Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 831Overige besluiten van algemene strekkingEerste Wijziging Ondermandaatbesluit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2018

Het Dagelijks Bestuur;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht, artikel 33 tot en met 33d Wet gemeenschappelijke regelingen, de Eerste Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010, het Delegatiebesluit VNOG 2018, de Mandaatregeling VNOG 2018 en het Ondermandaatbesluit VNOG 2018.

 

BESLUIT:

 

Artikel 1  

Vast te stellen de navolgende Eerste Wijziging Ondermandaatbesluit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2018.

 

Artikel 2  

Waarbij het onderdeel 'Het openbaar lichaam in rechte vertegenwoordigen (artikel 33d)’ wordt aangevuld tot:

 

Grondslag/ naam van de regeling

Omschrijving van de bevoegdheid

Mandate-rend orgaan

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Bijzonderhede/begrenzing

Wet gemeen-schappelijke regelingen

Het openbaar lichaam in rechte vertegenwoordigen (artikel 33d)

voorzitter

 

algemeen directeur

strategisch adviseur Inkoop en tactisch adviseurs Inkoop (alleen de aanbeste-dingsrechtelijke procedures) en jurist (alle rechtsgebieden) na akkoord van de algemeen directeur

Vertegenwoordiging van het openbaar lichaam in strafzaken als benadeelde partij (voeging), in bestuurs- en civielrechtelijke rechtsgedingen, het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen daaronder begrepen. Dit ondermandaat omvat eveneens een ondermandaat voor het vertegenwoordigen als bedoeld in artikel 11, vierde lid, Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 3  

Het onderdeel ‘Handelsregisterwet 2007 afdelingshoofd BS&C’ wordt aangepast tot:

 

Grondslag/naam van de regeling

Omschrijving van de bevoegdheid

Mandate-rend orgaan

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden/

begrenzing

Handelsregisterwet 2007

Het doen van opgave voor de eerste inschrijving dan wel het doen van vervolg opgave(n) oftewel wijziging(en) na de eerste inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (art. 18, leden 1, 2, 5 en 6).

dagelijks bestuur

algemeen directeur

strategisch adviseur Inkoop, medewerker Inkoop en jurist

 

Artikel 4  

Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten d.d. 2 oktober 2019.

 

Het dagelijks bestuur,

Namens deze,

drs. D.G.L. Kransen mr. A.H. Bronsvoort MPM

de secretaris de voorzitter