Blad gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WerkSaam WestfrieslandBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 885Overige besluiten van algemene strekkingBesluit Ondermandaat plustaak terug- en invordering bijzondere bijstand Koggenland

 

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

Gelet op:

het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemeen wet bestuursrecht, met name artikel 10:9;

 

Overwegende dat:

 • -

  door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland middels een Mandaatbesluit aan het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland mandaat, volmacht en/of machtiging is verleend om namens het college bevoegdheden uit te oefenen met betrekking tot de plustaak terug- en invordering bijzondere bijstand;

 • -

  in artikel 2 lid 2 van het Mandaatbesluit toestemming aan het dagelijks bestuur is opgenomen tot het verlenen van ondermandaat aan personen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn, met betrekking tot de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden;

 • -

  het wenselijk is om gebruik te maken van die bevoegdheid om een doelmatige en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken;

 

Besluit:

 

vast te stellen het volgende

 

Besluit Ondermandaat plustaak terug- en invordering bijzondere bijstand Koggenland

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland opgenomen definities zijn van toepassing op dit ondermandaatbesluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  Mandaatbesluit plustaak: Mandaatbesluit plustaak WerkSaam inzake terug- en invordering bijzondere bijstand van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

 • b.

  Plustaak: het met toepassing van paragraaf 6.4 Participatiewet terug- en invorderen van de kosten van bijzondere bijstand.

 

Artikel 2. Mandaatbesluit

Op dit besluit is van toepassing het bepaalde in het Mandaatbesluit plustaak.

 

Artikel 3. Ondermandaat

 • 1.

  Het dagelijks bestuur verleent de directeur en de medewerker het ondermandaat om namens hem alle besluiten te nemen die nodig zijn om een goede invulling te geven aan zijn taken en bevoegdheden, zoals deze hem op grond van het Mandaatbesluit plustaak zijn toebedeeld.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien het een besluit betreft waarmee beleid wordt vastgesteld dan wel anderszins bevoegdheden betreft waarvoor ingevolge de Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat ondermandaat niet kan worden verleend.

 

Artikel 4. Grenzen aan het ondermandaat

 • 1.

  Het in het artikel 3 bedoelde ondermandaat komt de ondergemandateerde slechts toe, voor zover de uitoefening van de bevoegdheid overeenstemt met de taken en verantwoordelijkheden van de staf- of vakafdeling waarbinnen de medewerker werkzaam is.

 • 2.

  De ondergemandateerde is niet bevoegd om in ondermandaat te besluiten indien:

  • a.

   het besluit een groot financieel risico met zich meebrengt

  • b.

   Het dagelijks bestuur dan wel een lid hiervan heeft aangegeven dat hij het voorstel aan het college van de betreffende gemeente wenst voor te leggen;

  • c.

   het college van de betreffende gemeente heeft aangegeven zelf te willen besluiten;

  • d.

   aan het besluit mogelijkerwijs politieke consequenties zijn verbonden dan wel dat dit precedentwerking tot gevolg kan hebben.

 •  

Artikel 5. Reikwijdte van het ondermandaat

Het dagelijks bestuur verleent ondermandaat in de ruimste zin van het woord. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

 • a.

  het voeren van correspondentie van uitvoerende en/of informatieve aard;

 • b.

  verlenen van uitstel, aanmanen, invorderen bij dwangbevel, het leggen van beslag;

 • c.

  voeren van overige correspondentie, die te maken heeft met de opgedragen plustaak;

 • d.

  beslissen op bezwaar;

 • e.

  voeren van verweer in bestuursrechtelijke procedures in beroep;

 • f.

  bekendmaken en toezenden van besluiten overeenkomstig wettelijke regels;

 • g.

  en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die verricht moeten worden voor de uitvoering van de plustaak.

 •  

Artikel 6. Machtiging

Voor de toepassing van dit ondermandaatbesluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de verlening van machtiging om handelingen te verrichten die noch als een besluit noch als een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn aan te merken.

 

Artikel 7. Ondertekening

De stukken in ondermandaat genomen worden ondertekend als bepaald in artikel 7, tweede lid van het Mandaatbesluit plustaken.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 oktober 2019.

 

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Ondermandaat plustaak terug- en invordering bijzondere bijstand Koggenland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2019.

De voorzitter, D. te Grotenhuis

De directeur, M.J. Dölle