Blad gemeenschappelijke regeling van Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en OmjouwingBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 782Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent een procedure om besluiten te nemen buiten de vergadering (Regeling procedure parafenbesluit FUMO)

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO);

 

gelet op:

 • -

  de gemeenschappelijke regeling FUMO;

BESLUIT:

 

tot het vaststellen van een procedure om besluiten te nemen buiten de vergadering, als volgt:

Artikel 1 Besluitvorming buiten de vergadering om

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan buiten de vergadering om een besluit nemen (het parafenbesluit).

 • 2.

  Het voorstel en de bijbehorende stukken worden door de secretaris ter parafering aan de leden van het dagelijks bestuur aangeboden.

 • 3.

  Elk lid van het dagelijks bestuur parafeert het voorstel in één van de volgende rubrieken: akkoord, niet akkoord of bespreken en vermeldt de datum van parafering.

 • 4.

  Een parafenbesluit komt uitsluitend tot stand als:

  • a.

   alle leden hebben geparafeerd;

  • b.

   door geen van de leden is aangegeven dat bespreking van het voorstel in een vergadering gewenst is; en

  • c.

   het voorstel door ten minste drie leden voor akkoord is geparafeerd.

 • 5.

  Het parafenbesluit wordt geacht te zijn genomen op de laatste datum van parafering.

Artikel 2 Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling procedure parafenbesluit FUMO.

 • 2.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Blad gemeenschappelijke regeling FUMO.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 september 2019,

Mevrouw M.C.M. Waanders,

voorzitter

P. Hofstra,

secretaris/directeur

Toelichting

Deze regeling voorziet in een procedure voor het dagelijks bestuur van de FUMO om – in voorkomende situaties – besluiten te nemen buiten de vergadering om. Anders dan in een reguliere vergadering is onderlinge beraadslaging voorafgaand aan het nemen van een besluit niet mogelijk.

Wanneer een lid van het dagelijks bestuur beraadslaging over het voorstel wenst kan hij dat aangeven door te paraferen in de rubriek ‘Bespreken’. Het voorstel wordt dan voor de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur geagendeerd.