Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 564Overige besluiten van algemene strekkingBekrachtigingsbesluit van de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

 

gelet op:

- het gestelde in artikel 125 van de Ambtenarenwet;

- het gestelde in artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- de LOGA-brief d.d. 2 mei 2019 met kenmerk TAZ/U201900344;

- de bijlage behorende bij de LOGA-brief d.d. 2 mei 2019 met kenmerk TAZ/U201900344.

 

besluit:

de LOGA-brief d.d. 2 mei 2019 met kenmerk TAZ/U201900344 (Lbr. 19/028, LOGA 19/03) vast te stellen en de arbeidsvoorwaardenregeling van de VRU, overeenkomstig de bijlage behorende bij de LOGA-brief als volgt te wijzigen:

Artikel A

De CAR wordt als volgt gewijzigd:

 

A In artikel 3:16 lid 2 worden de woorden “hoofdstuk 9a, 9b, 9d of 9e” vervangen door: “hoofdstuk 9a, 9b, 9e of 9f”.

 

B Artikel 9a:11 wordt, inclusief koptekst, gewijzigd en komt als volgt te luiden:

 

Garantietoeslag, afbouwtoelage en afkoopbedrag

1. In dit artikel wordt onder berekeningsgrondslag verstaan: het inkomen dat wordt verkregen door de optelsom van:

i. het salaris en de toegekende salaristoelage(n), bedoeld in artikel 3:3 en paragraaf 3 van hoofdstuk 3;

ii. de IKB-onderdelen, bedoeld in artikel 3:28 lid 2 sub a en b;

iii. de TOR, bedoeld in artikel 3:37;

iv. de toelagen en vergoedingen bedoeld in hoofdstuk 20 en de daarop gebaseerde regelingen, voor zover die aan de ambtenaar zijn toegekend, berekend over een periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het begin van de tweede loopbaan.

 

2. De ambtenaar die binnen de organisatie van de gemeente de tweede loopbaan begint, krijgt een garantietoeslag ter hoogte van het negatieve verschil tussen het oude en het nieuwe salaris. Het oude salaris wordt niet geïndexeerd met de generieke salarisverhoging, zoals deze in de gemeentelijke sector wordt overeengekomen.

 

3. Op de garantietoeslag wordt een vermindering toegepast tot het bedrag waarmee het nieuwe salaris en eventuele (salaris)toelagen en vergoedingen, behorende bij de nieuwe functie, samen met de garantietoeslag de berekeningsgrondslag overstijgt. De berekeningsgrondslag wordt niet geïndexeerd met de generieke salarisverhoging, zoals deze in de gemeentelijke sector wordt overeengekomen.

 

4. De ambtenaar die als gevolg van de tweede loopbaan binnen de organisatie van de gemeente de toelagen en vergoedingen verliest, die behoorden bij de bezwarende functie, krijgt een aflopende afbouwtoelage ter hoogte van een percentage van het verschil tussen de oude toelagen en vergoedingen en eventuele toelagen en vergoedingen die bij de nieuwe functie behoren. De afbouwtoelage bedraagt:

a. het eerste jaar 100%;

b. het tweede jaar 75%;

c. het derde jaar 50%;

d. het vierde jaar 25%.

De oude toelagen en vergoedingen worden niet geïndexeerd met de generieke salarisverhoging, zoals deze in de gemeentelijke sector wordt overeengekomen.

 

5. Op de afbouwtoelage wordt een vermindering toegepast tot het bedrag waarmee het nieuwe salaris en eventuele toelagen en vergoedingen, behorende bij de nieuwe functie, samen met de garantietoeslag en de afbouwtoelage de berekeningsgrondslag overstijgt. De berekeningsgrondslag wordt niet geïndexeerd met de generieke salarisverhoging, zoals deze in de gemeentelijke sector wordt overeengekomen.

 

6. De ambtenaar die een tweede loopbaan begint buiten de organisatie van de gemeente ontvangt een afkoopbedrag ter hoogte van 175% van het verschil tussen de berekeningsgrondslag (op jaarbasis) en het nieuwe jaarsalaris, inclusief eventuele toelagen en vergoedingen. Het nieuwe jaarsalaris, inclusief eventuele toelagen en vergoedingen, wordt berekend naar het bedrag dat voor de ambtenaar bij indiensttreding bij de nieuwe werkgever is vastgesteld.

 

C. In artikel 9b:2 worden de onderdelen a en g vervangen door:

 

a. berekeningsgrondslag: de berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 9f:2.

 

g. onbetaald volledig verlof: verlof voor de formele arbeidsduur per week, zonder doorbetaling van de berekeningsgrondslag.

 

D. In artikel 9b:4 lid 1 worden de woorden “bezoldiging” vervangen door: “berekeningsgrondslag”

 

E. Artikel 9b:7 wordt, inclusief koptekst, vervangen door:

 

IKB, salaristoelagen en TOR tijdens de periode van artikel 9b:4

 

De ambtenaar, bedoeld in artikel 9b:4 lid 1, eerste volzin en onder a en b heeft geen recht op een IKB, salaristoelage(n) of TOR op grond van hoofdstuk 3 of hoofdstuk 20.

 

F. In artikel 9b:9 wordt het woord “bezoldiging” vervangen door: “berekeningsgrondslag”

 

G. Artikel 9b:10 leden 1 en 8 worden vervangen door:

 

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:4, eerste volzin of onder b, inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de datum waarop artikel 9b:4 van toepassing is geworden, wordt op de doorbetaling van de berekeningsgrondslag, een vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmee de inkomsten en de doorbetaalde berekeningsgrondslag, samen de laatstelijk genoten berekeningsgrondslag te boven gaan.

 

8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college besluiten een korting op de door te betalen berekeningsgrondslag toe te passen.

 

H. In artikel 9b:11 en de koptekst worden de woorden “onbezoldigd” vervangen door: “onbetaald”.

 

I. In artikel 9b:12 en de koptekst worden de woorden “onbezoldigd” vervangen door:

“onbetaald”.

 

J. In artikel 9b:14 en de koptekst worden het woord “onbezoldigd” vervangen door: “onbetaald”.

 

K. In artikel 9b:17 en de koptekst worden de woorden “onbezoldigd” vervangen door: “onbetaald”.

 

L. In artikel 9b:18 en de koptekst worden de woorden “onbezoldigd” vervangen door: “onbetaald”.

 

M. Artikel 9b:20 lid 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

1. De ambtenaar die op grond van hoofdstuk 7 binnen de organisatie van de gemeente definitief herplaatst wordt, heeft recht op een garantietoeslag ter hoogte van het negatieve verschil tussen de berekeningsgrondslag aangevuld met de toeslag bedoeld in artikel 3:28 lid 3 sub a en het nieuwe totaalinkomen van de ambtenaar. Tot het totaalinkomen wordt de berekeningsgrondslag aangevuld met de toeslag bedoeld in artikel 3:28 lid 3 sub a in de nieuwe functie gerekend, alsmede de uitkeringen die de ambtenaar in verband met zijn arbeidsongeschiktheid ontvangt.

 

N. Artikel 9b:22 lid 5 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

5. Het op grond van dit artikel uitgekeerde bedrag behoort niet tot de berekeningsgrondslag.

 

O. Artikel 9b:25 lid 6 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

6. De ambtenaar die in het kader van de tweede loopbaan een andere functie aanvaardt binnen de organisatie van de gemeente, ontvangt, in afwijking van artikel 9a:11, een garantietoeslag ter hoogte van het verschil tussen de berekeningsgrondslag aangevuld met de toeslag bedoeld in artikel 3:28 lid 3 sub a in de oude en de nieuwe functie.

 

P. Artikel 9b:26 vervalt.

 

Q. Artikel 9b:27a vervalt.

 

R. Artikel 9b:28 lid 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

1. De ambtenaar die op 1 januari 2006 minder dan 20 dienstjaren heeft, wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij een bepaalde leeftijd bereikt, volledig buitengewoon verlof verleend, tegen doorbetaling van een bepaald percentage van de voor de ambtenaar geldende berekeningsgrondslag. De leeftijd en het percentage zijn afhankelijk van het aantal dienstjaren op 1 januari 2006. De leeftijd waaraan de ingangsdatum van het volledig buitengewoon verlof is gekoppeld, en het percentage dat vanaf dat moment wordt betaald, zijn bij een aantal dienstjaren op 1 januari 2006 van:

a. 5 tot 10 jaar: 58 jaar en 75%

b. 10 tot 15 jaar: 57 jaar en 78%

c. 15 tot 20 jaar: 56 jaar en 80%

 

S. Artikel 9b:29 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:28, bouwt de ambtenaar pensioen op over de berekeningsgrondslag.

 

T. Artikel 9b:30 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:28 volledig buitengewoon verlof is verleend, tegen doorbetaling van 75%, 78% of 80% van de voor de ambtenaar geldende berekeningsgrondslag, tellen voor de berekening van de ambtsjubileumgratificatie niet mee.

 

U. Artikel 9b:34 leden 1 en 8 worden vervangen door :

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:26 en artikel 9b:28, inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de datum waarop artikel 9b:26 van toepassing is geworden, wordt op de doorbetaling van de berekeningsgrondslag, een vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmee de inkomsten en de doorbetaalde berekeningsgrondslag, samen de laatstelijk genoten berekeningsgrondslag te boven gaan.

 

8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college besluiten een korting op de door te betalen berekeningsgrondslag toe te passen.

 

V. In artikel 9b:35 en de koptekst worden de woorden “onbezoldigd” vervangen door “onbetaald”.

 

W. In artikel 9b:36 en de koptekst worden de woorden “onbezoldigd” vervangen door “onbetaald”.

 

X. In artikel 9b:38 en de koptekst wordt het woord “onbezoldigd” vervangen door “onbetaald”.

 

Y. In artikel 9b:41 en de koptekst worden de woorden “onbezoldigd” vervangen door “onbetaald”.

Z. In artikel 9b:42 en de koptekst wordt het woord “onbezoldigd” vervangen door “onbetaald”.

 

AA. Artikel 9b:45 vervalt.

 

BB. Artikel 9b:56 lid 1 wordt vervangen door:

1. De ambtenaar die op grond van artikel 9b:4, eerste lid, gedeeltelijk doorbetaald volledig buitengewoon verlof geniet dan wel die heeft gekozen voor artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel a of b, wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij de leeftijd van 59 jaar bereikt volledig buitengewoon verlof verleend voor een periode van 3 jaar, tegen doorbetaling van 70% van de voor de ambtenaar geldende berekeningsgrondslag.

 

CC. In artikel 9b:56 lid 4 wordt het woord “onbezoldigd” vervangen door “onbetaald”.

 

DD. Artikel 9b:57 wordt, inclusief titel, vervangen door:

 

IKB, salaristoelagen en TOR tijdens de periode van artikel 9b:56

 

De ambtenaar bedoeld in artikel 9b:56 heeft geen recht op IKB, salaristoelage of een TOR op grond van hoofdstuk 3 of hoofdstuk 20.

 

EE. Artikel 9b:59 wordt vervangen door:

De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:56 volledig buitengewoon verlof is verleend, tegen doorbetaling van 70% van de voor de ambtenaar geldende berekeningsgrondslag, tellen voor de berekening van de ambtsjubileumgratificatie niet mee.

 

FF. Artikel 9b:60 leden 1 en 8 worden vervangen door:

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:56, inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de datum waarop artikel 9b:56 van kracht is geworden, wordt op de doorbetaling van de berekeningsgrondslag, een vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmee de inkomsten en de doorbetaalde berekeningsgrondslag, samen de laatstelijk genoten berekeningsgrondslag te boven gaan.

 

8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college besluiten een korting op de door te betalen berekeningsgrondslag toe te passen.

 

GG. Artikel 9b:67 lid 1 vervangen door:

1. De ambtenaar wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de ambtenaar de leeftijd van 59 jaar bereikt volledig buitengewoon verlof verleend voor een periode van 3 jaar tegen doorbetaling van 70% van de voor de ambtenaar geldende berekeningsgrondslag.

 

HH. In artikel 9b:67 lid 5 wordt het woord “onbezoldigd” vervangen door “onbetaald”.

 

II. Artikel 9b:68 wordt, inclusief titel, vervangen door:

IKB, salaristoelagen en TOR tijdens de periode van artikel 9b:67

De ambtenaar bedoeld in artikel 9b:68 heeft geen recht op IKB, salaristoelage of een TOR op grond van hoofdstuk 3 of hoofdstuk 20.

 

JJ. Artikel 9b:70 wordt vervangen door:

De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:62 gedeeltelijk betaald verlof is verleend, tegen doorbetaling van 70% van de voor de ambtenaar geldende berekeningsgrondslag, tellen voor de berekening van de ambtsjubileumgratificatie niet mee.

 

KK. Artikel 9b:71 leden 1 en 8 worden vervangen door:

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:67 inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de datum waarop artikel 9b:67 van kracht is geworden, wordt op de doorbetaling van de berekeningsgrondslag, een vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmee de inkomsten en de doorbetaalde berekeningsgrondslag, samen de laatstelijk genoten berekeningsgrondslag te boven gaan.

 

8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college besluiten een korting op de door te betalen berekeningsgrondslag toe te passen.

 

LL. In artikel 9b:72 wordt het woord “bezoldigd” vervangen door “betaald”.

 

MM. In artikel 9b:73 wordt het woord “bezoldigd” vervangen door “betaald”.

 

NN. In artikel 9b:76 wordt het woord “ onbezoldigd” vervangen door “onbetaald”.

 

OO. In artikel 9b:79 wordt het woord “ onbezoldigd” vervangen door “onbetaald”.

 

PP. Hoofdstuk 9d vervalt.

 

QQ. Artikel 9e:7 wordt vervangen door:

De jaarlijkse inleg van de ambtenaar in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht bestaat uit een of meer van de volgende bronnen:

a. het salaris;

b. de IKB-onderdelen, bedoeld in artikel 3:28 lid 2 en 3;

c. de levensloopbijdrage als genoemd in artikel 9e:8 en 9e:9a;

d. de geldelijke vergoeding voor de verkoop van vakantie-uren als bedoeld in artikel 3:36;

e. het opgebouwde verloftegoed bedoeld in artikel 4:9 lid 3.

 

RR. In artikel 9e:8 worden de woorden “onbezoldigd” vervangen door: “onbetaald”.

 

SS. In artikel 9e:8 worden de woorden “bezoldiging” vervangen door: “berekeningsgrondslag”.

 

TT. In artikel 9e:11 wordt het woord “onbezoldigd” vervangen door: “onbetaald”.

 

UU. In artikel 9e:11 worden de woorden “bezoldiging” vervangen door: “berekeningsgrondslag”.

 

VV. In artikel 9f:1 lid 1 onder ii wordt het woord “onbezoldigd” vervangen door: “onbetaald”.

 

WW. Artikel 9f:2 lid 1 wordt vervangen door:

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder berekeningsgrondslag de optelsom van:

a. het salaris en de toegekende salaristoelage(n), bedoeld in artikel 1:1 onder qq en rr;

b. de IKB-onderdelen, bedoeld in artikel 3:28 lid 2 onder a en b;

c. de TOR, bedoeld in artikel 3:37;

d. de toelagen bedoeld in hoofdstuk 20 en de daarop gebaseerde regelingen, voor zover die aan de ambtenaar zijn toegekend,

 

met uitzondering van de levensloopbijdrage, bedoeld in de artikelen 9e:8 en 9e:9a, berekend over de maand onmiddellijk voorafgaande aan de ingangsdatum van de geheel of gedeeltelijke periode van buitengewoon verlof.

 

XX. In artikel 19a:3 lid 7 wordt het woord “bezoldiging” vervangen door: “salaris en de toegekende salaristoelage(n), bedoeld in artikel 1:1 lid 1 qq en rr”.

 

YY. In artikel 19a:3 lid 4 wordt de tweede “b.” vervangen door: “c”.

 

ZZ. Aan artikel 20:2 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, onder vernummering van lid 5 in lid 6:

Indien op 31 december 2015 lokaal was bepaald dat de structurele vergoedingen en toelagen van hoofdstuk 20 werden meegenomen in de opbouw van de vakantietoelage, worden de structurele vergoedingen en toelagen van hoofdstuk 20 meegenomen in de opbouw van het IKB als bedoeld in artikel 3:28 lid 2 onderdeel a.

 

AAA. Artikel 20:2 lid 6 komt te luiden:

6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet dat de in de leden 2 tot en met 5 genoemde lokale regelingen in het lokale overleg gewijzigd kunnen worden. 

Artikel B

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur,

Utrecht, 17 juni 2019,

mr. J.H.C. van Zanen

voorzitter

dr. P.L.J. Bos

secretaris