Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Veluwe IJsselBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 711Overige besluiten van algemene strekkingREGELING TOT WIJZIGING VAN DE < VERVANGINGSREGELING DIRECTEUR EN MANAGERS OMGEVINGSDIENST VELUWE IJSSEL 2017>

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Veluwe IJssel ;

 

Gelet op het bepaalde in de Organisatieverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2019;

 

BESLUIT:

 

 

Artikel 1  

De Vervangingsregeling directeur en managers Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In Artikel 1 onder d. wordt “teamleider” vervangen door “manager” en wordt na “Organisatieverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel” ingevoegd: 2019.

 

B

Artikel 3 onder 1. komt te luiden:

De directeur wordt bij zijn afwezigheid vervangen door:

1e plaatsvervanger Manager team Ontwikkeling

2e plaatsvervanger Manager team Beheer

 

C

In Artikel 4 onder 1. komen de volgende woorden te vervallen: De derde plaatsvervanger is daartoe bevoegd bij afwezigheid van de tweede plaatsvervanger

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2019. Indien het publicatieblad van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2019, treedt de regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het publicatieblad waarin de regeling wordt geplaatst, en werkt deze terug tot en met 1 juli 2019.

 

Artikel IV Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling tot eerste wijziging van de Vervangingsregeling directeur en managers Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel op 11 april 2019,

de voorzitter, de secretaris,

R.A.J. Scholten W.M. van Dam