Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Kennemerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio KennemerlandBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 596VerordeningenVrijwillig ploegchefs

Vrijwillig ploegchefs

 

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Definities

  • Artikel 2 Werkingssfeer

  • Artikel 3 Vergoedingen

  • Artikel 4 Hoogte vergoeidingen

  • Artikel 5 Gestructureerde taken

 

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder;

Lid 1

Vrijwillig ploegchef: de persoon, bedoeld in hoofdstuk 19, artikel 19.6, eerste lid, van CAR-UWO, die is aangesteld in vaste dienst als vrijwillig ploegchef.

Lid 2

Vergoedingen: alle vergoedingen zoals opgenomen in CAR: bijlage IIb, de vergoedingentabel vrijwilligers.

Artikel 2 Werkingssfeer

Lid 1

Deze regeling is van toepassing op iedere vrijwilliger die valt onder artikel 1 lid 1 van deze regeling.

Lid 2

Deze regeling is ook van toepassing op de door de clustercommandant aangewezen plaatsvervanger van diegene zoals beschreven in artikel 1 lid 1.

Artikel 3 Vergoedingen

Lid 1

De vrijwillig ploegchefs krijgen 104 uur op jaarbasis vergoed conform artikel 4 lid 2 van deze regeling. Deze uren worden aanvullend op de vaste jaarlijkse vergoeding (kolom 2 van de CAR bijlage IIb) die de vrijwilliger ontvangt vergoed.

Lid 2

Alle werkzaamheden in het kader van de functie komen voor vergoeding in aanmerking naar redelijkheid en billijkheid.

Lid 3

Werkzaamheden die plaatsvinden gedurende uren dat andere werkzaamheden in dienst van de VRK worden verricht (in een hoofdaanstelling) komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Lid 4

Werkzaamheden die worden gedelegeerd door de ploegchef komen op het niveau van de desbetreffende vrijwilliger in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 4 Hoogte vergoedingen

Lid 1

Vergoeding vindt plaats conform de tabel uit artikel 1 lid 2 van deze regeling .

Lid 2

De vaste vergoeding, conform artikel 3 lid 1, wordt uitgekeerd als uurbedrag oefeningen en cursussen e.d. op het niveau van Bevelvoerder.

Lid 3

Alle niet repressieve (koude) taken worden vergoed als uurbedrag oefeningen en cursussen e.d. op het niveau van Bevelvoerder.

Lid 4

Alle repressieve werkzaamheden worden vergoed conform het uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening op het niveau van de repressieve functie.

Lid 5

Hoofdstuk 19, paragraaf 4 van de CAR-UWO is voor alle zaken waarin bovenstaande niet voorziet van toepassing.

Artikel 5 Gestructureerde taken

Lid 1

Voor de registratie van geoefendheid van het korps in het administratiesysteem mag 1 uur per oefenavond worden geschreven

Lid 2

Voor gesprekken over de in- door- en uitstroom van en met vrijwilligers wordt 1 uur per gesprek vergoed evenals 30 minuten administratieve afhandeling.

Lid 3

Voor functionerings- en beoordelingsgespreken met vrijwilligers wordt 1 uur per gesprek vergoed evenals 30 minuten administratieve afhandeling.

Lid 4

Bovenstaande is een richtlijn. Wanneer van bovenstaande wordt afgeweken toetst de clustercommandant naar redelijkheid en billijkheid of een langere duur verklaarbaar is.