Blad gemeenschappelijke regeling van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionale uitvoeringsdienst ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 93VerordeningenBesluit van de directeur Regionale uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 21 december 2018, houdende verlening van ondermandaat (Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018).

De directeur van het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

Gelet op

- het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht, met name artikel 10:9;

- artikel 2, lid 2 van de volgende mandaatbesluiten: Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Borsele; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Goes; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Hulst; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 provincie gemeente Kapelle; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Middelburg; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Noord-Beveland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Reimerswaal; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 provincie Zeeland/gemeente Schouwen-Duiveland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Sluis; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Terneuzen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Tholen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Veere; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Vlissingen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 waterschap Scheldestromen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 commissaris van de Koning provincie Zeeland;

- Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk 2015 en Besluit houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk 2015;

- Wijzigingsbesluit van gedeputeerde staten houdende wijziging Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland van 20 december 2016 (inzake de Wet natuurbescherming);

- Besluit van gedeputeerde staten houdende de wijziging Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland van 18 december 2018 (inzake Omgevingsverordening Zeeland 2018);

- de in bovengenoemde mandaatbesluiten opgenomen toestemming voor de directeur tot het verlenen van ondermandaat met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden, tenzij dat ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst is uitgesloten;

- het advies van de OR RUD Zeeland d.d. 24 juni 2016;

 

 

Besluit

vast te stellen:

Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018.

 

Artikel 1: Mandaatbesluit

Op dit besluit is van toepassing het bepaalde in bovengenoemde mandaatbesluiten, inclusief de daaraan gehechte bijlage.

 

Artikel 2: Ondermandaat

1. Aan de in de kolom, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, genoemde ‘Functionaris’, dan wel bij afwezigheid cq ontstentenis zijn plaatsvervanger conform het Plaatsvervangingsprotocol directeur RUD Zeeland 2014, wordt in ondermandaat de bevoegdheden opgedragen overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit, voor zover de uitvoering binnen de werkzaamheden van zijn taakveld valt.

2. Aan de in de kolom, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, genoemde ‘Functionaris’, zijnde specialisten A, wordt in ondermandaat de bevoegdheid voor eenvoudige handelingen opgedragen overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit.

3. Aan de in de kolom, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, genoemde ‘Functionaris’, zijnde Vergunningverleners A, B en C van team 1 en team 2, afdeling Vergunningverlening, wordt in ondermandaat de bevoegdheid voor eenvoudige handelingen opgedragen overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit.

 

Artikel 3: Kaders ondermandaat

De uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin, als

bedoeld in artikel 10:6 Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 4: Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland.

2. Met ingang van de in lid 1 bedoelde datum van inwerkingtreding wordt het Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017 ingetrokken.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018.

 

 

Terneuzen, 21 december 2018

 

 

 

Bijlage behorende bij Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 201 8

 

LEGENDA

*

Mandaten voor combi Basis- en Plustaken

**

Mandaten voor Basistaken

***

Mandaten voor Plustaken

 

Procedurestappen: procedurele brieven die niet van besluitvormende aard zijn en geen rechtsgevolgen hebben, zoals berichten van ontvangst, doorzending, het versturen van gespreksverslagen en uitnodigingen e.d.

 

Specialisten A:

De specialist A die is aangewezen voor:

1: team Vergunningverleners A en team Vergunningverleners B en C

2. team Specialisten en team Juridisch en administratieve medewerkers vergunningen

3. team Inspecteurs B en Juristen B en C handhaving

4. team Inspecteurs C en team Inspecteurs C groen

 

Vergunningverleners: vergunningverlener A, B of C van Team 1 of 2 van de afdeling Vergunningverlening.

 

Algemeen

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE

FUNCTIONARIS

*

A01

Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

 

Omvat: Advisering Proceshandelingen in bestuursrechtelijke procedures zoals het voeren van verweer in opdracht van het college.

 

Geldt niet voor waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Vergunningverlening en Toezicht-Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

*

A02

Besluiten op grond van:

art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en afdoen herhaalde aanvraag);

afdeling 4.1.3 Awb (opschorten beslistermijn);

art. 4:15, 4:17 en 4:18 Awb (besluiten over dwangsommen bij niet tijdig beslissen);

titel 4.4 Awb (bestuursrechtelijke geldschulden) m.u.v. afdeling 4.4.4 Awb (aanmaning en invordering bij dwangbevel);

art. 8:51a, 8:51b, 8:51c, 8:80a en 8:80b Awb (bestuurlijke lus en tussenuitspraak).

 

 

 

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving

*

A03

De voorbereiding van besluiten met gebruikmaking van Afdeling 3.4 Awb, Afdeling 3.6 Awb en Titel 4.1 Awb

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving

plus de specialisten A

*

A04

Behandelen van correspondentie van uitsluitend uitvoerende en/of informatieve aard betrekking hebbende op de gemandateerde bevoegdheden.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Staf, Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving plus de specialisten A

*

A05

Machtiging om Gedeputeerde Staten / Burgemeester en Wethouders / Dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen door medewerkers of externe adviseurs te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures in bezwaar en beroep.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Staf, Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving

*

A06

Het vragen van advies op basis van de Wet Bibob en het maken van afspraken naar aanleiding van het uitgebrachte advies (art. 9).

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen

*

A07

Besluiten op een verzoek om (milieu)informatie op grond van de Wob.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Staf, Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving

 

Vergunningen

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE

FUNCTIONARIS

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

 

 

**

V01

Besluiten inzake vergunningverlening bij of krachtens de Wabo,

 

Besluiten inzake het stellen van nadere voorwaarden na een gebruiksmelding brandveilig gebruik op grond van het Bouwbesluit.

 

Besluiten inzake het stellen van nadere voorwaarden na een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit.

 

Besluiten inzake het toestaan van een gelijkwaardige oplossing op grond van het Bouwbesluit.

Betreft:

Procedurestappen

Ontwerpbesluit

Besluit

 

Geldt niet voor besluiten op grond van:

art. 3.1 Bor of indien anderszins sprake is van een provinciaal ruimtelijke belang

art. 3 Wet Bibob

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen;

Specialisten A alsmede de vergunningverleners voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

 

 

**

V02

Besluiten op grond van de Wabo tot of in verband met het afgeven

of weigeren van:

een wettelijk advies op grond van art. 2.26, Wabo;

een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op grond van art. 2.27 of 2.28, Wabo,

aan het bevoegd gezag voor een onderdeel van de

omgevingsvergunning, behoudens besluiten op grond van de art.

6.5, vierde lid, en 6.6, eerste lid, Besluit omgevingsrecht.

Betreft:

opstellen en afgeven van één of meer vvgb en/of wettelijk verplichte adviezen aan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning, behoudens als het wettelijk verplicht

advies uitsluitend betrekking heeft op een provinciale weg.

verzoek aan de gemeente tot wijziging of intrekking van een door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning voor zover dit verzoek betrekking heeft op één of meerdere provinciale taken, behoudens als deze taak uitsluitend betrekking heeft op het provinciale wegbeheer.

Daaronder vallen zowel de vvgb voor één onderdeel van de omgevingsvergunning als de vvgb voor het totaal van de onderdelen van de omgevingsvergunning.

 

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen.

Afdelingshoofd Vergunningen

 

 

**

V03

Uitbrengen advies met het oog op de samenhang tussen de omgevingsvergunning en de vergunning o.g.v. de Waterwet (art. 6.27).

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen

 

 

**

V04

Het nemen van besluiten over, op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen

 

Wet milieubeheer

 

Afdelingshoofd Vergunningen

 

 

 

 

*

V05

Besluiten en of handelingen op grond van paragraaf 2.1 en Hoofdstuk 8, 10, 13, 14, 16, 19 en 21 Wet milieubeheer.

Betreft:

procedurestappen

ontwerpbesluit of conceptbesluit

besluit

uitbrengen van advies

verstrekken van gegevens

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

 

Afdelingshoofd Vergunningen;

Specialisten A alsmede de vergunningverleners voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

 

 

**

V06

Besluiten en of handelingen in het kader van de Milieu-effectrapportage (Hoofdstuk 7 Wet Milieubeheer).

Betreft:

procedurestappen

advies reikwijdte en detailniveau MER

besluit MER-beoordeling

aanvaardbaarheidsverklaring (op grond van overgangsregels)

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen plus de specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

 

 

**

V07

Besluiten inzake maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Vergunningen

 

 

**

V08

Besluiten op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden

Afvalstoffen.

Betreft het verlenen van ontheffing voor bepaalde afvalstoffen

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning, waterschap Scheldestromen.

Afdelingshoofd Vergunningen

 

 

**

V09

Besluiten en handelingen op grond van het Vuurwerkbesluit.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning, waterschap Scheldestromen.

Afdelingshoofd Vergunningen

 

Wet luchtvaart

 

 

 

 

***

V10

Besluiten en/of handelingen bij of krachtens de Wet luchtvaart en de Luchtvaart Verordening Zeeland inzake:

de voorbereiding van besluiten op een aanvraag om dan wel een (ambtshalve) wijziging of een omzetting van een luchthavenbesluit en een luchthavenregeling

inzake de verlening of weigering van ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ogv art. 8a.51 van de Wet luchtvaart

Betreft:

Procedurestappen (luchthavenbesluiten en –regelingen en TUG-ontheffing)

Ontwerpbesluiten (luchthavenbesluiten en –regelingen)

Omvat mede:

Vaststellen aanvraagformulier

overleg met de burgemeester (art. 35 Regeling tijdelijk gebruik luchthavens en andere terreinen;

goedkeuring formatrapportages luchthavenbesluiten en –

regelingen;

aanvraag bij min. IenM voor verklaring veilig gebruik

luchtruim (art. 8.49 Wet luchtvaart).

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen plus de specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

 

 

***

V11

Besluiten en handelingen ten behoeve van het luchthavenbesluit:

art. 8.47 juncto art. 8.9, derde lid (verlenen verklaring van geen bezwaar)

art. 8.47 juncto art. 8.12, derde lid (verlenen ontheffing bij verbod tot oprichten of plaatsen objecten ism luchthavenbesluit

 

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen

 

 

***

V12

Geven van advies over vaststelling luchtverkeersroutes en procedures aan ministerie ingevolge art. 8.50, eerste lid

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen

 

 

***

V13

Jaarlijks verslag uitbrengen aan provinciale staten over milieu-aspecten en externe veiligheidsaspecten vanwege het luchthavenluchtverkeer voor zowel luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen (art. 8.55, eerste lid onder a. en art.8.65)

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen en provincie Zeeland DCMR

Afdelingshoofd Vergunningen

 

 

***

V14

Voeren overleg met ministerie bij luchthavenbesluit militair vliegveld ingevolge art. 10.18.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen

 

Wet geluidhinder

 

 

 

 

***

V15

Besluiten bij of krachtens de Wet geluidhinder:

Op grond van artikel 110a, zevende lid voor het vaststellen van hogere waarden genoemd in Hoofdstuk V zones rond industrieterreinen en Hoofdstuk VI zones langs Wegen;

Hoofdstuk V, afdeling 3 overige voorschriften: het afwijken van hogere waarden ingevolge artikel 65 en 66;

Hoofdstuk VIIIA Hogere waarde en onderzoeksbepalingen

art. 110i, eerste lid, juncto afdeling 2 van titel 1 van boek BW;

art. 110i, tweede lid (indien een besluit als bedoeld in art. 110i, eerste lid, ingevolge een besluit of uitspraak in rechte is ingetrokken of gewijzigd of anderszins zijn waarde heeft verloren)

 

Betreft:

zowel ambtshalve besluiten als besluiten op verzoek;

procedurestappen

ontwerpbesluit/conceptbesluit

besluit en besluiten inzake de ontvankelijkheid.

 

 

 

 

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

 

Afdelingshoofd Vergunningen plus de specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsverordening

 

 

 

 

***

V16

Besluiten en/of handelingen op grond van paragraaf 3.2.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.4, afdeling 3.5 en afdeling 3.6 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Betreft:

procedurestappen

ontwerpbesluit/conceptbesluit

besluit

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen plus de specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

 

Waterwet

 

 

 

 

***

V17

Besluiten en of handelingen inzake vergunningverlening bij of krachtens de Waterwet en hoofdstuk 4 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 voor zover het betreft onttrekking en infiltratie van grondwater

Betreft:

Procedurestappen

Ontwerpbesluit

Besluit

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen plus de specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

 

 

***

V18

Het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen

Afdelingshoofd Vergunningen

 

Ontgrondingenwet

 

 

 

 

***

V19

Besluiten en of handelingen inzake vergunningverlening bij of krachtens de Ontgrondingwet en hoofdstuk 9 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Betreft:

Procedurestappen

Ontwerpbesluit

Besluit

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen plus de specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

 

 

***

V20

Het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen

 

Bodemsanering

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE

FUNCTIONARIS

 

Wet bodembescherming

 

 

***

BS01

Besluiten en handelingen bij of krachtens hoofdstuk IV, paragraaf 1. algemeen en paragraaf 3. Saneringen: Wet bodembescherming (nieuwe en oude gevallen van verontreiniging)

a. procedurestappen

b. ontwerpbesluiten

c. besluiten

Omvat niet de besluiten tot de inzet van het bevelsinstrumentarium (wel alle procedure stappen).

 

 

Art. 50, eerste lid is niet in ondermandaat gegeven.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen

***

BS02

Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten op grond van art. 43, 55b en 74 Wbb, met betrekking tot de inzet van het bevelsinstrumentarium.

Omvat niet de besluiten tot de inzet van het bevelsinstrumentarium.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen

***

BS03

Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten op grond van art. 70, 71 en 72, Wbb(gedogen van onderzoek en inzet middelen).

Omvat niet de besluiten tot het gedogen van onderzoek en inzet

Middelen

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen

Afdelingshoofd Vergunningen

 

Besluit Verbond/BSB

 

 

***

BS04

Besluiten en handelingen in het kader van de uitvoering van het besluit Verbond

c.q. Bsb-operatie met uitzondering van de in BS07 bedoelde

besluiten

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen

***

BS05

Voorbereiden van de ontwerpaanwijzing ex. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen op grond van verkennend onderzoek van art. 4, Besluit Verbond en het uitvoering geven van de aanwijzing.

Omvat niet de aanwijzing.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd

Vergunningen

 

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

 

 

***

BS06

Besluiten en handelingen inzake subsidieverlening en vaststelling voor de sanering van bedrijfsterreinen bij of krachtens hoofdstuk 3 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering juncto artikel 76j. Wbb

Betreft:

procedurestappen

ontwerpbesluit/conceptbesluit

besluit

omvat ook handelingen inzake

het verstrekken van een voorschot

het Ouderdomsprotocol

indienen aanvraag/melding bij de minister

laten stellen van financiële zekerheid

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen plus de specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

 

Besluit uniforme saneringen en Regeling uniforme saneringen

 

 

***

BS07

Besluiten en handelingen op grond van het Besluit uniforme saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) in het kader van uit te voeren uniforme saneringen

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen

 

Overige Wet bodembescherming

 

 

***

BS08

Besluiten op grond van de Wet bodembescherming in het kader van

de nazorg van gesaneerde bodemsaneringslocaties

Betreft:

meldingen en adviesaanvragen

verzoek om toestemming voor bodemonderzoek, monitoring en nazorgmaatregelen

aanmeldingen schademelding bij verzekeraar of schade-expert.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen

***

BS09

Gegevens verstrekken dan wel opvragen ingevolge art.87a, eerste en derde lid en art. 92b en ad hoc op verzoek van het ministerie over gegevens in het kader van de Wet bodembescherming.

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen

 

 

 

 

 

***

BS10

Correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van bodemonderzoeken en saneringen in opdracht van het bevoegd gezag (inclusief bodemsaneringsovereenkomsten en opdrachtverlening)

Betreft ook het in opdracht van de provincie indienen van meldingen ingevolge hoofdstuk IV, paragraaf 1. algemeen en paragraaf 3. Saneringen: Wet bodembescherming.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Vergunningen

 

Handhaving

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

FUNCTIONARIS

 

 

 

*

H01

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wabo en de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten juncto artikel 5.2 Wabo

Betreft toezicht op naleving op grond van:

Wabo

Ontgrondingenwet

Hoofdstuk 9 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 (geldt alleen voor provincie)

Whvbz (niet gemeente Noord-Beveland)

Waterwet (niet gemeente Noord-Beveland)

Woningwet

Wet ruimtelijke ordening

Natuurbeschermingswet 1998 (niet gemeente Noord-Beveland)

Wet geluidhinder

Flora- en Faunawet (niet gemeente Noord-Beveland)

Hoofdstuk 8 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018(geldt alleen voor provincie)

Wet milieugevaarlijke stoffen

Wet inzake de luchtverontreiniging (niet gemeente Noord-Beveland)

Wet bodembescherming

Wet milieubeheer

Luchtvaartverordening Zeeland

Hoofdstuk 3 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 (geldt alleen voor provincie)

Wet luchtvaart (niet gemeente Noord-Beveland)

Hoofdstuk 4 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 (geldt alleen voor provincie)

Boswet (niet gemeente Noord-Beveland.)

Wet natuurbescherming (geldt alleen voor provincie Zeeland).

 

Gemeente Hulst: alle bovengenoemde wetten plus Wet ammoniak en veehouderij en Wet geurhinder en veehouderij, met uitzondering van de Wet natuurbescherming en Omgevingsverordening Zeeland.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning

Afdelingshoofd Toezicht /Handhaving

 

 

 

*

H02

Het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

een bezoekbevestigingsbrief

een voorwaarschuwingsbrief / formele waarschuwing

een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom (hoorbrief)

vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (art. 5.16 Awb)

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

 

 

 

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofden Staf, Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving plus de specialisten A uitsluitend voor onderdeel a.

 

 

*

H03

Besluiten tot het vaststellen van ontwerpgedoogbeschikkingen en definitieve gedoogbeschikkingen

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

*

H04

Het naar aanleiding van de kenbaar gemaakte zienswijze afzien van bestuurlijk optreden

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

*

H05

Besluiten op grond van Titel 5.3 en Titel 5.4, Awb, (herstelsancties en bestuurlijke boete) met uitzondering van:

het invorderen van dwangsommen;

het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten in verband met het toepassen van bestuursdwang

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

 

Omvat tevens besluiten en (feitelijke) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten.

 

NB. De besluiten die in dit mandaat expliciet zijn uitgezonderd, vallen onder H07.

 

Voor het Vuurwerkbesluit gelden de instructies voor toezichthouders toepassing bestuursdwang bij professioneel vuurwerk

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

*

H06

Het nemen van besluiten op grond van artikel 5:27 Awb welke zijn benodigd ten behoeve van de toepassing van bestuursdwang

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

*

H07

Besluit tot:

starten van verhaalsprocedure voor kosten bestuursdwang (inclusief conservatoir beslag) of het afzien van kostenverhaal;

vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten in verband met het toepassen van bestuursdwang (art. 5:25, lid 6 Awb);

invordering dwangsom, restitutie van te veel betaalde dwangsombedragen, vermindering of het afzien van invordering van de dwangsom;

het treffen van een betalingsregeling in het kader van de onder a. genoemde verhaalsprocedure, of in het kader van de inning van verbeurde dwangsommen

beslaglegging in het kader van executie van een dwangbevel, met betrekking tot een dwangsombesluit

inroepen retentierecht

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

 

 

 

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

***

H08

Besluit:

op verzoek om ontheffing op grond van art. 5 Whvbz

tot het stellen van nadere voorschriften als bedoeld in art. 7 Whvbz

inzake instellen / uitbrengen en opheffen / intrekken gegeven last, zwemverbod of negatief zwemadvies op grond van art. 11 en art. 11a Whvbz

verrichten van onderzoek op grond van art. 12, eerste lid, art. 2a, zevende lid en art. 37 Bhvbz

inzake de houder van de inrichting gelasten deze te sluiten, onderscheidenlijk een zwemverbod instellen, ingeval voor gezondheid of veiligheid van bezoekersgevaar dreigt (artikel 11, derde lid)

Betreft:

Procedurestappen

Conceptbesluit

Besluit

 

 

 

Geldt niet voor waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning met betrekking tot de onderdelen a, b en d

Onderdeel e geldt uitsluitend voor de Commissaris van de Koning

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving plus de specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

 

 

*

H09

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk/handhavend op te treden

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

**

H10

Het beoordelen van milieuverslagen, overeenkomstig de bij of krachtens titel 12.3 Wm gestelde regels

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

**

H11

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 Wm inzake maatregelen bij ongewoon voorval

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

*

H12

Het indienen van een aanvraag op grond van het Besluit

buitengewoon opsporingsambtenaar

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

*

H13

Besluit tot het opleggen van een spoedeisende last onder

bestuursdwang conform art. 5.31, Awbjuncto 5.17, Wabodan wel

de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging

daartoe

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

***

H14

Besluiten bij of krachtens de Wet luchtvaart:

voorschrijven maatregelen bij overschrijden grenswaarde opgenomen in een luchthavenbesluit of luchthavenregeling (art. 8.45, eerste lid en art. 8.64, eerste lid)

intrekken of matigen van de maatregel bij luchthaven besluit en luchthavenregeling inclusief in de gelegenheid stellen zienswijze kenbaar te maken(art. 8.45, tweede lid juncto art. 8.22, derde lid en art. 8.64)

vrijstelling verlenen van een regel in het luchthavenbesluit of luchthavenregeling (art. 8.46, eerste lid onder a en art. 8.64, zesde lid)

een in een luchthavenbesluit of luchthavenregeling vastgelegde grenswaarde voor geluid vervangen voor een andere grenswaarde (art. 8.46, eerste lid onder b en art. 8.64, zesde lid)

opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge artikel 11.23.

 

Betreft:

Procedurestappen

Ontwerpbesluit/conceptbesluit

Besluit.

 

 

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

 

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving plus de specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

***

H15

Besluiten op grond van art. 30, 32 en 33 Wbb, met betrekking tot het treffen van maatregelen bij ongewone voorvallen

Betreft ook alle procedurestappen.

Omvat ook het opleggen van bevelen indien overleg met de gedeputeerde heeft plaatsgevonden

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving plus de specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘procedurestappen’

***

H16

Het uitvoeren van maatregelen bij ongewone voorvallen als bedoeld

in de art. 30, 32 en 33 Wbb, die zijn genomen met behulp van

BS02

Omvat niet de besluiten tot het nemen van maatregelen bij

ongewone voorvallen als bedoeld in de art. 30, 32 en 33, Wbb

 

Geldt niet voor Commissaris van de Koning en waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Sluis en Tholen.

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

**

H17

Het uitvoeren van toezicht op de naleving van regels met betrekking tot indirecte lozingen, als bedoeld in artikel 5.10 derde lid Wabo

Geldt niet voor Commissaris van de Koning

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

 

 

***

H18

Het nemen van besluiten en het verrichten van de overige daarmee verband houdende handelingen ter bestuursrechtelijke handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

1. Bevoegdheden m.b.t. het nemen van besluiten inzake de formele waarschuwing, inclusief de bevoegdheid onder sub 2

2. Bevoegdheden m.b.t. situaties waarin geen overtredingen zijn geconstateerd alsmede brieven inzake procedurestappen.

3. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake bestuursrechtelijke sancties blijft voorbehouden aan de directeur.

1. Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

2. Specialisten A.

 

3. Directeur RUD Zeeland.

 

 

 

Bijlage A Lijst van afkortingen

• AmvB: Algemene Maatregel van Bestuur

• Art.: artikel

• Awb: Algemene wet bestuursrecht

• BenW: Burgemeester en Wethouders

• Bgs: Besluit geluidproductie sportmotoren

• Bibob: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

• Bor: Besluit omgevingsrecht

• BSB: Bodemsanering bedrijfsterreinen

• Bssa: Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

• GS: Gedeputeerde Staten

• Gww: Grondwaterwet

• IPPC-richtlijn: Europese Richtlijn (2008/1/EG).

• MER: Milieu Effect Rapportage

• Ontgr.wet: Ontgrondingenwet

• PS: Provinciale Staten

• RIE: Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU)

• Vvgb: verklaring van geen bedenkingen

• Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

• Wbb: Wet bodembescherming

• Wgh: Wet geluidhinder

• Wm: Wet milieubeheer

• Whbvz: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

• Wro: Wet ruimtelijke ordening