Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 729Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent mandaat invorderingsambtenaar gemeente Beek (Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Beek 2019)

De invorderingsambtenaar;

 

Overwegende:

 

dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek de directeur van BsGW heeft aangewezen als gemeentelijk invorderingsambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid onder c van de Gemeentewet;

 

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

De invorderingsambtenaar mandateert:

 • 1.

  aan het afdelingshoofd Ruimte van de gemeente Beek, de invorderingsbevoegdheid ter zake de leges (als bedoeld in artikel 2 van de voor de gemeente Beek geldende Verordening op de heffing en invordering van leges en de bijbehorende tarieventabel):

  • -

   onder Titel 1 Algemene dienstverlening “Hoofdstuk 12 Leegstandswet”, “Hoofdstuk 17 Telecommunicatie”, “Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer” en “Hoofdstuk 19 Diversen de artikelen 1.19.3, 1.19.5 en 1.19.7” en

  • -

   onder Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning.

 • 2.

  aan het afdelingshoofd Bestuur, Management en Ondersteuning van de gemeente de in-vorderingsbevoegdheid ter zake de leges (als bedoeld in artikel 2 van de voor de gemeente Beek geldende Verordening op de heffing en invordering van leges en de bijbehorende tarieventabel):

  • -

   onder Titel 1 Algemene dienstverlening “Hoofdstuk 7 Bestuursstukken”, “Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie”, “Hoofdstuk 10 Gemeentearchief”, “Hoofdstuk 16 Kansspelen” en “Hoofdstuk 19 Diversen de artikelen 1.19.4 en 1.19.6” en

  • -

   Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

 • 3.

  aan het afdelingshoofd Samenleving van de gemeente Beek de invorderingsbevoegdheid ter zake de leges (als bedoeld in artikel 2 van de voor de gemeente Beek geldende Verordening op de heffing en invordering van leges en de bijbehorende tarieventabel):

  • -

   onder Titel 1 Algemene dienstverlening voor zover hierboven de uitvoering niet gemandateerd is aan het afdelingshoofd Ruimte of het afdelingshoofd Bestuur, Management en Ondersteuning.

Artikel 2 Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in dit besluit.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

 • 4.

  Afhandeling van bezwaar- en beroepschriften is uitgesloten van dit mandaat.

Artikel 3 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“De invorderingsambtenaar,

namens deze “,

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4 Ondermandaat

Ondermandaat is niet toegestaan.

Artikel 5 Toezicht en rapportage

 • 1.

  De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2.

  De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Beek 2019”

Roermond, 30 augustus 2019

De ambtenaar als bedoeld in artikel 231 tweede lid onder c van de Gemeentewet

(invorderingsambtenaar),

De directeur,

drs. J.G.A.W. Willemsen.

Ondergetekende,

Verklaart zich akkoord met de voorgestelde mandatering (als bedoeld in artikel 10:4 van de Awb),

Beek, 30 augustus 2019

Dhr. C. Mulders

………………………………………………………/Afdelingshoofd Ruimte

Beek, 30 augustus 2019

Dhr. A. Drummen

………………………………………………………/Afdelingshoofd Bestuurs- en Managementondersteuning

Beek, 30 augustus 2019

Dhr. J. Hengst

………………………………………………………/Afdelingshoofd Samenleving