Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden en locaties waarin het eenieder is verboden zicht te bevinden ex artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 4 november 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden,

 

Overwegende:

 

 • -

  dat in de afgelopen periode herhaaldelijk overtredingen van de geldende Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden (hierna: de Noodverordening) zijn geconstateerd, bijvoorbeeld door het houden van feesten in leegstaande fabriekshallen, feesten en andere samenkomsten in de open lucht, samenkomsten in bedrijfskantines na sluitingstijd van het bedrijf en samenkomsten in zogenaamde “hokken”;

 • -

  dat het uit oogpunt van het voorkomen van verdere verspreiding van het COVID-19 virus van belang is dat wordt voorkomen dat overtredingen van de Noodverordening blijven plaatsvinden;

 • -

  dat het op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening verboden is zich te bevinden in door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen gebieden en locaties;

 • -

  dat de voorzitter dit middel kan gebruiken als niet of in onvoldoende mate wordt voldaan aan de regel dan men onderling 1,5 meter afstand dient te houden of dat het niet in acht nemen van die regel dreigt;

 • -

  dat de voorzitter dit verbod kan beperken tot bepaalde tijdvakken;

 • -

  dat een dergelijk verbod niet van toepassing is op bewoners van woningen die zijn gelegen in het aangewezen gebied of locatie en op personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

 • -

  dat het gebruik maken van de verbodsbevoegdheid mede gelet op het aantal toegenomen besmettingen daarom een evenredig en doelmatig middel is om in bepaalde gebieden en locaties overtredingen van de Noodverordening tegen te gaan, zonder de belangen van rechthebbenden of derden-belanghebbenden te schaden;

 • -

  dat een opgelegd verbod makkelijk bekend te maken is (door aanplakking en publicatie via de website van de veiligheidsregio), daarmee makkelijk voor eenieder kenbaar is en ook makkelijk handhaafbaar is;

 • -

  dat het daarom gewenst is van deze bevoegdheid gebruik te maken;

 • -

  dat de voorzitter daarom besloten heeft om een generieke aanwijzing voor de gehele regio uit te vaardigen, met een bijlage waarop vermeld staat per regiogemeente welke locaties of gebieden verboden zijn verklaard en voor welke tijdvakken dat geldt;

 • -

  dat het middel snel en slagvaardig moet kunnen worden ingezet om doeltreffend te zijn;

 • -

  dat daarom de burgemeesters van de gemeenten in de regio Haaglanden mandaat krijgen van de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden om namens hen voor hun gemeente vast te stellen welke gebieden en locaties onder dit aanwijzingsbesluit vallen;

besluit:

 

 • I.

  Aan te wijzen als gebieden en locaties waarin het verboden is zich te bevinden de gebieden en locaties zoals vermeld op de bij dit besluit behorende “Lijst verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Haaglanden”;

 • II.

  De burgemeesters van de gemeenten in de veiligheidsregio Haaglanden gelegen gemeente de bevoegdheid te mandateren om namens hem voor hun gemeente de onder I. genoemde lijst aan te vullen of te wijzigen, met de verplichting om hem daarvan onverwijld in kennis te stellen;

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit onmiddellijk na bekendmaking ervan in werking treedt.

Den Haag, 16 november 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden,

Jan van Zanen

 

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Postbus 52155 te 2505 CD Den Haag. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Bijlage

 

LIJST VAN VERBODEN GEBIEDEN EN LOCATIES VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

Behorende bij het besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden de dato ……. nr. ………….

 

Gemeente Delft

 

 • 1.

  Gebied/locatie: [aanduiding]

 • Tijdvakken waar voor verbod geldt [bijvoorbeeld buiten openingstijden bedrijf, permanent, weekenden etc.]

 

 • 2.

  Enz.

Gemeente Den Haag

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg

 

Gemeente Midden-Delfland

 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

 

Gemeente Rijswijk

 

Gemeente Wassenaar

 

Gemeente Westland

 

Gemeente Zoetermeer

 

 

 

Format wijzigingsbesluit

(op briefpapier veiligheidsregio)

 

De burgemeester van de gemeente [naam];

 

gelet op het besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden de dat [datum], nummer [nummer], waarin de regioburgemeesters de bevoegdheid is opgedragen namens de voorzitter de “Lijst van verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Haaglanden” te wijzigen voor zover het gaat om gebieden of locaties binnen zijn/haar gemeente;

 

overwegende dat [motivering waarom het gebeid/de locatie moet worden toegevoegd + eventuele tijdvakken)

 

besluit namens de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden:

 

 • I.

  De “Lijst van verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Haaglanden” te wijzigen door

  • o

   Opneming van het gebeid [aanduiding] en tijdvak [indien van toepassing];

  • o

   Verwijdering van het gebied of de locatie [aanduiding];

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit onmiddellijk na bekendmaking in werking treedt.

[naam gemeente], [datum]

 

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden,

namens deze,

[handtekening]

 

de burgemeester van de gemeente [naam]

[naam burgemeester]

 

 

Kopie van dit besluit: noodverordeningcorona@denhaag.nl

Naar boven