Besluit aanwijzing leden Consultatie- en Adviesteam Regio Gooi en Vechtstreek voor het afgeven van een verklaring ex artikel 7 Leerplichtwet 1969

 

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

 

– gezien artikel 5 lid 5 vierde bullet en artikel 7 lid 4 onder a van de Gemeenschappelijke regeling Regio

Gooi en Vechtstreek over de uitvoering van alle gemeentelijke taken als bedoeld in de Leerplichtwet

1969,

 

– gelet op artikel 7 van de Leerplichtwet 1969,

 

– overeenkomstig het door het dagelijks bestuur van de Regio genomen besluit d.d. 30 mei 2017 de

algemeen directeur te mandateren tot het afgeven van een verklaring ex artikel 7 van de Leerplichtwet

1969;

 

BESLUIT:

 

Artikel 1

Aan te wijzen als medewerker belast met het afgeven van een verklaring als bedoeld artikel 7 van de

Leerplichtwet 1969 als er een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de

Leerplichtwet 1969 wordt gedaan:

 • 1.

  De medewerkers die zijn aangesteld (en vanaf 1 januari 2020 zijn aangenomen op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) in vaste of tijdelijke dienst bij de Regio Gooi en Vechtstreek, resultaat verantwoordelijke eenheid Sturing, Consultatie en Advies team.

 • 2.

  De gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers die werkzaam zijn bij Sturing, Consultatie en Advies team.

 

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde medewerkers dienen de functie van (niet behandelend) arts of een academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog te vervullen.

 

Artikel 3

Het op 30 mei 2017 genomen besluit van het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek om aan de algemeen directeur de bevoegdheid tot aanwijzing als bedoeld in artikel 7 van de Leerplichtwet 1969 te mandateren, wordt met ingang van inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit ingetrokken.

 

Artikel 4

Alle eerdere via mandaat genomen aanwijzingsbesluiten waarbij medewerkers van Sturing, Consultatie en Advies team, zijn belast met het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 7 van de Leerplichtwet 1969 worden ingetrokken.

 

Artikel 5

 

 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie van dit aanwijzingsbesluit in het Blad gemeenschappelijke regeling.

 

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit op 2 oktober 2019, de bestuurssecretaris,

 

J.J. Bakker

secretaris

Naar boven