Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking SaBeWa ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 996VerordeningenBesluit elektronische bekendmaking Sabewa Zeeland

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland (hierna: Sabewa Zeeland)

gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUIT:

 

over te gaan op het uitsluitend nog elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften bevatten en van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, alsmede van mededelingen van het bestuur van Sabewa Zeeland, voor zover deze mededelingen openbaar zijn;

 

deze besluiten en mededelingen op te nemen in een elektronisch blad dat wordt uitgegeven door Sabewa Zeeland, welke voor een ieder te raadplegen is op www.officielebekendmakingen.nl;

 

deze besluiten en mededelingen tevens te vermelden op de website van Sabewa Zeeland;

 

deze besluiten en de daarbij behorende bijlage in ieder geval in het elektronisch publicatieblad ter inzage te leggen, tenzij in de wet of regelgeving een andere wijze van terinzagelegging is voorgeschreven;

 

Dit besluit treedt in werking per 28 november 2019 en kan worden aangehaald als “Besluit elektronische bekendmaking Sabewa Zeeland”.

 

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aldus vastgesteld op 28 november 2019.