Wijziging gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West (ICT WBW)

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk maakt bekend dat de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST ( ICT WBW ) hebben besloten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST ( ICT WBW )

 

Tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ICT WBW

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Tholen, alsmede het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam ”Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant “ (Werkplein)

 

Overwegende dat:

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Tholen en het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West Brabant;

 

Gelet op het besluit tot toetreding van het dagelijks bestuur van Werkplein Hart van West Brabant;

 

Overwegende dat de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van Werkplein Hart van West Brabant hun ondersteuning op het gebied van ICT gezamenlijk vorm wensen te geven in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie, teneinde de expertise en kwaliteit in de bedrijfsvoering te bevorderen en tevens de continuïteit hiervan te willen waarborgen;

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Archiefwet 1995,

 

Gelet op de toestemming van de raden van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Tholen en het algemeen bestuur van Werkplein Hart van West Brabant ex artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST

Artikel I

De Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 1, onder c, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

  c. Colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten en het dagelijks bestuur van Werkplein Hart van West Brabant;

 • B.

  Artikel 1, onder f, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

  f. Gemeenten: de publiekrechtelijke rechtspersonen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, boek 2, van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de colleges deelnemen in deze regeling en het openbaar lichaam Werkplein Hart van West Brabant, waarvan het dagelijks bestuur deelneemt in deze regeling;

 • C.

  Artikel 1, onder g, wordt gewijzigd en komst al volgt te luiden:

  g. Gemeenteraden: de raden van de Gemeenten en het algemeen bestuur van Werkplein Hart van West Brabant;

 • D.

  Artikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

  Artikel 4 Belang

  Belang van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de bedrijfsvoering van de Colleges van de aan ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST opgedragen taken.

 • E.

  In Artikel 7, tweede lid, eerste volzin wordt de term “deelnemers” gewijzigd in “Colleges” en artikel 7 komt te luiden:

 • Artikel 7 Basistaken, plustaken en maatwerk

  • 1.

   ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST is belast met het ten behoeve van de Colleges uitvoeren van het basistaken- en plustakenpakket zoals die jaarlijks door het Bestuur worden vastgesteld.

  • 2.

   In aanvulling op de taken zoals bedoeld in het eerste lid, kan ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST - voor zover dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de taken zoals bedoeld in het eerste lid - op verzoek van één of meer van de Colleges - binnen de kaders van deze Regeling - ook andere werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden worden aangeduid met “maatwerk”. Het uitvoeren van maatwerk als bedoeld in dit artikel is uitsluitend mogelijk na een daartoe strekkend besluit van het Bestuur.

 • F.

  In Artikel 8, wordt de term deelnemers gewijzigd in “Colleges” en artikel 8 komt te luiden:

 • Artikel 8 Kwaliteitsborging

 • In geval van onvoldoende kwalitatief of onzorgvuldig handelen van ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST ten aanzien van een of meer Colleges als gevolg waarvan schade ontstaat of dreigt te staan, is ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST verplicht alle maatregelen te treffen ter beperking of voorkoming van schade, onverlet het recht van de betreffende deelnemer om nakoming of vergoeding van schade te vorderen.

 • G.

  Aan artikel 9, eerste lid wordt een tweede volzin toegevoegd en artikel 9, eerste lid komt als volgt te luiden:

 • Artikel 9 Samenstelling Bestuur

  • 1.

   Ieder College wijst uit zijn midden aan het begin van elke zittingsperiode of bij aanvang van de Regeling - voor de duur van de lopende collegeperiode - één lid van het Bestuur aan. In afwijking van de vorige zin, wijst het dagelijks bestuur van Werkplein Hart van West Brabant gezamenlijk met het college van Etten-Leur één lid van het Bestuur aan.

 • H.

  Aan artikel 9, derde lid wordt een tweede volzin toegevoegd en artikel 9, derde lid komt als volgt te luiden:

 • 3.

  Ieder College wijst uit zijn midden tevens een plaatsvervangend lid aan. Het eerste, derde, zesde en zevende lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 • I.

  Aan artikel 10, vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd en artikel 10, vierde lid komt als volgt te luiden:

 • 4.

  In de vergadering van het Bestuur heeft ieder lid een stem. Dit geldt onverkort voor het lid aangewezen door het College van Etten-Leur en het dagelijks bestuur van Werkplein Hart van West-Brabant, bedoeld in artikel 9, eerste lid.

 • J.

  Artikel 33, eerste lid wordt gewijzigd en komt te luiden:

 • Artikel 33 Inwerkingtreding en overgangsregeling

  • 1.

   De regeling treedt in werking op 12 april 2019.

 • K.

  Aan artikel 33 wordt een derde lid toegevoegd dat als volgt luidt:

 • 3.

  Alle zaken die vóór 12 april 2019 onder verantwoordelijkheid van een van de Colleges in behandeling waren bij het openbaar lichaam Werkplein Hart van West Brabant, die betrekking hebben op de aan ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST opgedragen taken worden afgehandeld door het betreffende College.

 • L.

  Artikel 33, derde lid (in de gewijzigde regeling vierde lid) wordt gewijzigd en luidt als volgt

 • 4.

  De regeling ICT WBW ingaande 1 augustus 2017 is door inwerkingtreding van onderhavige regeling vervallen De onder die regeling door het bestuur genomen besluiten worden geacht genomen te zijn onder deze regeling.

Artikel II

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Bergen op Zoom, d.d. 15 januari 2019

Etten-Leur, d.d. 19 maart 2019

Roosendaal, d.d. 2 april 2019

Moerdijk, d.d. 22 januari 2019

Tholen, d.d. 26 februari 2019

Naar boven