Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent aangifte via elektronische weg (Beleidsregel inzake het doen van aangifte via de elektronische weg voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing bedrijfsruimten)

Het dagelijks bestuur van GBLT;

 

Gelet op;

 • Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT;

 • Artikel 127 Waterschapswet;

 • Artikel 6 en 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • De verordening zuiveringsheffing van waterschap Rijn en IJssel, waterschap Zuiderzeeland, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta;

 • De verordening verontreinigingsheffing van waterschap Rijn en IJssel, waterschap Zuiderzeeland, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta;

 

Gelezen het voorstel van 20 oktober 2020;

 

Besluit:

 

Vast te stellen: Beleidsregel inzake het doen van aangifte via de elektronische weg voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing bedrijfsruimten.

Artikel 1  

 • 1.

  De uitnodiging tot het doen van aangifte voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing bedrijfsruimten wordt gedaan door het uitreiken of toezenden van een brief waarin wordt verzocht om aangifte te doen op de wijze als bedoeld in lid 2.

 • 2.

  Aangifte wordt gedaan door het op elektronische wijze toezenden van de door de betreffende programmatuur gevraagde gegevens.

 • 3.

  De eventueel gevraagde bescheiden worden afzonderlijk ingeleverd. Dat kan geschieden op elektronische wijze of indien dit niet mogelijk is door inlevering of toezending per post. De aangifteplichtige dient op alle bescheiden zijn naam, zijn adres en het desbetreffende aangiftenummer te vermelden.

 • 4.

  Indien van de aangifteplichtige redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij aangifte doet op de onder lid 2 aangegeven wijze, wordt een papieren aangiftebiljet toegezonden en kan aangifteplichtige aangifte doen door het inleveren of toezenden van het papieren aangiftebiljet met de eventueel daarbij gevraagde bescheiden.

 • 5.

  Het verzoek om een papieren aangiftebiljet dient door aangifteplichtige voor het einde van de aangiftetermijn, zoals vermeld in de uitnodigingsbrief als bedoeld in het eerste lid, te worden ingediend. De termijn om aangifte te doen wijzigt hierdoor niet.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit is van toepassing op aangiften zuiveringsheffing en verontreinigingsheffingen waarvan de uitnodiging tot het doen van aangifte worden verzonden op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 3.

  Dit besluit is van toepassing op verzoeken om een papieren aangifte die zijn ontvangen op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 4.

  Het besluit ‘Beleidsregel inzake het doen van aangifte via de elektronische weg voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing bedrijfsruimten’ van 8 januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Beleidsregel inzake het doen van aangifte via de elektronische weg voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing bedrijfsruimten’.

Aldus vastgesteld op 28 oktober 2020.

Het dagelijks bestuur van GBLT

M.A. van Helden

Directeur

B.J. Bussink

Voorzitter

Naar boven