Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Veluwe IJsselBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 715Overige besluiten van algemene strekkingBESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET MANDAAT- EN VOLMACHTBESLUIT DIRECTEUR OMGEVINGSDIENST VELUWE IJSSEL 2017

Het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel,;

 

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is dat het dagelijks bestuur de bevoegdheid tot het wijzigen van bestaande functies opdraagt aan de directeur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel;

 

Overwegende dat het mandaat- en volmachtbesluit directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017 door het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter gezamenlijk is vastgesteld en dus ook door hen gezamenlijk moet worden gewijzigd;

 

BESLUITEN :

 

 

Artikel 1  

Het mandaat- en volmachtbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

In Artikel 2b wordt aan de opsomming het volgende punt toegevoegd: “j. het heroverwegen van de indeling in de functiebeschrijving als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering Gelderse Omgevingsdiensten.”

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Artikel III Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot eerste wijziging van het mandaat- en volmachtbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017”.

 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel op 1 juli 2019,

de voorzitter, de secretaris,

R.A.J. Scholten, W.M. van Dam

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel op 17 juni 2019,

de voorzitter, de secretaris,

R.A.J. Scholten, W.M. van Dam

Aldus besloten door de voorzitter van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel op 17 juni 2019,

de voorzitter,

R.A.J. Scholten