Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 1 oktober 2020)

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1.1. Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio Zeeland, te weten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

 

Artikel 1.2. Begripsbepalingen

1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- buitenterras: in de open lucht gelegen terras dat aan de bovenzijde of aan drie zijden open is;

- contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant;

- eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken bedrijfsmatig of anders dan om niet wordt verstrekt en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering);

- gezamenlijk huishouden: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woonachtig zijn;

- kuchscherm: een voorziening geplaatst tussen tafels zoals bedoeld in de ‘Instructie kuchschermen op terrassen in de horeca’ van 29 juni 2020;

- mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neus volledig te bedekken, zodat de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen zoveel mogelijk wordt tegengegaan;

- openbaar vervoer: openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet Personenvervoer 2000;

- onderwijsinstelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1, van de Wet op het onderwijstoezicht, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling;

- overig bedrijfsmatig personenvervoer: besloten busvervoer en taxivervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi;

- placeren: toewijzen van een zitplaats of in het geval van wellness-, sauna-, sport-, spel-, theater-, of dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende locatie waar de activiteit kan plaatsvinden;

- publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten;

- sport- en fitnessgelegenheden: sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;

- verifiëren van de gezondheid: vragen naar ziekteverschijnselen van COVID-19;

- vitale processen: vitale processen bedoeld op https://www.nctv.nl/ onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen;

- voorzitter: voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland.

2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt onder gebouw mede verstaan een tent, container of andere constructie die bedoeld is om ter plaatse als binnenruimte te dienen.

 

Paragraaf 2. Maatregelen

 

 

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten

1. Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:

a. maatregelen te treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;

b hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;

c. maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;

d. ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen op grond van artikel 2.2, tweede lid, niet verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden; en

e. ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen daarvan gebruik maken.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, is het verboden om in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, een samenkomst van meer dan veertig personen (exclusief personeel) of, indien de samenkomst plaatsvindt in een gebouw, vaartuig of voertuig, van meer dan dertig personen (exclusief personeel) te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan, dan wel aan een dergelijke samenkomst deel te nemen. Bij samenkomsten in een gebouw geldt het verbod per zelfstandige ruimte waarbij een zichtbaar gescheiden podium als zelfstandige ruimte geldt. Indien een samenkomst plaatsvindt in een gebouw, vaartuig of voertuig worden de aanwezigen geplaceerd.

 

 

3. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing op:

a. samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen hun godsdienst of levensovertuiging belijden;

b. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

c. een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;

d. de vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;

e. een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;

f. samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste honderd personen per zelfstandige ruimte;

g. uitvaarten;

h. samenkomsten in het kader van educatieve activiteiten en samenkomsten in onderwijsinstellingen en de kinderopvang;

i. samenkomsten in zorginstellingen;

j. scouting-, cultuur-, kunst- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;

k. de beoefening van sport;

l. samenkomsten op markten;

m. samenkomsten in detailhandel, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarmee vergelijkbare samenkomsten voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers, mits, voor zover het de detailhandel betreft, een deurbeleid wordt gehanteerd, voor zover het de levensmiddelenbranche van de detailhandel betreft, daarnaast ook de toegang tot de locatie minimaal twee keer per dag een uur wordt beperkt tot ouderen en kwetsbare mensen, én, voor zover het de overige doorstroomlocaties betreft, per locatie het maximum aantal bezoekers tegelijk wordt toegelaten dat door de veiligheidsregio, na overleg met de betrokken organisatie, voor die locatie, rekening houdend met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter onderlinge afstand, is bepaald en aan de overige voorwaarden voor een samenkomst is voldaan, deze voorwaarden gaan in per 5 oktober 2020;

n. samenkomsten in een eet- en drinkgelegenheid in een hotel mits de gasten allen hotelgasten zijn;

o. samenkomsten in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer.

4. Het is verboden een samenkomst als bedoeld in het derde lid in een gebouw, voertuig of vaartuig, niet zijnde een woning, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder de aanwezigen te placeren en, indien de samenkomst uit meer dan honderd personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte bestaat, zonder de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en zonder te werken met reservering.

5. Het is verboden een samenkomst als bedoeld in het derde lid in de open lucht, niet zijnde een bij een woning behorend erf, van meer dan 250 personen (exclusief personeel) te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder de aanwezigen te placeren, zonder de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en zonder te werken met reservering.

6. Het vierde en vijfde lid zijn niet van toepassing op samenkomsten bedoeld in het derde lid onder b, c, f, en l.

7. Het is verboden een samenkomst in een bibliotheek, museum, monument, presentatie-instelling, dierentuin, pretpark, kermis, en een daarmee vergelijkbare samenkomst voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder dat bezoekers vooraf per tijdvak reserveren.

8. Diegene die deelneemt aan een samenkomst waarbij placering plaatsvindt, is verplicht gebruik te maken van de toegewezen zitplaats of de toegewezen afgebakende locatie.

Artikel 2.1a Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten

1. Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in het kader van de werving en introductie van studenten van het mbo, hbo en wo te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan.

2. De voorzitter kan van dit verbod ontheffing verlenen voor een samenkomst georganiseerd door een onderwijsinstelling, studentenvereniging, studentensportvereniging of studievereniging, indien:

a. de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio;

b. de samenkomst gericht is op kennismaking, studie of sport;

c. de samenkomst kleinschalig is;

d. tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd; en

e. de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 en 06.00 uur.

Artikel 2.1b Verbod ophouden in gezelschap

1. Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in een gezelschap van meer dan vier personen op te houden of toe te laten dat personen zich ophouden in een gezelschap van meer dan vier personen.

2. Het verbod geldt niet:

a. voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen;

b. voor personen tot en met 12 jaar;

c. voor personen die in gemeenschap met anderen hun godsdienst of levensovertuiging belijden;

d. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

e. een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;

f. de vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;

g. een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;

h. voor personen bij een uitvaart;

i. voor personen bij de beoefening van theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting;

j. voor personen bij de beoefening van sport;

k. bij de uitoefening van een beroep of bedrijf;

l. bij de uitoefening van het verenigingsrecht.

 

Artikel 2.1c Eet- en drinkgelegenheden

1. Het is verboden een samenkomst in een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras of een buitenterras op een evenemententerrein te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder de bezoekers te placeren, zonder de gezondheid van de bezoekers te verifiëren, zonder te werken met reservering en zonder de bezoekers te vragen de volgende gegevens beschikbaar te stellen:

a. volledige naam;

b. datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;

c. e-mailadres;

d. telefoonnummer;

e. toestemming met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

2. De in het eerste lid genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en worden veertien dagen bewaard en daarna vernietigd door de exploitant.

 

Artikel 2.1d Registratieplicht contactberoepen

1. Het is verboden een contactberoep uit te oefenen of te laten uitoefenen zonder klanten te vragen de volgende gegevens beschikbaar te stellen:

a. volledige naam;

b. datum en aankomsttijd;

c. e-mailadres;

d. telefoonnummer;

e. toestemming met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

2. De in het eerste lid genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, en worden veertien dagen bewaard en daarna vernietigd door de beoefenaar van het contactberoep.

3. Het verbod geldt niet voor (para)medische zorgverleners, sekswerkers, mantelzorgers, geestelijk bedienaars, toezichthouders, handhavers en medewerkers van hulpdiensten of personen die werkzaam zijn bij een justitiële inrichting.

 

Artikel 2.2 Verbod niet houden veilige afstand

1. Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.

2. Het verbod is niet van toepassing:

a. op personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;

b. als het de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft;

c. op personen in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling, tenzij deze personen zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs;

d. op leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs onderling op school;

e. op personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van 1,5 meter afstand van degene jegens of met wie de werkzaamheden worden uitgevoerd;

f. op personen met een handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden en hun begeleiders of vaste mantelzorgers;

g. op personen met een handicap onderling die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen;

h. op personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter voor het beoefenen van sport, dans of theater noodzakelijk is;

i. in het openbaar vervoer, overig bedrijfsmatig personenvervoer en vervoer voor privé-doeleinden, voor zover dit vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en niet strekt tot het mogelijk maken van recreatie in dat voer- of vaartuig;

j. op personen op een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid onderling die aan weerszijden van een tussen tafels geplaatst kuchscherm zitten.

 

Artikel 2.3. Verbod openstelling dansvoorziening

Het is verboden een in een eet- en drinkgelegenheid aanwezige dansvoorziening geopend te houden voor publiek.

 

Artikel 2.3a Verbod openstelling eet- en drinkgelegenheid bij sport- en fitnessgelegenheden

Het is verboden bij of in sport- en fitnessgelegenheden een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras geopend te houden voor publiek.

 

Artikel 2.3b Verbod publiek sportactiviteiten

1. Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten.

2. Het is verboden als toeschouwer bij sportactiviteiten aanwezig te zijn.

 

Artikel 2.4. Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, mits de richtlijnen die zijn opgenomen in het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 30 juni 2020 in acht worden genomen.

 

Artikel 2.5. Verboden gebieden en locaties

1. Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken.

2. Dit verbod is niet van toepassing op:

a. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

b. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

 

Artikel 2.5a Verbod niet dragen mondkapje

1. Het is personen van 13 jaar en ouder verboden zich in door de voorzitter aangewezen gebieden of locaties te bevinden zonder een mondkapje te dragen. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken en kan bepaalde categorieën van inrichtingen geheel of gedeeltelijk van het verbod uitzonderen. Het verbod geldt niet in besloten plaatsen die zijn gelegen in de aangewezen gebieden of locaties.

2. De voorzitter kan categorieën van inrichtingen aanwijzen waar het dragen van een mondkapje voor personen van 13 jaar en ouder verplicht is. De voorzitter kan de aanwijzing beperken tot bepaalde gebieden en tot bepaalde tijdvakken. Het is personen van 13 jaar en ouder verboden zich in een op grond van de eerste volzin aangewezen inrichting te bevinden zonder een mondkapje te dragen.

Artikel 2.5b. Verbod aanwezig hebben geluidsapparatuur

Het is verboden geluidsapparatuur bij zich te dragen, aan te (laten) voeren of op welke wijze dan ook aanwezig te hebben op de openbare weg, -grond of privaat terrein, daaronder begrepen private gebouwen, schuren, loodsen e.d. anders dan voor kleinschalig huishoudelijk gebruik, met het kennelijke doel dan wel bij ernstige vrees daarvoor, een samenkomst te organiseren of toe te laten of te laten ontstaan, die leidt tot een verboden samenkomst als bedoeld in artikel 2.1, 1e lid en/of overtreding van het gestelde in artikel 2.2.

 

Artikel 2.6. Beperking openingstijden eet- en drinkgelegenheden 1.Het is verboden om tussen 21.00 uur en 22.00 uur nieuwe bezoekers toe te laten in een eet- en drinkgelegenheid en op bijbehorende terrassen. 2.Het is verboden om tussen 22.00 uur en 06.00 uur een eet- en drinkgelegenheid voor publiek geopend te hebben. Voor ochtendhoreca geldt het verbod tot 04.00 uur. 3.Voor eet- en drinkgelegenheden waar eten en drinken kan worden afgehaald voor gebruik elders dan ter plaatse geldt dat bezoekers ten behoeve van de afhaalfunctie mogen worden toegelaten tot 02.00 uur mits maatregelen zijn getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Deze eet- en drinkgelegenheden dienen om 02.00 uur voor publiek gesloten te zijn. In deze eet- en drinkgelegenheden is het verboden om na 22.00 uur alcohol te verstekken. 4.Indien de eet- en drinkgelegenheid is gevestigd in een inrichting die tevens over andere functies beschikt, beperken de in het eerste en tweede lid genoemde verboden zich tot het deel waar de eet- en drinkgelegenheid gevestigd is. De andere functies dienen tussen 01.00 en 06.00 uur gesloten te zijn. 5.Dit artikel is ook van toepassing op een coffeeshop, een shisha-lounge, alsmede een eet- en drinkgelegenheid in een bioscoop, casino, speelhal, theater, studentenvereniging en stripclub.

 

Artikel 2.7. Inrichting en beëindiging voorziening personenvervoer

1. Vervoerders richten voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zodanig in en nemen daarmee samenhangende maatregelen, zodat reizigers in staat worden gesteld zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen in acht te nemen en reizigers van 13 jaar en ouder een niet-medisch mondkapje dragen in voertuigen en vaartuigen.

2. De voorzitter kan na overleg met de vervoerder voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer beëindigen of beperken, indien:

a. de inrichting van deze voorzieningen en de daarmee samenhangende maatregelen reizigers niet of onvoldoende in staat stelt zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen in acht te nemen of het dragen van een mondkapje door reizigers van 13 jaar en ouder niet in acht wordt genomen; en

b. de beëindiging van deze voorziening het transport van personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet onnodig belemmert.

 

Artikel 2.8. Overig personenvervoer

1. Reizigers van 13 jaar en ouder zijn in het overig bedrijfsmatig personenvervoer, niet zijnde openbaar vervoer, verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen indien zij zich met meer dan twee personen van 13 jaar en ouder, de bestuurder daaronder begrepen, in een voertuig of vaartuig bevinden.

2. De aanbieder van overig bedrijfsmatig personenvervoer, niet zijnde de aanbieder van openbaar vervoer of veerdiensten, verifieert voorafgaand aan het vervoer de gezondheid van de reiziger en werkt uitsluitend op basis van reservering.

 

Artikel 2.9. Verboden toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg

1. Het is verboden om zonder toestemming van de beheerder:

a. een instelling die zorg als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet langdurige zorg verleent aan personen die daarop recht hebben vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking; of

b. een woonsituatie waarin minimaal drie bewoners verblijven vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en zorg ontvangen als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg;

te bezoeken indien zich in die instelling of woonsituatie een of meer COVID-19 besmettingen voordoen.

2. De beheerder verleent in ieder geval toestemming voor bezoek:

a. indien het bezoek de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat;

b. aan een bewoner die verkeert in de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden;

c. voor het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

3. De beheerder kan aan structurele vrijwilligers toestemming verlenen voor bezoek.

 

 

Paragraaf 3. Uitzonderingen

 

 

Artikel 3.1. Uitzonderingen

1. De verboden in deze verordening zijn niet van toepassing op:

a. de betrokken hulpdiensten en toezichthouders;

b. activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen;

c. door de voorzitter te bepalen (categorieën van) gevallen.

2. De voorzitter kan voor samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio ontheffing verlenen van het verbod in artikel 2.1, tweede lid op het maximum van dertig personen per zelfstandige ruimte.

3. De voorzitter kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vrijstelling of ontheffing op basis van het eerste lid, onderdeel c, of het tweede lid. Het is verboden om in strijd met dergelijke voorschriften en beperkingen te handelen.

Paragraaf 4. Toezicht en handhaving

 

 

Artikel 4.1. Opvolgen aanwijzingen

Alle ambtenaren van de politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, en militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering zijn bevoegd aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening te geven. Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde functionarissen dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

 

Artikel 4.2. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;

b. door de voorzitter aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

c. door de voorzitter aangewezen toezichthouders;

d. militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.

 

 

 

 

 

Paragraaf 5. Slotbepalingen

 

 

Artikel 5.1. Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Zeeland: www.veiligheidsregiozeeland.nl en www.zeelandveilig.nl en treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020 18:00 uur.

 

Artikel 5.2. Intrekking vorige noodverordening

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 29 september 2020 wordt ingetrokken.

 

Artikel 5.3. Overgangsrecht

Besluiten op basis van de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zeeland maart 2020 zoals vastgesteld op 16 maart 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland zoals vastgesteld op 27 maart 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 8 april 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 19 april 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 11 mei 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 19 mei 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 1 juni 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 15 juni 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 1 juli 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 16 juli 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 10 augustus 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 14 augustus 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 21 augustus 2020, Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 17 september 2020 en de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 29 september 2020 worden geacht te berusten op deze noodverordening.

 

Artikel 5.4. Citeertitel

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 26 juni 2020 nr. 1712697-207530-PG, van 10 juli 2020 nr. 1720717-208077-PG, van 7 augustus 2020, nr. 1730398-208872-PG, van 20 augustus 2020, nr. 1735182-209238-PG, van 1 september 2020, nr. 1739903-209722-PG, van 11 september 2020, nr. 1742228-209922-PG en van 29 september 2020 nr. 1751808-210914-PDC19;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 1 oktober 2020.

Vastgesteld op 1 oktober 2020 te Middelburg om 18:00 uur.

De voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland

J.A.H. Lonink

Naar boven