Organisatiebesluit MGR SDCG 2019

Inleiding

Met dit Organisatiebesluit wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 23 van de Modulaire Gemeenschappelijke regeling MGR SDCG. Hierin is namelijk bepaald dat het dagelijks bestuur in een (organisatie-)besluit nadere regels vaststelt betreffende de taken en bevoegdheden van de directie. In dit Organisatiebesluit worden de taken en bevoegdheden in relatie tot het bestuur, de organisatie en personele aangelegenheden nader beschreven. Dit besluit gaat specifiek in op de hoofdstructuur en de aansturing van de ambtelijke organisatie van de MGR SDCG. Tegelijk met dit besluit wordt separaat ook de mandaatregeling door het Dagelijks bestuur vastgesteld. Tezamen vormen deze documenten het formele kader voor de uitvoering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden door de ambtelijke MGR organisatie.

Het dagelijks bestuur van de MGR SDCG, handelend voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling MGR SDCG;

overwegende dat het dagelijks bestuur in een (organisatie)besluit nadere regels vaststelt betreffende de taken en bevoegdheden van de directie en ambtelijke organisatie;

b e s l u i t :

Vast te stellen het volgende Organisatiebesluit MGR SDCG 2019;

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt, naast het bepaalde in artikel 1 van de regeling Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG), verstaan onder:

 • a.

  Directie: de directeur/secretaris van de MGR SDCG.

 • b.

  Manager: de verantwoordelijk leidinggevende van een samenwerkingsmodule.

 • c.

  Beheerorganisatie: het beheerorganisatie bestaat uit functies die op grond van dit besluit een eigen verantwoordingsplicht hebben aan de directie en het bestuur van de MGR SDCG.

 • d.

  Managementteam (MT): het overlegorgaan, dat ten doel heeft de uitoefening van de door het bestuur aan het ambtelijk apparaat opgedragen taken optimaal te laten verlopen. De directie, de controller en de managers van de samenwerkingsmodules vormen het MT;

 • e.

  Team: iedere organisatie-eenheid binnen een samenwerkingsmodule die op grond van dit besluit een eigen, rechtstreekse verantwoordelijkheid aan de manager van de desbetreffende samenwerkingsmodule heeft.

Artikel 2 De structuur van de ambtelijke organisatie

 • 1.

  Het DB is bevoegd om de MGR organisatie in te delen in organisatorische eenheden.

 • 2.

  De ambtelijke organisatie van de MGR SDCG kent de volgende organisatieonderdelen:

  • a.

   Beheerorganisatie;

  • b.

   Samenwerkingsmodule Inkoop;

  • c.

   Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt (WSP);

  • d.

   Samenwerkingsmodule Onderwijszaken;

  • e.

   Samenwerkingsmodule Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WGSW)

 • 3.

  De taaktoedeling aan de in het tweede lid bedoelde organisatieonderdelen geschiedt door de directie.

 • 4.

  Wijziging van de structuur als bedoeld in dit artikel geschiedt niet dan nadat het personeel bij de voorbereiding daarvan inspraak heeft gehad volgens de vastgestelde regels van medezeggenschap.

Artikel 3 Directie

 • 1.

  De directie bestaat uit 1 lid en is de directeur/secretaris van de MGR SDCG.

 • 2.

  Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het DB berust het dagelijks beheer van de ambtelijke organisatie bij de directie. In aanvulling hierop heeft het DB een directiestatuut opgesteld voor de directie. Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de directie verder uitgewerkt.

Artikel 4 Controller:

De taken van de controller zijn primair gericht op de verbetering van de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie, specifiek de doorontwikkeling en het volgen van de planning en controlcyclus (P&C-cyclus) en de verbetering van de bedrijfsprocessen en de managementinformatie. De controller informeert het DB gevraagd en ongevraagd over de aanwending van middelen en concernzaken. De controller heeft de bevoegdheid na kennisgeving aan de directie rechtstreeks te adviseren aan het Dagelijks Bestuur.

Artikel 5 Manager:

Onder de verantwoordelijkheid van de directie draagt een manager van een samenwerkingsmodule met inachtneming van de vastgestelde kaders de zorg voor zijn samenwerkingsmodule. Een manager draagt de zorg voor de tijdigheid, de juistheid en de volledigheid van informatie, juridische rechtmatigheid, financiële rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid richting (bestuurs-)commissies.

Artikel 6 Leiding dagelijks beheer

 • 1.

  Onder de verantwoordelijkheid van het DB berust de zorg voor het dagelijks beheer van de ambtelijke organisatie bij de directie.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de directie wordt zijn functie waargenomen door een lid uit het managementteam, niet zijnde de controller.

 • 3.

  Vervanging van managers geschiedt in onderling overleg (met de directie). Als vervanging in de lijn niet mogelijk is, kan de directie een plaatsvervanger aanwijzen. Indien vervanging in het geheel niet mogelijk is, dan besluit het DB op voordracht van de directie, wie als plaatsvervanger optreedt.

 • 4.

  Onder de verantwoordelijkheid van het DB berust de zorg voor het middelenbeheer van de MGR SDCG bij de directie.

 • 5.

  Onder de verantwoordelijkheid van de directie berust het dagelijks beheer van een samenwerkingsmodule bij een manager.

 • 6.

  De functie van manager van de beheersorganisatie wordt uitgeoefend door de directie.

Artikel 7 Managementteam (MT)

 • 1.

  Het managementteam bestaat uit de directie, de controller en de managers van de samenwerkingsmodules. Het managementteam heeft tot doel het goed functioneren van de ambtelijke organisatie te bevorderen door middel van:

  • a.

   de coördinatie van en de advisering over het middelenbeleid;

  • b.

   het geven van samenwerkingsmodule-overstijgende adviezen;

  • c.

   de coördinatie van activiteiten tussen organisatieonderdelen onderling en in relatie tot het bestuur;

  • d.

   de coördinatie van de planning, prioriteitenstelling en voortgang van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en verantwoording;

  • e.

   de informatie-uitwisseling van gemeenschappelijke zaken;

  • f.

   het tijdig signaleren van relevante ontwikkelingen.

 • 2.

  De directie is voorzitter van het MT en neemt, met inachtneming van de adviezen van de MT-leden, de benodigde samenwerkingsmodules-overstijgende besluiten en draagt eindverantwoordelijkheid.

Artikel 8 Mandaat

Uitgangspunt is de uitoefening van de bevoegdheden en handelingen zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.

Artikel 9 Verantwoording

 • 1.

  Iedere samenwerkingsmodule legt door middel van de periodieke (management) rapportages en de jaarstukken verantwoording af over de uitvoering van het uitvoeringsplan, - programma en de besteding/uitputting van de ter beschikking gestelde budgetten en middelen. De managers leveren hiertoe, via de bestuurscommissie, tijdig de benodigde informatie aan de directeur/secretaris en DB.

 • 2.

  Aan de hand van de jaarstukken legt het DB integraal verantwoording af aan het AB en de colleges die deelnemen aan het samenwerkingsverband over het gevoerde beheer en de administratie.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het DB een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit Organisatiebesluit treedt in werking op 1 januari 2019 en vervangt het “Organisatiebesluit MGR SDCG” zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 december 2017.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Organisatiebesluit MGR SDCG 2019”

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 januari 2019.

De voorzitter, De directie,

J. Goossen H. Wiselius

Naar boven