baan.

Artikel 11.

In dit artikel is een uitzondering opgenomen van de genoemde verboden voor die gevallen waarin hulpverlenende instanties dat voor de dienstuitoefening noodzakelijk achten. Deze uitzondering geldt voor politie, brandweer, ambulance en erkende reddingsbrigades.

Bezwaar

 

Op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze beschikking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

Naar boven