Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 600VerordeningenMandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 3e wijziging

De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW);

 

Overwegende:

 

dat het dagelijks bestuur van BsGW op grond van de gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar) aan te wijzen ;

 

dat het dagelijks bestuur op 31 oktober 2016 heeft besloten om J.G.A.W. Willemsen, directeur, aan te wijzen als invorderingsambtenaar;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene Wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

 

Artikel 1 Mandaat

De invorderingsambtenaar mandateert aan de manager van het Domein Middelen van de gemeente Heerlen, de invorderingsbevoegdheid van de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde gezag van de gemeente Heerlen vastgestelde regeling:

 • a.

  Leges:

 • b.

  Marktgelden;

 • c.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • d.

  Parkeerbelasting

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking vanaf 1 juli 2019

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 3e wijziging

 

Roermond, 25 juni 2019

De ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet

(invorderingsambtenaar)

De directeur,

drs. J.G.A.W. Willemsen.

Ondergetekende,

Verklaart zich akkoord met de voorgestelde mandatering (als bedoeld in artikel 10:4 van de AwB)

Heerlen, 25 juni 2019

De Domeinmanager Middelen,

J. Dik.