Regeling aanvulling bestedingsdoelen Individueel Keuze Budget (IKB) Regio Gooi en Vechtstreek

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek  

 

Gelet op:

 

 

• De instemming van de Regio ondernemingsraad d.d. 28 mei 2019 (19.0011150) met deze regeling;

• De instemming van het Georganiseerd Overleg d.d. 13 juni 2019 (19.0011663) met deze regeling;

 

 

BESLUIT:

 

 

• Vast te stellen de navolgende Regeling aanvulling bestedingsdoelen Individueel Keuze Budget (IKB) Regio Gooi en Vechtstreek (18.0010866)

• In te trekken de Regeling Onbelaste reiskostenvergoeding (woon-werkverkeer) (16.0009437)

 

 

Artikel 1 Aanvulling bestedingsdoelen IKB

In aanvulling op de doelen zoals vastgelegd in artikel 3.29 van de Arbeidsvoorwaarden Regeling

Hilversum (ARH) worden bij Regio Gooi en Vechtstreek lokale doelen toegevoegd, te weten:

a. fiets ten behoeve van het woon-werkverkeer en met de fiets samenhangende zaken;

b. contributie aan een vakbond;

c. aanvulling ouderdomspensioen of ABP extra pensioen;

d. storting in de levensloopregeling;

e. onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer;

f. sporten & sportaccessoires.

 

Artikel 2 Voorwaarden en aanvullingen lokale bestedingsdoelen

1. Fiets

a. De medewerker heeft de intentie de fiets te gebruiken voor woon- werkverkeer. Dit kan incidenteel

zijn, bijvoorbeeld in de zomer of voor een gedeelte van het woon- werkverkeer voor het fietsen naar

het station of bushalte.

b. De fiets kan maximaal één keer per 3 jaar worden aangeschaft met gebruikmaking van het IKB

budget.

c. De besteding aan de fiets en met een fiets samenhangende zaken, zoals verzekering, regenpak

(geen andere kleding) of fietstas, is gemaximeerd op een bedrag van € 2.000,00.

d. Voor het aankopen van de fiets, met fiets samenhangende zaken en een fietsverzekering dient

gebruik te worden gemaakt van het online beheer- en bestelsysteemwebsite van Fiscfree@ en de

aldaar gestelde voorwaarden.

 

2. Vakbondscontributie

Het keuzebudget kan worden ingezet voor de vakbondscontributie, als de medewerker kan aantonen

dat hij lid is of wordt van een vakbond en daarvoor maandelijks of jaarlijks contributie betaalt.

 

3. Ouderdomspensioen

Een aanvulling op het ouderdomspensioen of ABP extra pensioen is alleen mogelijk als deze storting

fiscaal zuiver is. Vooraf moet de medewerker zichzelf laten adviseren en laten berekenen of en zo ja

hoeveel ruimte er nog is voor aanvulling.

 

4. Levensloopregeling

Een storting in de levensloopregeling is alleen mogelijk voor de medewerker die al deelnemer is aan de (overgangsregeling) gemeentelijke levensloopregeling.

 

5. Onbelaste reiskosten woon-werkverkeer

De medewerker kan de fiscaal onbenutte ruimte in zijn reiskosten woon-werkverkeer uitruilen

tegen een (gedeelte) van zijn IKB. De te benutten fiscale ruimte wordt bepaald aan de hand van:

a. de reisafstand woon-werkverkeer;

b. het aantal reisdagen woon-werkverkeer;

c. het fiscaal voorgeschreven aantal reisdagen woon-werkverkeer van 214 dagen op jaarbasis voor

fulltimers;

d. de reeds ontvangen reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer;

e. bij een enkele reisafstand van meer dan 75 kilometer van de woning of verblijfplaats naar een vaste

plek voor het werk, is nacalculatie verplicht. Hierbij moet vastgesteld worden of de maandelijkse

vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer overeenkomt met het werkelijk aantal woonwerkkilometers

in het kalenderjaar keer maximaal het toegestane belastingvrije bedrag per

kilometer.

De besteding aan onbelaste reiskosten woon-werkverkeer is mogelijk voor de medewerker aan wie het

vervoer fiscaal gezien niet ter beschikking wordt gesteld vanuit de werkgever (bijvoorbeeld auto van

de zaak, kosten openbaar vervoer) én die een fiscaal onvolledige reiskostenvergoeding van de

werkgever ontvangt.

 

6. Sporten & sportaccessoires

a. Het keuzebudget kan worden ingezet voor sportschoenen, sportkleding, maar ook voor een

abonnement van het zwembad of bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportvereniging, met een

maximum van € 200,00 per jaar.

b. De besteding moet bijdrage aan de vitaliteit van de medewerker.

 

Artikel 3 Overgangsrecht

Voor de medewerker die op basis van de Regeling Fietsproject Regio Gooi en Vechtstreek 2011 vóór

1 januari 2017 een fiets heeft aangeschaft en op 31 december 2016 de in artikel 7 lid 3 van deze

regeling genoemde uitruil nog niet volledig heeft geleverd, geldt vanaf 1 januari 2017 het volgende:

a. indien de medewerker bij het aangaan van de fietsovereenkomst heeft ingestemd met gelijkmatige

verlaging van het brutosalaris, wordt het brutosalaris gedurende de in de fietsovereenkomst

overeengekomen periode op de overeengekomen wijze verlaagd;

b. indien de medewerker bij het aangaan van de fietsovereenkomst heeft ingestemd met verlaging

van de bruto vakantietoelage, de bruto eindejaarsuitkering of de bruto levensloopbijdrage

werkgever, wordt het IKB gedurende de in de fietsovereenkomst overeengekomen periode in de

maand mei of december verlaagd met een bedrag dat overeenkomt met de verlaging van de bruto

vakantietoelage of de bruto eindejaarsuitkering zoals deze zou zijn toegepast als artikel 3:18a,

artikel 6:3 of artikel 6a:7 van de ARH nog zou hebben gegolden;

c. indien de medewerker bij het aangaan van de fietsovereenkomst heeft ingestemd met een

jaarlijkse verlaging van de aanspraak op verlofuren, wordt het verlof gedurende de in de

fietsovereenkomst overeengekomen periode verlaagd met het overeengekomen aantal uren. Dit

aantal uren wordt in mindering gebracht op het aantal bovenwettelijke vakantie-uren dat de

medewerker op grond van artikel 3:36 van de ARH kan verkopen;

d. indien de fietsovereenkomst wordt beëindigd, maar de fietsbijdrage nog niet geheel is verrekend, is

artikel 9 van de Regeling Fietsproject zoals deze bepaling op 31 december 2016 luidde van

toepassing.

 

Artikel 4 Toepassing

Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers die werkzaam zijn bij de Regio Gooi en

Vechtstreek met uitzondering van de medewerkers die per 1 januari 2011 onder de werking van de

sector-cao sector ambulancezorg vallen.

 

Artikel 5 Evaluatie

 • 1.

  De lokale bestedingsdoelen zullen periodiek in het Georganiseerd Overleg (GO) worden

  geëvalueerd.

 • 2.

  Daarnaast zal de noodzaak van aanpassing van de lokale doelen worden bezien wanneer

  wijzigingen in de landelijke IKB regeling of wijzingen in de fiscale regelgeving daartoe aanleiding

  geven.

 

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling aanvulling bestedingsdoelen Individueel Keuze Budget (IKB) Regio Gooi en Vechtstreek ” en treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

 • 2.

  Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn de artikelen 3:29:0:0 Lokale

  bestedingsdoelen, 3:29:0:1 Voorwaarden en aanvullingen en 3:29:0:2 Overgangsrecht opgenomen

  in deze regeling en zijn de genoemde artikelen verwijderd uit de ARH.

 

 

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur gehouden op 19 juni 2019.

 

J.J. Bakker

secretaris

P.I. Broertjes

voorzitter

Naar boven