Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking SaBeWa ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 995Overige besluiten van algemene strekkingAANWIJZINGS- EN MANDAATBESLUIT BELASTINGEN SaBeWa Zeeland

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland (hierna: SaBeWa Zeeland);

overwegende, dat het vanwege attributie van bevoegdheden noodzakelijk is functionarissen aan te wijzen en om efficiencyredenen wenselijk is mandaat te verlenen;

gelet op artikel 65 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland, Hoofdstuk XV van de Gemeentewet en Hoofdstuk XVIII van de Waterschapswet, artikel 30, lid 8, van de Wet waardering onroerende zaken, alsmede de artikelen 24 en 25 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet Bestuursrecht;

besluit:

I vast te stellen de volgende aanwijzing inzake heffen, waarderen en innen.

Artikel 1

De teamleider Gegevensbeheer wordt aangewezen als de ambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke en waterschapsbelastingen en als de ambtenaar bedoeld in artikel 30, lid 8, van de Wet waardering onroerende zaken (de inspecteur).

Artikel 2

De teamleider Specialisten wordt aangewezen als de ambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke en waterschapsbelastingen (de ontvanger).

Artikel 3

De medewerkers van het team Gegevensbeheer worden aangewezen als ambtenaren belast met de heffing van gemeentelijke en waterschapsbelastingen (ambtenaren van SaBeWa Zeeland).

Artikel 4

De medewerkers van het team Specialisten worden aangewezen als ambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke en waterschapsbelastingen (ambtenaren van SaBeWa Zeeland).

Artikel 5

De medewerkers A van het team Specialisten worden aangewezen als de belastingdeurwaarders.

II tot het verlenen van mandaat inzake het oninbaar verklaren en verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Artikel 1

De bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belasting en tot

het toepassen van de hardheidsclausule, als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet

inzake rijksbelastingen, wordt opgedragen aan de directeur.

Artikel 2

De ondertekeningsbevoegdheid ter zake van de beslissingen als bedoeld in artikel 25 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt opgedragen aan de directeur.

III de datum van inwerkingtreding van dit besluit te stellen op de dag na die van de bekendmaking.

IV de datum van toepassing van dit besluit te stellen op 1 januari 2020.

 

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

 

 

Aldus vastgesteld op 28 november 2019.