Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 440Overige overheidsinformatieBesluit aanwijzing invorderingsambtenaar BWB 2019

 

Artikel 1  

 • 1.

  Als invorderingsambtenaar, bedoeld in artikel 1, letter j van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna BWB) wordt aangewezen de teamleider innen van de BWB.

 • 2.

  Bij afwezigheid of verhindering van de teamleider innen treedt diens plaatsvervanger in zijn plaats.

Artikel 2  

 • De aanwijzing geldt voor het innen/invorderen van de belastingen als bedoeld in artikel 1, letter n en o van de gemeenschappelijke regeling BWB met uitzondering van de navolgende fiscale heffingen:

 •  

 • a.

  Waterschap Brabantse Delta:

 • Leges.

 •  

 • b.

  Gemeente Bergen op Zoom:

 • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving;

 • Havengelden;

 • Lijkbezorgingsrechten;

 • Marktgelden;

 • Parkeerbelastingen;

 • Precariobelasting geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving;

 • Rioolaansluitrecht;

 • Leges.

 •  

 • c.

  Gemeente Breda:

 • Havengelden;

 • Lijkbezorgingsrechten;

 • Marktgelden;

 • Parkeerbelastingen;

 • Precariobelasting geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving;

 • Leges.

 •  

 • d.

  Gemeente Dongen:

 • Leges;

 • Lijkbezorgingsrechten;

 • Marktgeld;

 • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

 • Retributies.

 •  

 • e.

  Gemeente Etten-Leur:

 • Marktgelden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld;

 • Parkeerbelastingen;

 • Leges.

 •  

 • f.

  Gemeente Halderberge:

 • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

 • Lijkbezorgingsrechten;

 • Marktgelden;

 • Leges.

 •  

 • g.

  Gemeente Moerdijk:

 • Leges geheven door middel van een mondelinge kennisgeving of een schriftelijke kennisgeving die niet wordt toegezonden;

 • Marktgeld geheven door middel van een mondelinge kennisgeving.

 •  

 • h.

  Gemeente Oosterhout:

 • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge kennisgeving of een schriftelijke kennisgeving die niet wordt toegezonden;

 • Marktgelden;

 • Parkeerbelastingen;

 • Precariobelasting met uitzondering van de tarieven geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving;

 • Reinigingsrechten;

 • Retributies;

 • Leges.

 •  

 • i.

  Gemeente Roosendaal:

 • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

 • Marktgelden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving;

 • Parkeerbelastingen;

 • Leges.

 •  

 • j.

  Gemeente Rucphen:

 • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge kennisgeving of een schriftelijke kennisgeving;

 • Leges;

 • Lijkbezorgingsrechten;

 • Marktgelden;

 • Rioolaansluitrecht.

 •  

 • k.

  Gemeente Woensdrecht:

 • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

 • Lijkbezorgingsrechten;

 • Marktgelden;

 • Leges.

 •  

 • l.

  Gemeente Zundert:

 • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

 • Lijkbezorgingsrechten;

 • Leges;

 • Rioolaansluitrecht;

 • Marktgelden geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving.

 

Artikel 3  

 • 1.

  Het besluit tot aanwijzing van een invorderingsambtenaar van 22 december 2017 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De functionaris die op grond van dit besluit is aangewezen als invorderingsambtenaar treedt in de plaats van de functionaris die als zodanig vóór de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd was.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

 

Artikel 4  

 • Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar BWB 2019.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 5 april 2019.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingsamenwerking West-Brabant;

De secretaris, de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen drs. Th.J.J.M. Schots