Blad gemeenschappelijke regeling van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Metropoolregio Rotterdam Den HaagBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 390VerordeningenWijziging Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit MRDH, Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

 

gelet op

 

De Algemene wet bestuursrecht;

 

De Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018, in het bijzonder artikel 2, tweede lid en artikel 35;

 

De Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit MRDH

 

Overwegende dat

 • In de vergadering van 11 juli 2018 de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH het programma AVLM 2019-2022 heeft vastgesteld en aangewezen heeft als pilotprogramma als bedoeld in artikel 35 van de subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018;

 

 • en het wenselijk is dat dit programma een op deze projecten toegespitste uitvoeringsregeling heeft;

 

gelezen

het voorstel d.d. 6 maart 2019;

 

besluit:

 

vast te stellen het Tweede Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit MRDH.

Artikel I

A

in § 2.4 na de alinea met kopje “Pilots” toe te voegen, een stuk tekst luidende:

 

Pilotprogramma AVLM

De projecten uit het programma AVLM2019-2022 zijn door de bestuurscommissie VA aangewezen als pilots in de zin van artikel 35 van de Subsidieverordening VA MRDH 2018.

 

Voor AVLM-2019-2022 projecten wordt:

 • onder activiteit, zoals genoemd in artikel 37, lid 1b van de Subsidieverordening, verstaan een Haalbaarheidsstudie, een Implementatieplan of de realisatie van een AVLM-project;

 • onder materialen zoals genoemd in artikel 38 van de Subsidieverordening ook verstaan de aanschaf of lease van één of meerdere automatische voertuigen.

 

In deze pilot wordt verstaan onder:

Haalbaarheidsstudie: een projectstudie op planstudieniveau (situatietekeningen en ramingen op SO-niveau);

Implementatieplan: een projectstudie op uitwerkingsniveau (situatietekeningen en ramingen op VO-niveau).

 

In een Haalbaarheidsstudie en Implementatieplan dient minimaal het volgende opgenomen te worden:

 • a.

  Businesscase

 • In de businesscase worden de kosten en baten van het project opgenomen. Uit de businesscase blijkt of het project rendabel is of al dan niet rendabel te maken is.

 • b.

  Vervoerwaarde

 • Uit de vervoerwaarde moet blijken hoeveel gebruikers de voorziening (op termijn) heeft.

 • c.

  Specificatie voertuig(en)

 • De fabrikant van het voertuig en de afmetingen, wijze van voortbeweging (motor) en de aansturing (hoe beweegt het voertuig).

 • d.

  Ruimtelijke inpassing

 • De route van het voertuig en of het een afgesloten rijbaan betreft of openbare weg.

 • e.

  Organisatie en relatie OV.

 • Eigendom van het voertuig, opzet van de projectorganisatie voor de realisatie en wijze waarop het openbaar bestuur betrokken is.

 • f.

  Planning

 • Deze dient relevante data en faseringen te omvatten.

 • g.

  Juridische kaders

 • Overzicht van waaraan dient te worden voldaan en overzicht van benodigde vergunningen, toestemmingen, mogelijke procedures e.d..

 • h.

  Risico’s.

 • Een opsomming van of tabel met risico’s voor de realisatie van het project met eventuele te nemen beheersmaatregelen.

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

 • A.

  Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie van dit besluit.

 • B.

  Dit wijzigingsbesluit wordt aangehaald als: “ Tweede Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit MRDH..”

Aldus besloten in de openbare vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH van 6 maart 2019

de secretaris,

de voorzitter,